Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Predmetni katalog znanj

1. Uvod v vodenje v izobraževanju

Namen

Uvod v menedžment v izobraževanju uvede udeležence v osnove menedžmenta. Hkrati se udeleženci spoznajo med seboj, spoznajo osnove timskega dela, svojo vlogo v timu in prepoznavajo možnosti timskega dela v šoli, domu, vrtcu. Spoznajo osnovne zakonitosti uvajanja sprememb.

Vsebine

Razlika med menedžmentom in vodenjem, ravnatelj kot pedagoški vodja in menedžer, uvod v teorije učnih stilov, prednosti in slabosti posameznih stilov in prepoznavanje lastnega učnega stila, teorije timov, razlike med timi in skupinami v šoli, domu in vrtcu, vrste timov in njihova uporaba v vzgojno-izobraževalnih organizacijah, prepoznavanje lastne vloge v timu, zakonitosti uvajanja sprememb, reševanje praktičnih primerov uvajanja sprememb v šolah, vrtcih, domovih.


 

2. Teorije organizacij in vodenje

Namen

Udeleženci bodo prepoznali značilnosti lastne organizacije – šole, vrtca, doma in jih primerjali s splošnimi zakonitostmi. Pri tem bodo spoznali posebnosti, ki veljajo za vzgojno-izobraževalne organizacije. Zakonitosti šol in vrtcev bodo povezali s stili vodenja in prepoznavali sebe kot vodjo v šolskem kolektivu.

Vsebine

 • pojem organizacije in posebnosti vzgojno-izobraževalnih organizacij,
 • različne teorije organizacij: organizacije kot mehanizmi, organizmi, kolegialni modeli in njihove posebnosti na posameznih nivojih izobraževanja,
 • pregled ostalih teorij: politični, subjektivni in nejasni modeli in njihova uporabnost v šolah,
 • sodelovanje z okoljem organizacije – starši, lokalna skupnost, strokovne institucije, ministrstvo,
 • analiza lastne organizacije v primerjavi s teorijo in proučevanje modelov, primernih za vzgojno-izobraževalne organizacije: klubska kultura, kultura vlog, kultura nalog, profesionalna birokracija, možni modeli šol v prihodnosti,
 • vloga strokovnih in drugih organov v vrtcih, šolah, domovih in sodelovanje z njimi,
 • vodenje in moč v organizaciji, pristopi pri uporabi moči v šoli, domu, vrtcu,
 • teorije vodenja: teorija tipov, stilov, kontingenčne teorije,
 • proučevanje lastnega stila vodenja, analiza stanja vodenja svoje šole, vrtca, doma,
 • akcijsko vodenje šole.

 

3. Načrtovanje

Namen

Poznavanje zakonitosti načrtovanja in odločanja ter učinkovita aplikacija tega znanja v lastno prakso vodenja šole, doma, vrtca.Udeleženci se seznanijo s temeljnimi zakonitostmi odločanja in načrtovanja, pri čemer je v sklop načrtovanja vključena tudi vizija vzgojno-izobraževalne organizacije. Slušatelji se usposobijo predvsem za prenos tega znanja v lastno prakso, naučijo se izbrati in uporabljati različne instrumente, ki pomagajo pri oblikovanju izjav o viziji in poslanstvu šole, doma in vrtca, pri odločanju in izdelavi različnih načrtov.

Vsebine

 • pomen vizije za učinkovito vodenje zavoda s področja vzgoje in izobraževanja,
 • bistvene lastnosti skupne vizije šole, vrtca, doma,
 • proces oblikovanja vizije in izjave o viziji šole, doma in vrtca ter njeno udejanjanje,
 • pomen načrtovanja za uspešno vodenje,
 • nivoji in vrste načrtovanja v zavodih vzgoje in izobraževanja,
 • poslanstvo šole, vrtca, doma in iz njega izpeljani cilji,
 • priprava na strateško načrtovanje in izdelava strateškega načrta za zavod s področja vzgoje in izobraževanja,
 • priprava na operativno načrtovanje in izdelava operativnih načrtov,
 • letni delovni načrt zavoda – med operativnim in razvojnim načrtovanjem,
 • akcijski načrti v šolski praksi,
 • pomen učinkovitega odločanja za prakso zavoda,
 • osnovni principi in pristopi odločanja vodilnih in vodstvenih delavcev,
 • orodja učinkovitega racionalnega odločanja ravnateljev,
 • splošna načela presojanja ustreznosti posameznih pristopov k odločanju ravnateljev.

