Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Srednje vodenje – (Po)stani uspešen srednji vodja

Ciljna skupina Pomočniki ravnateljev in vodje enot
Namen in cilji Program je namenjen pomočnikom ravnateljev ter vodjem enot in podružnic, ki bi radi razvijali in/ali nadgrajevali svoje znanje ter krepili zmožnosti za vodenje. Srednji vodje opravljajo vedno bolj zahtevne vodstvene naloge, za katere potrebujejo novejša vodstvena znanja in spretnosti. S tem namenom smo v skladu s sodobnimi trendi v Šoli za ravnatelje oblikovali nov program, ki se posebej osredotoča na vodstvena znanja in spretnosti, ki jih v vzgojno-izobraževalnih zavodih potrebujejo »srednji« vodje.   Sodobno vodenje danes pomeni, da ima ravnatelj ob sebi številne druge vodje, ki z združevanjem in povezovanjem vseh strokovnih delavcev (in tudi drugih deležnikov) omogočajo in krepijo profesionalne učeče se skupnosti. 
Vsebine
  • Vodenje sebe
  • Vloge, naloge, položaj, vpliv in izzivi srednjega vodenja
  • Vodenje sodelavcev s poudarkom na vodenju sestankov in reševanju težav
  • Soočanje s spremembami in izboljšavami
  • Organizacijski vidiki vodenja ter klima in kultura
  • Karierni in profesionalni razvoj srednjega vodje in zaposlenih
  • Izbirne vsebine
Število ur  56 kontaktnih ur, 7 delavnic, 2 mreženji

Program bomo izvajali v prostorih Zavoda RS za šolstvo.

Število udeležencev  do 25 udeležencev (3 skupine)
Čas izvedbe  oktober 2023 – avgust 2024
Razpis Razpis za leto 23/24 je objavljen TUKAJ
Kotizacija  200,20 EUR + DDV
Kontakt Vodja programa: Vlasta Poličnik, vlasta.policnik@zrss.si

Koordinator programa: Eva Valant, eva.valant@zrss.si