Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Šola za ravnatelje in ravnateljski izpit

Ciljna skupina

 

Kandidati za ravnatelje in že imenovani ravnatelji, ki morajo najkasneje v enem letu po začetku mandata pridobiti ravnateljski izpit
Namen in cilji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namen programa je usposobiti udeležence za naloge pedagoškega vodenja in poslovodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov, opredeljene v šolski zakonodaji ter razviti znanje in spretnosti, ki prispevajo k osebni in organizacijski učinkovitosti. Cilji programa so:

  • poglobiti in razširiti znanje, ki so ga udeleženci pridobili z dosedanjim študijem in delovnimi izkušnjami, in ga povezati z razumevanjem znanja in sodobnimi zahtevami za vodenje vzgojno-izobraževalnega zavoda;
  • pridobiti znanje in spretnosti za pedagoško vodenje vzgojno-izobraževalnega zavoda
  • razumeti vlogo ravnatelja ter okolje, v katerem delujejo vzgojno-izobraževalni zavodi v Sloveniji in v tujini;
  • pridobiti sposobnosti za učinkovito načrtovanje, organiziranje, vodenje in razvijanje vzgojno-izobraževalnega zavoda v spreminjajočem se okolju;
  • razviti sposobnost za samostojno in ustvarjalno delo na delovnem mestu ravnatelja in drugih delovnih mestih, povezanih z vodenjem na področju vzgoje in izobraževanja;
  • usposobiti se za analiziranje problemov/področij v vzgojno-izobraževalnem zavodu in v njihovem okolju;
  • znati učinkovito načrtovati lastni osebni razvoj, razvoj zaposlenih in ga povezati s profesionalizmom na področju vzgoje in izobraževanja.
Vsebine

 

 

 

 

 

 

 

Uvod v vodenje vzgoji in izobraževanju (globalizacija in trendi, uvajanje sprememb)

Teorija organizacij in vodenje (vzgojno-izobraževalni zavodi kot organizacije, vodenje, odločanje, organizacijska klima in kultura)

Načrtovanje (načrtovanje in evalvacija, vidiki kakovosti v šolstvu, finančno poslovanje)

Ljudje v organizaciji (motivacija, komunikacija, vodenje sestankov, reševanje konfliktov)

Ravnatelj kot pedagoški vodja (novejša spoznanja o učenju učencev in strokovnih delavcev, strategije vodenja za učenje, ocenjevanje letne delovne uspešnosti, spremljanje in opazovanje pouka, profesionalizem in profesionalni razvoj)

Zakonodaja v vzgoji in izobraževanju (sistemski predpisi na področju vzgoje in izobraževanja, področni zakoni in podzakonski akti, delovna razmerja, inšpekcija)

Izbirne vsebine (aktualne vsebine s področja vodenja v vzgoji in izobraževanju)

Število ur/trajanje 144 ur, eno leto
Število udeležencev  5- 6 skupin po 15-20 udeležencev
Čas izvedbe junij 2024–junij 2025 ALI september 2024–september 2025
Razpis Razpis
Kotizacija 600 EUR (+ DDV)
Kontakt vodja programa: Mihaela Zavašnik, mihaela.zavasnik@zrss.si , 031 713-595

koordinator programa: Katarina Jerončič, katarina.jeroncic@zrss.si, 041 437-451

Šola za ravnatelje enkrat letno objavi razpis za vpis in določi roke za opravljanje ravnateljskega izpita. Vključi se lahko udeleženec, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje za ravnatelja.

106. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da program šole za ravnatelje in vsebino ravnateljskega izpita določi minister na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Sedanji predmetnik programa šole za ravnatelje in vsebino ravnateljskega izpita je določil minister z odredbo številka 603-30/97 (Ur. L. št. 26/97). Splošni del programa z načinom izvedbe in ocenjevanjem je sprejel svet Šole za ravnatelje.

Cilj programa šola za ravnatelje in vsebin ravnateljskega izpita je usposobiti udeležence za naloge vodenja in upravljanja šol in vrtcev, opredeljene v šolski zakonodaji ter razviti znanja in spretnosti, ki prispevajo k osebni in organizacijski učinkovitosti.

Osnovan je na sodobnih teoretičnih pogledih na vodenje v izobraževanju, na mednarodnih in nacionalnih raziskavah o vodenju vzgojno-izobraževalnih organizacij in na dosedanjih izkušnjah z delom ravnateljev.