Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  2018 – 2022

Šola za ravnatelje kot eden izmed konzorcijskih partnerjev sodeluje v projektu namenjenem izboljšanju in poglabljanju tistih kompetenc,  ki jih strokovni delavci zaradi nenehnih sprememb narave dela ter iskanju in uvajanju novih pristopov pri vzgojno izobraževalnem delu nujno potrebujejo na delovnem mestu. Projekt je namenjen doseganju večje kakovosti rezultatov vzgojno izobraževalnega dela s spodbujanjem prožnih oblik učenja ter podporo kakovostni karierni orientaciji za vodenje inovativnega javnega zavoda.

V okviru tega projekta se bodo vključevale dosedanje dobre prakse in oblike dela ter se nadgradile z novimi strokovnimi rešitvami in e-podprtim učnim okoljem. Izvedena bodo strokovna srečanja, namenjena ravnateljem in pomočnikom ravnateljev, s poudarkom na razvijanju inovativnosti, ustvarjalnosti, podjetnosti in timskega dela. Vsako leto bo na nacionalni ravni organiziran tudi znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju. V okviru projekta se spodbuja vseživljenjsko učenje in aktivna vloga udeležencev izobraževanja. Zasnovani in izvedeni bodo tematski dnevi, ki spodbujajo oblikovanje učeče se skupnosti in se bodo vsebinsko nanašali na aktualne vsebine vzpostavljanja sodelovanja pri vodenju vzgojno-izobraževalnega zavoda in nenehnem izboljševanju procesa učenja in poučevanja. Prav tako zagotavljajo področje timskega dela in organizacijske strukture ter organizacijsko kulturo. Program Usposabljanje za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja za učitelja začetnika naslavlja aktualne vsebine s področij zagotavljanja strokovne in družbene in osebne podpore učitelju začetniku.

V okviru projekta bomo organizirali in izvedli tudi programe za dodatno razvijanje jezikovnih kompetenc vodstvenih delavcev, saj delovanje ravnateljev v zadnjih desetletjih pogosto presega nacionalne okvire z izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Omenjeni program so namenjeni  kot podpora za mobilnost ravnateljev ter opolnomočenju ravnateljev za bolj kompleksno komuniciranje v angleškem jeziku v smislu projektnega delovanja v mednarodnih timih, vodenja in sodelovanja v strokovnih razpravah v mednarodnem okolju. V okviru projekta sta kot podpora ravnateljem za vodenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora programa: Dejavniki učinkovitega komuniciranja in Poenoten pristop za etično ravnanje v šolah in vrtcih.  Program Razvijanje veščin vodenja za učitelje in vzgojitelje 2 pa je namenjen krepitvi veščin vodenja in razvijanju  ekspertnosti na izbranem področju.

Projekt bo temeljil na povezovanju in nadgrajevanju redne  dejavnosti Šole za ravnatelje ter dela v  projektih Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij in Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.