Nadaljevalni program šole za ravnatelje

Vodenje za danes … in jutri

19. in 20. januar 2021, izvedba na daljavo

Program posveta

Dostop do e-učilnice: https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10762
Ključ za vstop: nadaljevalni

V e-učilnici so objavljena gradiva predavateljev in odgovori na vprašanja, na katera nismo odgovorili takoj po predavanju.

Napovedi predavanj

dr. Jenny Lewis: Vodenje v zaželeni prihodnosti

Dr. Jenny Lewis je priznana nacionalna in mednarodna svetovalka za izobraževanje v Avstraliji.

Pandemija je pretresla delovanje na vseh področjih v vseh državah. V nekaterih državah je izobraževalni sistem pripravil zelo učinkovite strategije za šole in njihove skupnosti, v drugih državah pa so javna in zasebna partnerstva sprejela tako učenje, da bi poskrbeli za znanje in dobro počutje.  Pred pandemijo so mnogi izobraževalni sistemi zastali, pandemija pa je razkrila, da so potrebne temeljne spremembe. Ko se v teh negotovih časih spopadamo s težavami ponovnega odpiranja šol, želimo izkoristiti priložnost uvajanja sprememb, s katerimi bomo ustvarili na prihodnost pripravljen  izobraževalni sistem, v katerem je uspešen in zadovoljen sleherni učenec, učitelj in ravnatelj.

dr. Anita Trnavčevič, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem: Trajnostno vodenje: nov ali izgubljen pogled na vodenje?

Trajnostno vodenje se danes pojavlja kot ‘nova’ vrsta ali dimenzija vodenja. Razmišljanje v tem prispevku pa se navezuje na Aristotela in njegov koncept phronesis-a kot praktične modrosti, ki naj bi bila vodilo tudi sodobnim vodjem. Še posebej pomembna pa je praktična modrost za ravnatelje, saj ima izobraževanje ključno vlogo pri vseh treh stebrih trajnostnega razvoja – okoljskem, družbenem in ekonomskem.

dr. Justina Erčulj, Šola za ravnatelje: Etični vidiki trajnostnega vodenja: trajnost v času sprememb

Na hitre, nepričakovane in obsežne spremembe smo le malokdaj dovolj pripravljeni. Predvsem take, kot je sedanja epidemija, ki tako močno zaznamuje naše življenje in delo, nas postavlja pred dilemo, kako ohraniti temeljne vrednote, a hkrati spreminjati ustaljeno prakso. Trajnost je zagotovo ena od značilnosti etičnih ravnanj, povečuje nam občutek  varnosti in ohranja temeljne postulate naših ravnanj. V plenarnem predavanju bomo spregovorili o pomenu etičnega ravnanja v času krize, ki jo doživljamo. Posebej bomo poudarili etičnost v komunikaciji.

dr. Damjana Pondelek, Urednica d.o.o.: Ravnateljevanje v času negotovosti 

Čas negotovosti terja od nas več kot zmoremo dati. Hkrati pa dobro vodenje in ustrezna komunikacija zdaj res naredita razliko, ki jo potrebujejo vsi, ki so del vzgoje in izobraževanja in v vas polagajo svoje upe in pričakovanja. Pogledali bomo,  kako  voditi in delovati  v času negotovosti,  da bomo ostali čim bolj celi in ob tem ustrezno poskrbeti za sodelavce, uporabnike in zase.

