Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

ARHIV: JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA IZVAJANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA »UČIM SE BITI UČITELJ«

NOVO: Za javni razpis “Učim se biti učitelj – 3” objavljen 18.9.202 in vso novo dokumentacijo klikni tukaj!

Predmet javnega razpisa

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa Učim se biti učitelj (v nadaljevanju: javni razpis) kot sestavni del neposredne potrditve operacije sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo).

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: 10.1. »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifičnega cilja: 10.1.3. »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev skladno s specifičnim ciljem 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. Z javnim razpisom se spodbuja zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja in usposabljanje strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki ob podpori tima za uvajanje preko zaposlitve z načrtovanim, organiziranim in strokovno vodenim praktičnim usposabljanjem uvajali v samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Z javnim razpisom se spodbuja krepitev kompetenc učiteljev, svetovalnih delavcev oz. vzgojiteljev začetnikov za obdobje šestih mesecev na projektnih delovnih mestih: učitelj začetnik brez naziva, vzgojitelj začetnik brez naziva, svetovalni delavec začetnik brez naziva (v nadaljevanju: učitelj začetnik), ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe oziroma nimajo ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, ki so zahtevane za pristop k strokovnemu izpitu. Učitelj začetnik bo svoje naloge izvajal ob podpori tima za uvajanje, sestavljenega iz ravnatelja, izkušenega učitelja in učitelja začetnika (v nadaljevanju: tim za uvajanje).

Več informacij najdete v razpisni dokumentaciji.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 Dne 1. 7. 2019 je bila razpisna dokumentacija popravljena tako, da je bil v Prijavni vlogi zamenjan vrstni red točk in na novo oštevilčeno kazalo.

V 8. točki Navodil za prijavo na razpis je bil popravljen stavek, ki določa, da vsako vlogo ocenjujejo trije ocenjevalci izmed petih imenovanih.

V 11. točki pa je bil popravljeno podpoglavje “Poročanje in način financiranje”, ki določa, da mora izvajalec posredovati ŠR izpolnjen zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

Vzorec pogodbe o dodelitvi sredstev za izvajanje projekta je bil spremenjen v 4. in 6. členu, pri čemer je bila izvedena uskladitev z Navodili za prijavo na razpis in določeno, da lahko izvajalec uveljavljanje nepravočasno oddanih zahtevkov preloži na naslednji mesec. Po spremembi velja tudi, da ima naročnik po prejemu zahtevka za sofinanciranje na voljo 4 dni za potrditev popolnega zahtevka oziroma za poziv izvajalca na dopolnitev. Naročnik mora do 20. v mesecu vključiti ustrezne zahtevke za sofinanciranje v zahtevek za izplačilo, ki ga bo uveljavljal pri MIZŠ. Sredstva bo naročnik nakazal na TRR izvajalca naslednji delovni dan po prejemu plačila zahtevka za izplačilo s strani MIZŠ. V 9. členu je bil popravljen sklic na pravilen člen vzorca pogodbe.

Dne 12. 7. 2019 je bil objavljen popravek Javnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa “učim se biti učitelj”, v katerem je bila odpravljena napaka pri navajanju seznama razpisne dokumentacije v 7. točki, prav tako pa je bil podaljšan rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev, ki je po novem 16. 8. 2019 do 10. ure.

S spremembo 1. točke Navodil za prijavo je podaljšan tudi rok, do katerega lahko zastavljate svoja vprašanja in sicer do 14. 8. 2019 do 14. ure. Popravljen je bil tudi prvi odstavek 9. točke Navodil.

Zaradi imenovanja nove skrbnice pogodbe o dodelitvi sredstev za izvajanje projekta, ki je po novem Polona Peček, je bil spremenjen 15. člen Vzorca o dodelitvi sredstev za izvajanje projekta.

Natančen popis sprememb razpisne dokumentacije je dostopen na povezavah: