Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

I. mednarodna znanstvena konferenca Vodenje v vzgoji in izobraževanju:

Mreženje kot podpora vodenju za učenje na  različnih ravneh

7. in 8. april 2021, izvedba na daljavo, v sodelovanju z Arnesom.

Šola za ravnatelje aprila 2021 organizira prvo mednarodno znanstveno konferenco Vodenje v vzgoji in izobraževanju, kjer v središče postavljamo mreženje znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov in iščemo odgovore na vprašanje, kako lahko z vodenjem spodbujamo nastajanje in širjenje mrež za izboljševanje učenja. Središče raziskovanja premikamo od raziskovanja različnih oblik sodelovanja med posameznimi udeleženci in raziskovanja skupnosti učenja k raziskovanju mrež, ki nastajajo s povezovanjem med udeleženci znotraj organizacije. To so lahko mreže posameznih udeležencev ali skupin na različnih nivojih, kot na primer: strokovni sodelavci, učenci v razredu, strokovni organi, ki se povezujejo med seboj, in podobno. Na mreženje znotraj organizacij vpliva tudi mreženje med organizacijami. Prispevki o takšnem mreženju naj bodo usmerjeni na predstavitev njegovih učinkov na procese vzpostavljanja povezav med udeleženci znotraj vzgojno-izobraževalnega zavoda. Tudi mreže za izboljševanje učenja na različnih nivojih znotraj organizacije so lahko medsebojno povezane. Tako mreženje strokovnih sodelavcev lahko vpliva na sodelovanje učencev in njihovo mreženje.

Program
Razpored predstavitev referatov in interaktivnih delavnic
Zbornik povzetkov

___________________________________________________________________________________________

VIII. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju:Raziskovanje prakse vodenja, učenja in poučevanja

2. in 3. april 2019, Hotel Slovenija, Portorož

Posvet usmerjamo v raziskovanje vodenja, učenja in poučevanja ter povezanost med njimi, in sicer kot nadaljevanje lanskega posveta, kjer je bila izpostavljena vloga ravnatelja pri spodbujanju sodelovanja med strokovnimi delavci ter sodelovanja vseh deležnikov pri uresničevanju ciljev vzgojno-izobraževalnega zavoda. Letošnje raziskovalno vprašanje je, kako z različnimi  vodstvenimi in učnimi pristopi izboljšujemo vodenje in učenje ter kako to vemo oz. s čim to lahko podpremo.

Posveta se je udeležilo 210 strokovnih delavcev vrtcev in šol ter drugih (javnih) zavodov s področja šolstva. Predstavljenih je bilo 68 referatov in izvedenih 13 interaktivnih delavnic. Temo so osvetlili tudi trije plenarni predavatelji ter o njej razpravljali udeleženci v uvodni debatni kavarni.

Zbornik povzetkov
Program
Gradivo dr. Eve Boštjančič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Fotografije s posveta – 1.2.3.4. in 5. del

____________________________________________________________________________

VII. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju: Vzgojno-izobraževalni zavodi kot skupnosti učenja, 10. in 11. april 2018, Hotel Slovenija, Portorož

V središče smo postavili vlogo ravnatelja pri spodbujanju sodelovanja med strokovnimi delavci ter sodelovanja vseh deležnikov pri uresničevanju ciljev vzgojno-izobraževalnega zavoda. Predstavljenih je bilo 107 referatov in izvedenih 10 interaktivnih delavnice.

Program posveta (priloga Potrdilu o izvajanju programa kariernega razvoja)
Zbornik povzetkov

Gradivo predavateljev

dr. Linda Devlin, University of Wolverhampton, Velika Britanija: Vzpostavljanje skupnosti učenja z mreženjem

dr. Vlado Dimovski, Ekonomska Fakulteta, Univerza v Ljubljani: Učeča se organizacija v šolstvu

dr. Justina Erčulj, Šola za ravnatelje, Liljana Plaskan, Vrtec Litija, Rafko Lah, OŠ Antona Albrehta Kamnik, mag. Ciril Dominko, Gimnazija Bežigrad: Vzgojno-izobraževalni zavodi kot skupnosti učenja: izkušnje in perspektive 

Fotografije s posveta, avtor Alen Ježovnik

torek, 10. april 2018 – 1. del
torek, 10. april 2018 – 2. del
torek, 10. april 2018 – 3. del
sreda, 11. april 2018 – 1. del
sreda, 11. april 2018 – 2. del

Srečanje je financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
null

_______________________________________________________________

VI. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju: Vodenje, ki (se) spreminja. Razvoj in perspektive vodenja v izobraževanju, 4. in 5. april 2017, Portorož

VI. znanstvenega posveta Vodenje v vzgoji in izobraževanju se je udeležilo 756 strokovnih delavcev šol in vrtcev ter drugih vzgojno-izobraževalnih organizacij. 75 udeležencev je prestavilo svoje videnje razvoja vodenja v izobraževanju z 61 prispevki in 4 plakati. Trije plenarni predavatelji pa so predstavili širši pogled na vodenje VIZ v prihodnosti. S primeri so vodenje osvetlili še vabljeni gostje na okrogli mizi o vodenju nekoč in danes.

PROGRAM POSVETA
PROGRAM PREDSTAVITEV REFERATOV IN PLAKATOV

PREDSTAVITVE PREDAVATELJEV IN POVZETKI PLENARNIH PREDAVANJ

Gradivo s predavanja dr. Andreja Korena.

Gradivo za udeležence s povzetki predstavitev.