Boris Zupančič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zgodbi dveh šol – male in velike

V obeh zgodbah so povzete izkušnje vodenja dveh različnih šol, vaške in po številu učencev majhne šole in takoj za tem mestne in po številu učencev zelo velike šole. Na obe šoli je bil avtor zapisa poklican in zaprošen da prevzame vodenje v času, ko sta bili šoli pred novimi izzivi. Mladost (še ne 28 let) in nekaj izkušenj s poučevanjem ter vodenjem v upravi in vojski, je botrovalo k hrabrosti za sprejetje prvega izziva in po petih letih še drugega. Skupno obema zgodbama je, da so na prvi in drugi šoli na začetku potrebovali zunanjega »človeka«, ki jim bo prinesel šilce »ruma« za pogum. Oboji so obstali, ko je bilo potrebno prestopiti pedagoški Rubikon; reke so se ustrašili, mostu pa ni bilo! Zgodovinski pogled izpriča, da sta se zgodbi dobro in uspešno končali. In to predvsem zato, ker sta kolektiva bila zmožna narediti korake v pravo smer, čeprav je bila reka sprva hladna in odbijajoča. Oba kolektiva sta bila vztrajna in dosegla, danes temu učeno rečemo: trajnostni razvoj.

dr. Alma Sedlar, Transperency International Slovenija: Korupcijska tveganja v izobraževanju

Korupcijska tveganja v izobraževanju lahko pomembno vplivajo na slabše rezultate dela, uspeh ter ugled šole oziroma celotnega področja vzgoje in izobraževanja. Seznam morebitnih korupcijskih tveganj je dolg, sama tveganja pa so odvisna tako od posamične šole kot tudi od političnega in kulturnega konteksta države, v kateri poteka vzgojno-izobraževalni proces. Kako učinkovito identificirati in omejiti korupcijska tveganja, in kakšna je pri tem vloga ravnateljev?

mag. Sebastjan Čagran, Šola za ravnatelje: Aktualna pravna vprašanja v času veljavnosti interventnih ukrepov

Na predavanjih se bomo osredotočili na najbolj aktualne teme, ki jih v trenutnem nestalnem obdobju prinašajo zakonodajne spremembe na področju urejanja delovnih razmerij. Predvidena je obravnava vprašanj, ki so povezana z delom na domu in čakanjem na delo, z izplačilom dodatkov k plači,  ocenjevanjem delovne uspešnosti javnih uslužbencev ipd. Glede na sedanji ritem sprememb se lahko zgodi, da katero od vprašanj ne bo več aktualno, zato bomo vsebino predavanj dokončno oblikovali tako, da se bomo v čim večji meri prilagodili aktualnim potrebam.

mag. Janko Perac, Finančna uprava RS

Predavanje o izzivih na davčnem področju v času COVID ukrepov in odgovori na vprašanja udeležencev.

mag. Urban Brulc, Informacijski pooblaščenec RS: Nekateri problemi in možne rešitve glede varstva osebnih podatkov na področju vzgoje in izobraževanja

Na področju vzgoje in izobraževanja je določena bolj ali manj masovna obdelava osebnih podatkov učencev, staršev ali skrbnikov in zaposlenih neizogiben del dejavnosti. V času epidemije COVID-19 pa so se klasičnim obdelavam osebnih podatkov pridružili še novi načini obdelave, dodatni osebni podatki, dodatni subjekti in drugačen obseg obdelav. Predstavljenih bo nekaj posamičnih primerov (ne)spornih ravnanj pri obdelavi osebnih podatkov, in sicer glede:
– šole na daljavo in videokonferenc,
– splošnih privolitev in obveščanja o obdelavi osebnih podatkov,
– dostopa do osebnih podatkov s strani učencev ali njihovih staršev ter tretjih oseb.

mag. Marko Starman, Evropska pravna fakulteta Nova Gorica: Zagotavljanje spoštovanja načel splošnega upravnega postopka pri odločanju o pravicah in obveznostih v šoli”. 

Spoštovanje načel splošnega upravnega postopka, pri vodenju in odločanju v upravnih zadevah zagotavlja tako spoštovanje upravičenih individualnih interesov, kot javne koristi. Poznavanje temeljnih načel in njihovo razumevanja v praksi je zato pomembno tako v posamičnih upravnih postopkih kot tudi organizaciji dela v javnem zavodu. Cilj predavanja je predstavitev načel ZUP in njihovega pomena v primerih posebnih upravnih postopkov, ki se vodijo v šoli.

