Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Projekti

Šola za ravnatelje je v zadnjih petih letih pridobila izkušnje v 12 projektih, povezanimi z vodenjem in upravljanjem VIZ:

 1. Vseživljenjsko učenje ravnateljev – usposabljanje za vodenje šol in vrtcev IV, projekt ESS (Obdobje: avgust 2015 – november 2015). Rezultat: identifikacija potreb po usposabljanju in podpori ravnateljev VIZ na področju distribuiranega vodenja; predstavitev osnutka programa  in pridobitev povratne informacije o potrebah po programu;  zasnova programa in priprava gradiv za vodenje kariernega razvoja ravnateljev in distribuirano vodenje ter podpora ravnateljem na področju prava, finančnega poslovanja in svetovanja v kriznih situacijah. Izvedenih je bilo 20 posvetovalnih obiskov s strani strokovnjakov ŠR za pregled ustreznosti notranjih aktov  VIZ in njihove usklajenosti z aktualno zakonodajo, 6 tematskih delavnic in preizkus primernosti svetovanja ravnateljem na regionalni ravni.
 2. Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, projekt ESS (Obdobje: 2013 – 2015). Rezultat: uvedenih 8 oblik zaposlitev z elementi prožnosti; raziskava o  vplivu dejavnikov SKK na zaposlitvene zmožnosti, priprava usmeritve za izvedbo modelov dviga SKK v mrežah šol in vrtcev; izvedenih 1848 dejavnosti v VIZ; opredeljeni definicija in kazalniki SKK za področje vzgoje in izobraževanja in izmerjen dvig SKK v mrežah šol  in  lokalnih skupnostih.
 3. Vseživljenjsko učenje ravnateljev – usposabljanje za vodenje šol in vrtcev III, projekt ESS (Obdobje: 2014 – 2015). Rezultat: izvedeni dopolnjeni in nadgrajeni programi usposabljanja Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem, Usposabljanje za mentorje in Ravnateljski certifikat, 44 posvetovalnih obiskov s strani strokovnjakov ŠR za pregled internih aktov VIZ, izvedenih 12 tematskih delavnic iz vsebin pedagoškega vodenja in poslovodenja.
 4. Vseživljenjsko učenje ravnateljev – usposabljanje za vodenje šol in vrtcev II, projekt ESS (Obdobje: 2012 – 2014). Rezultat: izvedeni usposabljanji Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem in Ravnateljski certifikat, izvedenih 12 posvetov (8 za ravnatelje, 2 za pomočnike ravnateljev, 2 za ravnatelje in strokovne delavce VIZ), izvedenih 14 tematskih delavnic iz vsebin pedagoškega vodenja in poslovodenja, vzpostavljena e-podpora ravnateljem za objavo vzorcev internih aktov, izvedenih 166 posvetovalnih obiskov (pregled internih aktov VIZ)
 5. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju, projekt ESS (Obdobje: 2009 – 2013). Rezultat: pripravljena izhodišča za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v VIZ in vzgojno-izobraževalnem sistemu, pripravljen protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo.
 6. Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (šol in vrtcev), projekt ESS (Obdobje: 2009 – 2013). Rezultat: usposobljenih 7825 udeležencev za samoevalvacijo, 131 udeležencev za zunanjo evalvacijo, izvedenih 59 zunanjih evalvacij, pripravljeni 2 končni poročili, izvedena diseminacija in zaključna konferenca.
 7. Vodenje avtonomnega javnega zavoda, projekt ESS (Obdobje: 2009 – 2011). Rezultat: izvedenih 7 delavnic za šolske time za načrtovanje in spremljanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v VIZ z uvedbo listovnika, zbornik primerov dobrih praks, zaključna konferenca
 8. Leadership capacity building for career development of educational staff (Lead career), projekt Erasmus+ (Obdobje: 2015 – 2017). Rezultat: razvijanje programa za krepitev zmožnosti za vodenje kariernega razvoja zaposlenih v VIZ (projekt še traja)
 9. YouthStart – Izzivi podjetnosti za mlade, projekt Erasmus+ (Obdobje: 2015 – 2018). Rezultat: izvajanje usposabljanja za razvijanje kompetence podjetnosti pri učiteljih in ravnateljih (projekt še traja).
 10. Developing leadership capacity building for data informed school improvement (DELECA), projekt Comenius (Obdobje: 2012 – 2015). Rezultat: razvit program za usposabljanje ravnateljev za uporabo podatkov v šolah in vrtcih.
 11. European Policy Network on School Leadership (EPNoSL), projekt Lifelong learning program EC (Obdobje: 2011– 2014). Rezultat: sodelovanje pri izdelavi orodij za vodenje VIZ na mednarodni ravni; izvedena delavnica na nacionalni ravni z vsemi deležniki, ki lahko sodelujejo pri vodenju VIZ.
 12. Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes, projekt OECD (Obdobje: 2009 – 2013). Rezultat: strokovno sodelovanje pri pripravi nacionalnega poročila o ‘stanju’ evalvacije in ocenjevanja v slovenskem šolskem prostoru. Nacionalno poročilo je bilo skupaj s poročili drugih držav OECD izhodišče za pripravo skupne mednarodne študije iz katere izhajajo priporočila za izboljšanje.
 13. International Cooperation for School Leadership (ICSL), projekt Tempus foundation EC (Obdobje: 2011 – 2012). Rezultat: oblikovan kompetenčni okvir za vodenje šol in vrtcev

V projektih, povezanih z vodenjem in upravljanjem VIZ, je zasnovala in izvajala programe usposabljanja za ravnatelje v obliki tematskih delavnic, posvetov in daljših programov usposabljanja, kot so Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem, Usposabljanje za mentorje in Ravnateljski certifikat. Zasnovala je podporo pri poslovodenju v obliki objave dokumentov, odgovorov na vprašanja in posvetovalnih obiskov, na katerih so strokovnjaki Šole za ravnatelje pregledovali ustreznost notranjih aktov VIZ in njihovo usklajenost z aktualno zakonodajo . Pri tem smo vsebinsko poglobili in razširili dejavnosti predvsem na področju usposabljanja ravnateljev za vodenje, dva projekta pa sta bila  povezana z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti.

Šola za ravnatelje je sodelovala v mednarodnih projektih, vezanih na temo vodenja in upravljanja VIZ kot partnerica in/ali koordinatorica. Pri tem so si zaposleni pridobili izkušnje z vodenjem projektov na mednarodni ravni  in tudi na vsebinskem področju, saj so tudi vsi navedeni mednarodni projekti vezani na vodenje in upravljanje VIZ.