Srečanje je financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
null

_______________________________________________________________

V. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju: Udejanjanje inovativnih učnih okolij kot izziv vrtcev, šol in izobraževalnega sistema, 5. in 6. april 2016

Uspešni šolski sistemi spodbujajo učinkovitost učenja v vrtcih in šolah z oblikovanjem inovativnih učnih okolij, zato smo na posvetu tokrat iskali odgovore na vprašanja, kot so: Kako v slovenskem izobraževalnem sistemu razumemo inovativna učna okolja? Kaj jih opredeljuje in kako jih udejanjamo? Kako ravnatelji in drugi vodje spodbujajo oblikovanje inovativnih učnih okolij?Kakšna je pedagoška praksa učiteljev in vzgojiteljev v inovativnih učnih okoljih?Kako se spreminja vloga otrok, učencev in dijakov v inovativnih učnih okoljih?Kako se šole in vrtci za udejanjanje inovativnih učnih okolij povezujejo med seboj in v okolju? Kako o uspešnosti inovativnih učnih okolij poizvedujemo, jih spremljamo in evalviramo ter kaj kažejo rezultati?

Poleg 4 plenarnih predavanj je bila bogata in raznovrstna inovativnost v učnih okoljih predstavljena še s 115 referati in 10 plakati. Na posvetu je sodelovalo 283 udeležencev iz vrtcev, šol, višje in visokošolskih institucij ter javnih zavodov in MIZŠ.

Program posveta

Zbornik povzetkov

Plenarna predavanja:

Galerija slik1, 5. april, galerija slik2, 5. april

Dodatne informacije dobite na eva.valant@solazaravnatelje.si.


IV. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju: Sodelovanje v teoriji in praksi, 31. marec in 1. april 2015

Posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju je bilo tokrat namen sodelovanju in vprašanjem, na katera smo odgovarjali na posvetu: Ali imamo (ustvarjamo) pogoje za uspešno sodelovanje? Ali so naša prizadevanja usklajena s prioritetami šole, šolskega sistema? Ali delimo, kar smo se naučili? Je sodelovanje odgovor na vse? Je samo sodelovanje dovolj? Je sodelovanje vedno boljše kot individualno delo? Kako ju najbolje uravnotežiti? Kaj je tisto, kar spodbuja sodelovanje in kaj ga ovira? Kako sodelujemo in kaj s sodelovanjem dosegamo? Kakšni so konkretni rezultati sodelovanja med učenci, učitelji, ravnatelji, šolami …? Kaj nam prinaša mednarodno sodelovanje (spodbude in mehke prisile)? Ali dovolj sodelujemo po izobraževalni vertikali? Kako za krepitev sodelovanja na in med različnimi ravnmi in deležniki uporabljamo sodobne tehnologije in raznolika učna okolja?

Poleg dveh plenarnih predavanj je bilo v 36 sekcijah predstavljenih še 84 referatov in 5 plakatov.

Predstavitve referatov in plakatov

Zbornik povzetkov


III. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju: Znanje in spretnosti za 21. stoletje – izzivi vodenja, učenja in poučevanja, 1. in 2. april 2014

III. znanstveni posvet VVI 2014 smo posvetili razpravi o znanju in spretnostih za 21. stoletje na področju vodenja, učenja in poučevanja.

Ob dveh plenarnih predavateljih je svoje znanje, mnenja, izkušnje in stališča s 73 referati in 4 plakati predstavilo 106 referentov. Na posvetu je sodelovalo 258 udeležencev iz vseh ravni izobraževanja.

Program posveta
Predstavitev predavateljev in povzetkov plenarnih predavanj
Program predstavitev referatov in plakatov
Zbornik povzetkov

Galerija slik
Torek, 1. april 2014
Sreda, 2. april 2014

Znanstveni posvet je bil financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada.


II. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju: Vodenje učenja, 3. in 4. april 2013

Posvet VVI 2013 je bil namenjen predstavitvam in razpravam o vodenju učenja otrok, učencev in dijakov, vodenju profesionalnega učenja in vodenju učenja različnih deležnikov v vzgoji in izobraževanju. Poleg plenarnih predavanj je bilo v 31 sekcijah predstavljenih 67 referatov in 2 plakata. Na posvetu je sodelovalo 238 udeležencev iz vrtcev, šol, višje in visokošolskih institucij ter javnih zavodov.

Program in Predstavitve referatov in plakatov
Predstavitev predavateljev in povzetki predavanj
Zbornik povzetkov

Plenarna predavanja
dr. Peter Earley: V učenje usmerjeno vodenje, uporabljeni viri za pripravo plenarnega predavanja
dr. Karin Bakračevič Vukman: Kako “izmeriti” oziroma oceniti razvitost kompetence učenje učenja?
dr. Andrej Koren: Spodbujanje kompetence Učenje učenja v slovenskih šolah in vrtcih

Galerija slik
sreda, 3. april 2013
četrtek, 4. april 2013

Znanstveni posvet je bil financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru projekta Vseživljenjsko učenje ravnateljev – usposabljanje za vodenje šol in vrtcev II.


Teme in programi dosedanjih posvetov
2012 – Uporaba podatkov v šolah in vrtcihGradivo za udeležence
2011 – Samoevalvacija kot temelj izboljšavGradivo za udeležence
2010 – Izzivi vodenja za raznolikost
2009 – Vodenje in dosežki učencev v teoriji in praksi
2008 – Odgovornost v vzgoji in izobraževanju – pogledi šol, vrtcev in sistema
2007 – Kakovost v vzgoji in izobraževanju
2006 – Vodenje za učenje
2005 – Načrtovanje in evalvacija
2004 – Klima in kultura za uspešno delo
2003 – Združena Evropa naš skupni izziv
2002 – Vključevanje otrok s posebnimi potrebami
2001 – S sodelovanjem do kakovosti
2000 – Uvajanje sprememb
1999 – Razsežnosti komuniciranja
1998 – Vloge in naloge pomočnikov ravnateljev v šolskem managementu