V sodelovanju z Društvom Slon bodo med odmori predvajani animirani filmi, o  rabi filma v pedagoškem procesu bo govorila Andreja Goetz.

Tako zraste, Žaba, Miha Kalan, Jernej Žmitek (Invida), Slovenija, 2020
Tujerodne invazivne vrste, Jernej Žmitek (Triglavski narodni park; zanj Invida), Slovenija, 2019
Podlasica, Timon Leder (Invida), Slovenija, 2017

Udeležba je brezplačna. Posvet sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakt: polona.pecek@solazaravnatelje.si

null

Nadaljevalni program šole za ravnatelje

Vodenje za danes … in jutri

19. in 20. januar 2021, izvedba na daljavo

Spoštovani!

Vabimo vas na januarski posvet v virtualnem okolju, in sicer 19. in 20. januarja 2021. Z izbiro predavateljev smo poizkušali zajeti paleto raznolikosti vodenja današnjega časa in prikazati smernice za vodenje v spremenjenih razmerah, s poudarkom na trajnosti vodenja.

Dotaknili se bomo dileme, kako ohraniti temeljne vrednote, a hkrati spreminjati ustaljeno prakso vodenja ter ob tem poudarili velik pomen etičnosti. Ugotavljali bomo tudi, kako vodenje in ustrezna komunikacija lahko naredita razliko v naši vsakodnevni praksi vodenja. Iskali bomo odgovore na vprašanje ali je trajnostno vodenje nov ali izgubljen pogled na vodenje ter na primeru dveh dobrih praks prepoznali elemente dobrega vodenja za trajnost.

V plenarnem delu in profesionalnih debatah bodo z nami dr. Anita Trnavčevič, Fakulteta za managemet, dr. Justina Erčulj, zunanja sodelavka Šole za ravnatelje, dr. Damjana Pondelek, Urednica d.o.o., Boris Zupančič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. K sodelovanju v profesionalnih debatah smo povabili ravnateljice Janjo Bogataj, Vrtec Škofja Loka, Janjo Zupančič, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje in Nives Počkar, Šolski center Ljubljana.

Kakor vsako leto, bomo tudi letos predstavili novosti na področju prava in financ, kar sta vedno aktualni temi. K sodelovanju smo povabili dr. Simona Starčka, namestnika generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije in mag. Sebastjana Čagrana iz Šole za ravnatelje.

Vabljeni k udeležbi,
mag. Polona Peček, programski vodja posveta

Program posveta
Prijavnica v KATIS-u bo odprta do 14. januarja 2021.

Napovedi predavanj

dr. Jenny Lewis: Vodenje v zaželeni prihodnosti

(V kratkem bomo objavili prevod povzetka.)
The pandemic has disrupted all areas of society in every country, different education systems have generated some impressive strategies for schools and their communities, in other countries public, and private partnerships have accepted that learning to ensure learning and wellbeing needs are met. Prior to the pandemic, many education systems had stalled and the pandemic exposed the case that fundamental changes are needed. As we grapple with the issues of reopening schools in this uncertain time, how can we seize the opportunities to make the changes we need to create a future ready education system in which every student, teacher and school leaders thrives.

dr. Anita Trnavčevič, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem: Trajnostno vodenje: nov ali izgubljen pogled na vodenje?

