Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

V vrtcih in šolah kakovost ugotavljamo in zagotavljamo s samoevalvacijo, namen pa je izboljšati učenje, poučevanje in vodenje. V središče je postavljen otrok, učenec, dijak, ki znanja, spretnosti in vrednote razvija s pomočjo odličnih vzgojiteljev in učiteljev ter v varnem in spodbudnem učnem okolju. Celovita skrb za učno okolje, učitelje in s tem posredno za učence pa je najpomembnejši vidik ravnateljevega vodenja, ki na ravni šole vzpostavlja in ohranja tudi sistematičen in načrtovan proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (UZK) s samoevalvacijo na področju učenja in poučevanja.

Program: Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela UZK

Spletna stran Kakovost

ZBIRKA KAKOVOST V VRTCIH IN ŠOLAH

ISSN 2630-4031 (digitalna izdaja), ISSN 2670-4862 (tiskana izdaja)

 1. Področja in standardi kakovosti v vrtcih in šolah
 2. Dosežki učencev ter dosežki otrok v razvoju in učenju
 3. Profesionalno učenje in delovanje učiteljev
 4. Varno in spodbudno učno okolje
 5. Vodenje vrtcev in šol
 6. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo
 7. Skupaj gradimo kakovost:Predstavitve primerov dobrih praks
  ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtcev in šol

Protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo v šolah in vrtcih.  PDF | FlipBook

 AKTUALNO v 21/22

 • Program Vodenje tima za kakovost v vrtcu, šoli – iz prakse za prakso
 • Program Do kakovosti s samoevalvacijo

Programa bosta predvidoma razpisana septembra in decembra 2021.

V TEKU

Raziskava Profesionalno sodelovanje in učenje ravnateljev in strokovnih delavcev (v sodelovanju s Pedagoškim Inštitutom)

Za implementacijo in nadaljnji razvoj modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcih in šolah, v Šoli za ravnatelje izvajamo spremljavo kakovosti vodenja v vrtcih in šolah. Osredotočamo se na vodenje pedagoške dejavnosti, konkretneje na vodenje profesionalnega sodelovanja in učenja strokovnih delavcev v vrtcih in šolah. Namen spremljave je ugotoviti, kako ravnatelji v vrtcih in šolah vodijo profesionalno sodelovanje in učenje, kako aktivno so vključeni in sodelujejo strokovni delavci ter opredeliti priložnosti in izzive, s katerimi se pri tem soočajo. Ugotovitve o  profesionalnem sodelovanju in učenju bomo oblikovali v priporočila in jih predstavili. Hkrati bodo ugotovitve tudi temelj za pripravo nadaljnjih usmeritev spremljanja in evalvacije kakovosti vodenja vrtcev in šol v prihodnje in izhodišče za pripravo programov podpore vodenja idr. │Trajanje: januar-november 2021

Program DO KAKOVOSTI S SAMOEVALVACIJO

Program je namenjen vrtcem in šolam, ki želijo okrepiti (razvojno) načrtovanje, spremljanje in vrednotenje ter izboljševanje kakovosti.

V usposabljanje so aktivno vključeni TIMI ZA KAKOVOST (ravnatelj in 3-5 strokovnih delavcev), ki obravnavane vsebine prenašajo v prakso in tako skupaj z učiteljskim oz. vzgojiteljskim zborom izvajajo proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo.

Na 6 delavnicah skozi teorijo, nacionalne usmeritve in prakso obravnavamo naslednje vsebine: razvojno načrtovanje za izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja ter vodenja vrtcev in šol, spremljanje in vrednotenje doseganja zastavljenih ciljev, vloge in odgovornosti za razvoj kakovosti, profesionalno učenje, uporaba podatkov idr. Vsebine so neposredno povezane z zbirko KAKOVOST V VRTCIH IN ŠOLAH. Z delavnicami okvirno sledimo usmeritvam PROTOKOLA ZA UVAJANJE IZBOLJŠAV IN SAMOEVALVACIJO, ki jih s skupno pripravo delavnic uvajamo na ravni vrtcev in šol. Program temelji na medsebojnem sodelovanju, izmenjavi primerov dobrih praks, kritičnem prijateljevanju, strokovnih razpravah idr. │Trajanje: marec 2020-oktober 2021

 

PRETEKLI DOGODKI

Spletni pogovor: Sodelovanje vrtcev in šol z družinami in vloga ravnatelja, 16. marec 2021

Posvet o nadaljnjem razvoju kakovosti v vrtcih, šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih, 29. 11. 2019, Ljubljana

Zaključna konferenca Skupaj gradimo kakovost, 28. avgust 2019
Predstavitve
Opisi predstavitev
Galerija fotografij: 1. del2. del

Konferenca: SKUPAJ GRADIMO KAKOVOST, 5. junij 2019
Program in predstavitve 
Opisi predstavitev
Nacionalni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – dr. Stanka Lunder Verlič, MIZŠ
Kakovost v vrtcih in šolah – dr. Mateja Brejc, ŠR
Zaključek konference
Galerija fotografij: 1. del2. del

 

Vodja področja: dr. Mateja Brejc, 031 605 116, mateja.brejc@solazaravnatelje
Koordinatorica področja: Eva Valant, 041 437 451, eva.valant@solazaravnatelje.si