Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.

Šola za ravnatelje kot eden izmed konzorcijskih partnerjev sodeluje v projektu namenjenem izboljšanju in poglabljanju tistih kompetenc,  ki jih strokovni delavci zaradi nenehnih sprememb narave dela ter iskanju in uvajanju novih pristopov pri vzgojno izobraževalnem delu nujno potrebujejo na delovnem mestu. Projekt je namenjen doseganju večje kakovosti rezultatov vzgojno izobraževalnega dela s spodbujanjem prožnih oblik učenja ter podporo kakovostni karierni orientaciji za vodenje inovativnega javnega zavoda.

V okviru tega projekta se bodo vključevale dosedanje dobre prakse in oblike dela ter se nadgradile z novimi strokovnimi rešitvami in e- podprtim učnim okoljem. Tako bo vsako leto izvedenih 5 strokovnih srečanj namenjenih ravnateljem in pomočnikom ravnateljev s poudarkom na razvijanju inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. Vsako leto bo na nacionalni ravni organiziran tudi znanstveni posvet Vodenje v izobraževanju. Izvedeno bo tudi strokovno izobraževalno srečanje z izvajalci izobraževanja odraslih. V okviru projekta se spodbuja vseživljenjsko učenje in aktivna vloga udeležencev izobraževanja. Zasnovanih in izvedenih bo 25 tematskih delavnic, ki se bodo vsebinsko nanašale na področja dela, na katerih se vodstveni delavci srečujejo z aktualnimi izzivi, kot na primer razvojno načrtovanje, sodelovanje z različnimi deležniki, finančno poslovanje in upravljanje s tveganji ter različna področja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev. Spodbujalo se bo tudi izobraževanje in razvoj spretnosti iz različnih področij vodenja ter obvladovanja načrtovanja vseživljenjske kariere in sicer v okviru programov, kot so Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem in Usposabljanje za mentorje, Razvijanje veščin vodenja za učitelje in vzgojitelje ter Vodenje aktivov. V okviru projekta bodo organizirani in izvedeni tudi programi za dodatno razvijanje jezikovnih kompetenc vodstvenih delavcev, saj delovanje ravnateljev v zadnjih desetletjih pogosto presega nacionalne okvire z izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Omenjen program je namenjen tudi kot podpora za mobilnost ravnateljev. Kot podpora ravnateljem za vodenje učiteljskih in vzgojiteljskih zborov pa se bo izvajal program, ki bo pokrival tri področja: Spretnosti medosebnega komuniciranja, kjer se kolektivi osredotočajo na izzive komuniciranja, s katerimi se srečujejo na delovnem mestu, Profesionalna etika v šolah in vrtcih, ki v kolektive prinaša etiko kot način razmišljanja in ravnanja ter Vseživljenjska karierna orientacija, ki se osredotoča na usmerjanje profesionalnega razvoja ter kariere.

Vseskozi se bo povezovalo in nadgrajevalo delovanje Šole za ravnatelje tudi v projektih Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij in Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.