Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Strokovna srečanja ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva

XXVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva

22. in 23. november 2021, izvedba na daljavo

Program srečanja

E-učilnica: https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10942, ključ za vpis: ss2021

Napovedi predavanj in vodenih razprav

dr. Andy Hargreaves, Boston College in Univerza Ottawa: Vodenje za vključenost dijakov: prednostna naloga po pandemiji
Vključenost predstavlja novo mejo dosežkov dijakov. Po vsem svetu od tretjine do četrtine srednješolcev pravi, da se dolgočasijo. Podoben delež dijakov ne vidi smisla ali namena življenja. Vendar je za zavzetost dijakov potrebno več, kot dodaten trud za boj proti dolgčasu in zagotavljanje bolj zabavnega učnega procesa. To osrednje predavanje, ki temelji na izvirnih ugotovitvah raziskav, bo ponazorilo, kako je resnična zavzetost povezana s skrivnostnostjo in magičnostjo, pomenom in namenom ter osredotočenostjo in mojstrstvom. Toda obstaja pet sovražnikov, ki nam v šolah blokirajo pot k vključenosti in vedeti moramo, kako jih premagati. V ta namen bo osrednje predavanje osvetlilo jasne poti k zavzetosti dijakov. To vam bo omogočilo spremembe, s pomočjo katerih boste lažje dosegli vključenost in zavzetost dijakov.

mag. Branka Likon in mag. Katja Arzenšek Konjajeva, Zavod RS za šolstvo: Vodenje za soustvarjanje učeče se skupnosti in odkrita neposrednost (povratne informacije)
Namen delavnice je osvetlitev vloge ravnatelja kot pedagoškega vodje in vključevanje strokovnih delavcev  pri uresničevanju ciljev za izboljševanje pedagoškega procesa skozi strokovno razpravo med ravnatelji. Eden od ciljev je oblikovanje izhodišč za soustvarjanje učeče se skupnosti in refleksija o doseženih izboljšavah. Vodenje je bilo vedno zahtevno. To še posebej velja v času različnih sprememb, ki jih doživljamo danes. Ob vedno novih izzivih postaja vloga vodje pri usmerjanju in podpori strokovnih delavcev v učeči se skupnosti  še bolj pomembna. Tako je potrebno hitro odzivanje ravnatelja ob upoštevanju okoliščin in pridobljenih informacij. V ospredje se postavi pomen sodelovanja, hkrati pa individualiziran pristop, izpostavi se skupno raziskovanje, hkrati pa presonalizacija. Prav tako se izpostavi  usmerjenost v rezultate, ob tem  pa vodenje sodelovanja strokovnih delavcev pri uresničevanju skupnih ciljev, ki so usmerjeni v učenje dijakov. Ob naštetem se poudari pomen  povratne informacije od drugih in iz dela. Na delavnici bomo osvetlili vlogo ravnatelja v času pogostih sprememb. V uvodu bomo pregledali  koncepte pomena soustvarjanja učeče se skupnosti, odkritosti in neposrednosti, hkrati odločnosti in empatije pri načrtovanju in dajanju povratne informacije.  Sledil bo razmislek in razprava o izzivih, ki se pojavljajo pri vodenju z zaposlenimi za zagotavljanje kakovostnega pedagoškega procesa.

dr. Tatjana Ažman in Lea Avguštin, Zavod RS za šolstvo: Ravnateljeva vloga pri krepitvi odpornosti in priložnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu
Evropska komisija je že leta 2017 kot prednostno nalogo izpostavila krepitev odpornosti in prožnosti na vseh družbenih ravneh. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je objavila dokument Teachers’ wellbeing (2020), v katerem je zarisala okvir krepitve odpornosti in prožnosti sistemov (politik), vodij in strokovnih delavcev ter učencev. Odpornost in prožnost je prepoznana kot eden od devetih sestavnih elementov življenjske kompetence tudi v dokumentu Life Comp (Evropska komisija 2020).
Na delavnici bomo uvodoma utemeljili ključne pojme in predstavili podatke iz aktualnih raziskav o počutju ravnateljev. Udeležence bomo seznanili s ključnimi dejavniki, ki spodbujajo oziroma ovirajo odpornost in prožnost na delovnem mestu. V razpravi bomo osvetlili in utemeljili odpornost in prožnost v luči družbenih okoliščin, pomena dobrega počutja in dejavnikov, ter ravnateljeve vloge pri krepitvi odpornosti in prožnosti v šoli oz. v vrtcu. V teoretičnem delu bo predstavljen celovit konceptualni okvir, ki se dotika štirih ključnih dimenzij odpornosti in prožnosti: kognitivne, subjektivne, telesne in duševne ter socialne. V nadaljevanju bo sledil razmislek ter razprava o izzivih na individualni in na organizacijski ravni, ki se na tem področju pojavljajo. Udeleženci bodo s pomočjo vprašalnika ocenili svojo stopnjo odpornosti in prožnosti ter izmenjali primere dobrih praks za raziskovanje, ozaveščanje ter krepitev odpornosti in prožnosti strokovnih delavcev. Razpravo bomo spodbujali z vprašanji in delovnim gradivom.