 

4. Ljudje v organizaciji

Namen

Seznaniti udeležence z osnovnimi teoretičnimi pojmi in načeli dela z zaposlenimi ter jih povezati v dobro in učinkovito prakso. Pri udeležencih vzpodbuditi občutljivost za različne vidike dela z zaposlenimi v vzgojno-izobraževalni organizaciji. Prepoznati dobro prakso in napake pri delu z zaposlenimi ter pripeljati k bolj kvalitetni in učinkoviti šoli. Postaviti temelje stalnega strokovnega izpopolnjevanja za vzgojno-izobraževalno organizacijo.

Vsebine

 • pojem in terminologija dela z ljudmi,
 • postopek zaposlovanja, pridobivanje kandidatov, izbira, zaposlitveni razgovor,
 • uvajanje novih učiteljev, vzgojiteljev; naloge ravnatelja v zvezi s pripravništvom,
 • motivacija, definicije in teorije, aplikacija v šolsko prakso,
 • kultura in klima v šoli, vrtcu, domu,
 • osebni in poklicni razvoj zaposlenih na šolah, domovih in vrtcih.

 

5. Ravnatelj kot pedagoški vodja

Namen

Slušatelji se seznanijo s temeljnimi teoretičnimi načeli vodenja sestankov, reševanja konfliktov in spremljave pouka. Ob njih kritično preverjajo svojo dosedanjo prakso na teh področjih. Spoznajo svojo vlogo pri vodenju sestankov in pomen dobre priprave na sestanek. Prepoznavajo svoj značilni pristop k reševanju konfliktov ter ustreznost posameznih pristopov za reševanje konfliktov različnih vsebin in dimenzij. Izmenjajo si praktične izkušnje, ki jih imajo pri svojem delu, zlasti še pri spremljanju pouka. Svoje dosedanje izkušnje in nova spoznanja preizkusijo v igri vlog (vodenje sestanka, izrekanje povratnih informacij) ter pri reševanju primerov (reševanje konfliktov, spremljanje pouka z izbranim instrumentarijem).

Vsebine

 • sestanki v vrtcu, domu in šoli – vrste in pomen,
 • dejavniki (ne)uspešnih sestankov – pomen jezika, aplikacija v šolsko situacijo,
 • potek sestanka in vloga vodje v posameznih fazah,
 • načela vodenja sestanka, konference, roditeljskega sestanka,
 • viri konfliktov v vzgojno-izobraževalnih organizacijah,
 • značilnosti in dimenzije konfliktov,
 • pristopi k reševanju konfliktov v šolah, domovih in vrtcih,
 • načela in demonstracije racionalnega pristopa k reševanju konfliktov s konfrontacijo,
 • nekatere tipične ovire pri spremljanju pouka,
 • načela in pomen spremljave pouka,
 • oblikovanje instrumentarija spremljave pouka,
 • pomen, značilnosti in demonstracija konstruktivnih povratnih informacij,
 • pogovor po hospitaciji.

 

6. Zakonodaja v vzgoji in izobraževanju

Namen

Udeleženci izpopolnijo in preverijo poznavanje in intrepretiranje posameznih zakonov in drugih predpisov s področja vzgoje in izobraževanja. Poseben poudarek je dan pravilnikom s področja vzgoje in izobraževanja. Seznanijo se z najbolj pogostimi težavami (primeri) iz prakse in naučijo drugačnega ravnanja. Naučijo se praktičnih poti za reševanje težav in problemov, ki se porajajo zaradi neupoštevanja veljavnih predpisov.

Vsebine

 • pregled predpisov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja,
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
 • področni zakoni in predpisi,
 • Zakon o delovnih razmerjih,
 • temeljne pravice iz delovnega razmerja (pristojnosti ravnatelja, primer iz prakse),
 • Zakon o plačah, uspešnost,
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
 • 8. napredovanje – plačilni razredi, nazivi,
 • Zakon o šolski inšpekciji,
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov,
 • varstvo pri delu,
 • primeri iz prakse.