Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah – PODVIG

Ključni cilj projekta

Razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo.  Kot konzorcijski partner bomo sodelovali pri razvoju, preizkušanju in implementaciji modelov, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Kot konzorcijski partner bomo sodelovali pri natančnejši opredelitvi kompetence podjetnosti ter poenotenju razumevanja te kompetence pri ravnateljih. Sodelovali bomo tudi pri različnih oblikah podpore ravnateljem in vodstvenim delavcem za vodenje procesa razvijanja kompetence podjetnosti na ravni gimnazije. V okviru projekta si bomo skupaj prizadevali za nadgradnjo in uvajanje novih praks povezovanja gimnazije z okoljem v celovit model vodenja šole.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.

Trajanje projekta: od 3. 11.2017 do 31. 8. 2022

Nosilec projekta je Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Šola za ravnatelje v projektu sodeluje kot konzorcijski partner.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

ESS_logo