Trajnostno vodenje se danes pojavlja kot ‘nova’ vrsta ali dimenzija vodenja. Razmišljanje v tem prispevku pa se navezuje na Aristotela in njegov koncept phronesis-a kot praktične modrosti, ki naj bi bila vodilo tudi sodobnim vodjem. Še posebej pomembna pa je praktična modrost za ravnatelje, saj ima izobraževanje ključno vlogo pri vseh treh stebrih trajnostnega razvoja – okoljskem, družbenem in ekonomskem.

dr. Justina Erčulj, Šola za ravnatelje: Etični vidiki trajnostnega vodenja: trajnost v času sprememb

Na hitre, nepričakovane in obsežne spremembe smo le malokdaj dovolj pripravljeni. Predvsem take, kot je sedanja epidemija, ki tako močno zaznamuje naše življenje in delo, nas postavlja pred dilemo, kako ohraniti temeljne vrednote, a hkrati spreminjati ustaljeno prakso. Trajnost je zagotovo ena od značilnosti etičnih ravnanj, povečuje nam občutek  varnosti in ohranja temeljne postulate naših ravnanj. V plenarnem predavanju bomo spregovorili o pomenu etičnega ravnanja v času krize, ki jo doživljamo. Posebej bomo poudarili etičnost v komunikaciji.

dr. Damjana Pondelek, Urednica d.o.o.: Ravnateljevanje v času negotovosti 

Čas negotovosti terja od nas več kot zmoremo dati. Hkrati pa dobro vodenje in ustrezna komunikacija zdaj res naredita razliko, ki jo potrebujejo vsi, ki so del vzgoje in izobraževanja in v vas polagajo svoje upe in pričakovanja. Pogledali bomo,  kako  voditi in delovati  v času negotovosti,  da bomo ostali čim bolj celi in ob tem ustrezno poskrbeti za sodelavce, uporabnike in zase.

Boris Zupančič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zgodbi dveh šol – male in velike

V obeh zgodbah so povzete izkušnje vodenja dveh različnih šol, vaške in po številu učencev majhne šole in takoj za tem mestne in po številu učencev zelo velike šole. Na obe šoli je bil avtor zapisa poklican in zaprošen da prevzame vodenje v času, ko sta bili šoli pred novimi izzivi. Mladost (še ne 28 let) in nekaj izkušenj s poučevanjem ter vodenjem v upravi in vojski, je botrovalo k hrabrosti za sprejetje prvega izziva in po petih letih še drugega. Skupno obema zgodbama je, da so na prvi in drugi šoli na začetku potrebovali zunanjega »človeka«, ki jim bo prinesel šilce »ruma« za pogum. Oboji so obstali, ko je bilo potrebno prestopiti pedagoški Rubikon; reke so se ustrašili, mostu pa ni bilo! Zgodovinski pogled izpriča, da sta se zgodbi dobro in uspešno končali. In to predvsem zato, ker sta kolektiva bila zmožna narediti korake v pravo smer, čeprav je bila reka sprva hladna in odbijajoča. Oba kolektiva sta bila vztrajna in dosegla, danes temu učeno rečemo: trajnostni razvoj.

mag. Sebastjan Čagran, Šola za ravnatelje: Aktualna pravna vprašanja v času veljavnosti interventnih ukrepov

Na predavanjih se bomo osredotočili na najbolj aktualne teme, ki jih v trenutnem nestalnem obdobju prinašajo zakonodajne spremembe na področju urejanja delovnih razmerij. Predvidena je obravnava vprašanj, ki so povezana z delom na domu in čakanjem na delo, z izplačilom dodatkov k plači,  ocenjevanjem delovne uspešnosti javnih uslužbencev ipd. Glede na sedanji ritem sprememb se lahko zgodi, da katero od vprašanj ne bo več aktualno, zato bomo vsebino predavanj dokončno oblikovali tako, da se bomo v čim večji meri prilagodili aktualnim potrebam.

mag. Janko Perac, Finančna uprava RS

Predavanje o izzivih na davčnem področju v času COVID ukrepov in odgovori na vprašanja udeležencev. Vabimo vas, da nam pošljete vprašanja za gospoda Peraca (na petra.weissbacher@solazaravnatelje.si).

Udeležba je brezplačna. Posvet sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakt: polona.pecek@solazaravnatelje.si

null