Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo v šolah in vrtcih

V vrtcih in šolah kakovost ugotavljamo in zagotavljamo s samoevalvacijo, namen pa je izboljšati učenje, poučevanje in vodenje. V središče je postavljen otrok, učenec, dijak, ki znanja, spretnosti in vrednote razvija s pomočjo odličnih vzgojiteljev in učiteljev ter v varnem in spodbudnem učnem okolju. Celovita skrb za učno okolje, učitelje in s tem posredno za učence pa je najpomembnejši vidik ravnateljevega vodenja, ki na ravni šole vzpostavlja in ohranja tudi sistematičen in načrtovan proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (UZK) s samoevalvacijo na področju učenja in poučevanja.

Spletna stran Kakovost

ZBIRKA KAKOVOST V VRTCIH IN ŠOLAH

  1. Področja in standardi kakovosti v vrtcih in šolah
  2. Dosežki učencev ter dosežki otrok v razvoju in učenju
  3. Profesionalno učenje in delovanje učiteljev
  4. Varno in spodbudno učno okolje
  5. Vodenje vrtcev in šol
  6. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo
  7. Skupaj gradimo kakovost: Predstavitve primerov dobrih praks
    ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtcev in šol; Portorož, 5. junij 2019

 

PROTOKOL ZA UVAJANJE IZBOLJŠAV IN SAMOEVALVACIJO

Protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo v šolah in vrtcih. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook

Do kakovosti s samoevalvacijo – usposabljanje za vrtce in šole

Program je namenjen vrtcem in šolam, ki želijo okrepiti (razvojno) načrtovanje, spremljanje in vrednotenje ter izboljševanje kakovosti.

V usposabljanje so aktivno vključeni TIMI ZA KAKOVOST (ravnatelj in 3-5 strokovnih delavcev), ki obravnavane vsebine prenašajo v prakso in tako skupaj z učiteljskim oz. vzgojiteljskim zborom izvajajo proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo.

Na 6 delavnicah skozi teorijo, nacionalne usmeritve in prakso obravnavamo naslednje vsebine: razvojno načrtovanje za izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja ter vodenja vrtcev in šol, spremljanje in vrednotenje doseganja zastavljenih ciljev, vloge in odgovornosti za razvoj kakovosti, profesionalno učenje, uporaba podatkov idr. Vsebine so neposredno povezane z zbirko KAKOVOST V VRTCIH IN ŠOLAH. Z delavnicami okvirno sledimo usmeritvam PROTOKOLA ZA UVAJANJE IZBOLJŠAV IN SAMOEVALVACIJO, ki jih s skupno pripravo delavnic uvajamo na ravni vrtcev in šol. Program temelji na medsebojnem sodelovanju, izmenjavi primerov dobrih praks, kritičnem prijateljevanju, strokovnih razpravah idr.