dr. Vinko Logaj, dr. Mihaela Zavašnik, mag. Vlasta Poličnik, Zavod RS za šolstvo: Prihodnost profesionalnega razvoja ravnateljev: v iskanju možnosti in priložnosti vključevanja ravnateljev v oblike podpore Šole za ravnatelje
Ravnatelji in direktorji vzgojno-izobraževalnih zavodov se soočajo s številnimi vsakodnevnimi in razvojnimi izzivi, pričakovanji ter zahtevami različnih deležnikov. Znanstvena in strokovna literatura ter vsakdanja praksa potrjujeta, da kakovostno ravnateljevanje zahteva visoko stopnjo znanj in spretnosti ter razvit nabor osebnostnih in medosebnih spretnosti ravnateljev in direktorjev. Hkrati obstaja strokovni konsenz, da vseživljenjsko učenje za vodenje vpliva na izboljšanje znanja in spretnosti vodij, kar posredno prispeva k boljšemu in učinkovitejšemu vodenju strokovnih delavcev ter v logičnem sosledju na poučevanje in učenje v razredu ter dosežke učencev. Pri načrtovanju oblikovanja možnosti in priložnosti profesionalnega razvoja ravnateljev in direktorjev je ključna hkratna podpora vodenju (procesu ravnateljevanja) in vodji (ravnatelju), uravnoteženje individualnih, skupinskih in množičnih oblik podpore, usmerjenost v prednostna področja vodenja, postopnost (z vidika izkušenj) ter prožnost vsebin (glede na aktualne razmere in okoliščine). V luči epidemije Sars-CoV-2, prehoda na drugačno organizacijsko obliko (v okviru ZRSŠ) in novo programsko shemo Evropskih strukturnih skladov, želi Šola za ravnatelje še naprej ohranjati in krepiti svojo dosedanjo vlogo v skladu z najnovejšimi trendi na področju vodenja v izobraževanju ter skupaj z ravnatelji in direktorji vzgojno-izobraževalnih zavodov nadgraditi dejavnosti v celovito podporo vodenju v vzgoji in izobraževanju. Izhodišče razprave bo model podpore vodenju v vzgoji in izobraževanju, kjer bomo udeležencem predstavili programsko shemo in druge oblike načrtovane podpore ter smer razvoja. V nadaljevanju bomo spodbudili razpravo in kritično presojo predloga modela, saj menimo, da vključevanje ravnateljev in direktorjev v načrtovanje in oblikovanje ter sodelovanje z njimi predstavlja osnovo za kakovostnejši razvoj vodenja na individualni, organizacijski in sistemski ravni.

mag. Janez Damjan in Boris Klančnik, Center RS za poklicno izobraževanje: Kam so nas pripeljale Smernice za izvajanje poklicnega in strokovnega izobraževanja v kombinirani obliki
CPI je poleti 2020 pripravil Smernice za izvajanje poklicnega in strokovnega izobraževanja v kombinirani obliki. Sledilo je šolsko leto 2020/21, v katerem so bile vse teorije in tudi modeli kombiniranega izobraževanja podvrženi velikemu stresnemu testu. Na delavnici zato želimo skupaj z ravnatelji pregledati njihove izkušnje pri izvajanju kombiniranega pouka v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter postaviti prioritete za nadaljnji razvoj v okviru novega projekta BlendVET (KIPSI).

dr. Simon Slokan, Inšpektorat RS za šolstvo in šport: Inšpekcijsko nadzorstvo kot doprinos h kakovosti – ugotovitve in predlogi
Predstavljene bodo ugotovitve inšpekcijskih nadzorov za leto 2021, pri čemer bodo podani poudarki na ugotovitvah, ob zavedanju potreb po spreminjanju sistemskih zadev in vodstvenih vidikov. Ob tem bodo podani poudarki na možnih rešitvah ter predlogi za izboljšanje posameznih zadev. Med samo predstavitvijo bo tako izpostavljen tudi pomen vodenja in odločanja, kot segment profesionalizma, ki je bistven za uspešno in kvalitetno delo zavodov VIZ.

Dodatne informacije petra.weissbacher@solazaravnatelje.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXVII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva: Kompetence za vodenje v spremenjenih razmerah

23. in 24. november 2020
S
rečanje je bilo izvedeno na daljavo, v sodelovanju z Arnesom.

Program srečanja

Gradivo srečanja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes – kako pa jutri?

18. in 19. november 2019, Grand hotel Bernardin, Portorož

PROGRAM SREČANJA

POVZETKI VODENE RAZPRAVE

Alenka Flander: Nova perspektiva programa Erasmus+

Sonja Jeram: Hrup in zdravje v šolah, vsebine in gradiva

Barbara Japelj Pavešič, Ana Mlekuž: Sporočila o poučevanju in učenju v slovenskih šolah iz mednarodne raziskave TALIS

KULTURNI PROGRAM 

Uprizoritveno predavanje Cirkus Škrlec!

Predstava InterKlepec

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 


XXV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva: Učenje v središču

19. in 20. november 2018, Grand hotel Bernardin, Portorož

Program srečanja
Napovedi predavanj in simpozijev

Gradivo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Odgovori na vprašanja ravnateljev

dr. Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta Ljubljana: Izzivi srednješolskega izobraževanja in učenja: šola in mladi kot ujetniki diskurza kompetentnosti
Jelka Lavrih Sztajnbok, Team Training: Skrita vrednost vrednot za ravnatelje
dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta Ljubljana: Ustvarjanje pogojev za spodbujanje učenja

simpozij Vodstveni timi? Zakaj pa ne?
simpozij Kako lahko samoevalvacijsko orodje SELFIE pripomore k nadaljnji informatizaciji v srednji šoli
simpozij Stopimo skupaj za Beremo skupaj! – PPT  Milena Bon in film, PPT Petra Potočnik, PPT Marko Stabej

Poročila s simpozijev

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evrospkega socialnega sklada.


XXIV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva: Vodenje za spodbudno in varno učno-vzgojno okolje

20. in 21. november 2017, Grand hotel Bernardin, Portorož

Gradivo

Povzetki simpozijev

Kontakt: petra.weissbacher@solazaravnatelje.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evrospkega socialnega sklada.


XXIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva: Dijak v učnem okolju 21. stoletja

21. in 22. november 2016

Gradivo srečanja

Ministrica dr. Maje Makovec Brenčič: Srednješolsko izobraževanje

dr. Alenka Polak: Vloga vodstva šole pri spodbujanju timskega dela in sodelovalne kulture

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Gibanje z vidika športa invalidov

Ministrstvo za kulturo: Povezujemo ustvarjalno-kulturno-umetnostna vzgoja 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Tradicionalni slovenski zajtrk

Transparancy International Slovenija: Dijaki z integriteto

Poročilo simpozija Razmislek o razvoju splošne mature

Poročilo simpozija Razmislek o prenovi gimnazijskega programa

Srečanje je financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
null


XXII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva, Prenos znanja in ustvarjalnosti – ustvarjalnost in inovativnost, 23. in 24. november 2015

dr. Slavica Černoša, Trendi vpisa v srednje šole


XXI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva, 24. in 25. november 2014
Gradivo za udeležence

dr. Slavko Gaber, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: Premene v družbi, spremembe v šolah
dr. Slavica Černoša, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Podatki o srednjih šolah in dijaških domovih za šolsko leto 2013/14
mag. Mitja Jermol in Davor Orlič, Inštitut Jožef Štefan: Opening Up Slovenia
mag. Nataša Adlešič Barba, Ministrstvo za zunanje zadeve in Maja Krušič Šega, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Evropsko leto za razvoj 2015, Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost
dr. Erika Rustja in Zoran Verovnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Janez Ogulin, Policijska uprava Novo mesto: Medsektorsko sodelovanje pri preventivnih dejavnostih in obravnavi nasilja
dr. Tanja Rupnik Vec, Zavod RS za šolstvo: Razvojni eListovnik v funkciji spodbujanja razvoja znanja in veščin učencev in strokovnega razvoja učiteljev
mag. Andreja Lenc in mag. Marja Medved, CMEPIUS: Mednarodno sodelovanje kot možnost razvoja šole in učiteljev
dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center: Srednje šole in Državni izpitni center
Okrogla miza z ministrico dr. Stanislavo Setnikar Cankar in predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Odgovori na vprašanja


XX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva, 25. in 26. november 2013

Gradivo za udeležence
Podatki z analizo za srednje šole in dijaške domove

Srečanje je bilo financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada.