Strokovna srečanja ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva

Srečanje v letu 2021 bo 22. in 23. novembra.

XXVII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva: Kompetence za vodenje v spremenjenih razmerah

23. in 24. november 2020
S
rečanje je bilo izvedeno na daljavo, v sodelovanju z Arnesom.

Program srečanja

dostop do e-učilnicehttps://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10706
ključ za vpis: ss2020

Gradivo srečanja

Napoved plenarnih predavanj

red. prof. dr. Renata Salecl, Inštitut za kriminologijo, Pravna fakulteta v Ljubljani
Česa se bomo naučili od pandemije?

izr. prof. dr. Marko Radovan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Kdaj je izobraževanje, ki teče na daljavo, res izobraževanje

Tehnološkemu razvoju, ki smo mu priča v svetu se niti v izobraževanju ne moremo izogniti. Nekateri avtorji menijo, da je glavna vloga sodobnega izobraževanja razvijanje tistih znanj in spretnosti, ki v prihodnosti ne bodo nadomestljivi z algoritmi ali roboti. Joseph Aoun (2017) kot ključne izpostavi: kreativnost, kritično mišljenje, nove pismenosti (npr. digitalno), multikulturnost in podjetnost. Ob tem se moramo seveda vprašati ali so obstoječi načini poučevanja dovolj dobri za doseganje teh spretnosti, ali bi jih bilo potrebno spremeniti in na kakšen način. Danes se veliko strokovnjakov sklicuje na IKT kot na tisti dejavnik, ki mora postati sestavni del sodobnega poučevanja. Poudariti pa je treba, da samo uvajanje tehnologije, brez ustreznega tehničnega in didaktičnega znanja učiteljev, ni dovolj. Uporaba tehnologije v izobraževanju tako nikoli ni neko »čudežno zdravilo«, ki bo rešilo probleme našega šolstva, ampak jih ob neustrezni uporabi lahko celo poveča. Predstavili bomo primere uspešnih in tudi manj uspešnih vpeljav sodobne IKT v pouk ter odgovarjali na vprašanje, kdaj resnično lahko govorimo o izobraževanju na daljavo.

dr. Zdravko Zupančič, Šola retorike
SPORAZUMEVANJE na BLIZU in na DALEČ 
(komunikacija v kraljestvu črne korone)

* človek – najmočnejša figura na spletnih šahovnicah
* Izbira prave poti za sporočilo – najhitrejša pot do cilja
*  radost in voljnost sporazumevanja, opogumljanje in oživljanje onemoglih
* elektronska pošta – odskočna deska ali pogrezanje v živi pesek
*  spletni prijazni bonton in nepotrebni protokol
*  kamera vidi vse in mikrofon vse sliši
* zavrnitev rokovanja – posebna ljubeznivost
*  vodenje spletnega srečanja ni krmiljenje vesoljske ladje
*  prava mera med vznesenostjo in zamorjenostjo
*  humor, ta čudežni deček s čarobno paličico
*  kratke zgodbice o spletnem sestankovanju
*  strah pred govorcem, zadrege in nelagodja
*  enakovrednost med vsemi – izhodišče za zmago v čustvenih vojnah
*  sproščeno in preprosto  –  najbolj zaželeni dvojčici v teh časih

Marko Bonač, Arnes: Storitve Arnesa pri poučevanju na daljavo in izzivi v času pandemije

Delavnice

Posodabljanje koncepta obveznih izbirnih vsebin v gimnazijskih programih, dr. Branko Slivar, Zavod RS za šolstvo, Jasna Rojc, Gimnazija Nova Gorica

Namen:
Zavodu za šolstvo mora v skladu s sklepom Strokovnega sveta za splošno izobraževanje pripraviti predlog prenove OIV.  Čeprav je zaradi uvedbe aktivnega državljanstva že prišlo do posega v ta del gimnazijskega predmetnika, želimo pred nadaljevanjem dela opraviti širšo razpravo z ravnatelji, tako glede koncepta in sistemske umestitve kot izvedbe  OIV v gimnazijskih programih.
Izvedba delavnice:
Ravnatelji bodo povabljeni, da izpostavijo dobre prakse, težave in dileme, ki izhajajo iz izkušenj šol ter sooblikujejo predloge za nadaljnji razvoj OIV z vsebinskega, organizacijskega in izvedbenega vidika. Delavnica bo potekala deloma kot voden razgovor, deloma kot delo v skupinah.

 

Praktični pouk in PUD v spremenjenih razmerah, Boris Klančnik in Darko Mali (CPI), Andreja Sever (GZS) in Mitja Korunovski (OZS)

Udeleženci delavnice bodo v uvodnem delu seznanjeni z aktivnostmi, ki jih je CPI pripravil in izvedel v podporo načrtovanju in izvajanju izobraževanja v šolskem letu 2020/21.
V nadaljevanju bomo osvetlili robne pogoje, ki jih je pri načrtovanju in izvajanju praktičnega pouka in PUD potrebno upoštevati ter izpostavili nekaj priporočil za izvajanje praktičnega pouka in PUD v spremenjenih razmerah.
Predstavnika GZS in OZS bosta predstavila svoje izkušnje in izzive pri povezovanju šol in delodajalcev ter nakazala nekatere izvedbene rešitve pri PUD v letošnjem šolskem letu.
V drugem delu bomo izvedli moderirano delavnico, kjer bodo lahko udeleženci delili svoje izkušnje glede omejitev, s katerimi se letos srečujemo.
Razprava bo tekla v smeri iskanja idej in predlogov za izvajanje praktičnega pouka in PUD na način, da tudi v spremenjenih razmerah ne bo okrnjena poklicna usposobljenost kandidatov.

 

Aktualno na področju glasbenega šolstva, Irena Kumer, Miriam Stanonik in Dimitrij Beuermann, Zavod RS za šolstvo

Na delavnici bodo predstavljene aktivnosti v zvezi s pripravo minimalnih standardov za UN, potekala bo diskusija o aktualnih vprašanjih  na področju GŠ v bodoče (izobraževanje na daljavo, nadaljnje aktivnosti …).

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes – kako pa jutri?

18. in 19. november 2019, Grand hotel Bernardin, Portorož

PROGRAM SREČANJA

POVZETKI VODENE RAZPRAVE

Alenka Flander: Nova perspektiva programa Erasmus+

Sonja Jeram: Hrup in zdravje v šolah, vsebine in gradiva

Barbara Japelj Pavešič, Ana Mlekuž: Sporočila o poučevanju in učenju v slovenskih šolah iz mednarodne raziskave TALIS

KULTURNI PROGRAM 

Uprizoritveno predavanje Cirkus Škrlec!

Predstava InterKlepec

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

XXV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva: Učenje v središču

19. in 20. november 2018, Grand hotel Bernardin, Portorož

Program srečanja
Napovedi predavanj in simpozijev

Gradivo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Odgovori na vprašanja ravnateljev

dr. Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta Ljubljana: Izzivi srednješolskega izobraževanja in učenja: šola in mladi kot ujetniki diskurza kompetentnosti
Jelka Lavrih Sztajnbok, Team Training: Skrita vrednost vrednot za ravnatelje
dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta Ljubljana: Ustvarjanje pogojev za spodbujanje učenja

simpozij Vodstveni timi? Zakaj pa ne?
simpozij Kako lahko samoevalvacijsko orodje SELFIE pripomore k nadaljnji informatizaciji v srednji šoli
simpozij Stopimo skupaj za Beremo skupaj! – PPT  Milena Bon in film, PPT Petra Potočnik, PPT Marko Stabej

Poročila s simpozijev

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evrospkega socialnega sklada.


XXIV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva: Vodenje za spodbudno in varno učno-vzgojno okolje

20. in 21. november 2017, Grand hotel Bernardin, Portorož

Gradivo

Povzetki simpozijev

Kontakt: petra.weissbacher@solazaravnatelje.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evrospkega socialnega sklada.


XXIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva: Dijak v učnem okolju 21. stoletja

21. in 22. november 2016

Gradivo srečanja

Ministrica dr. Maje Makovec Brenčič: Srednješolsko izobraževanje

dr. Alenka Polak: Vloga vodstva šole pri spodbujanju timskega dela in sodelovalne kulture

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Gibanje z vidika športa invalidov

Ministrstvo za kulturo: Povezujemo ustvarjalno-kulturno-umetnostna vzgoja 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Tradicionalni slovenski zajtrk

Transparancy International Slovenija: Dijaki z integriteto

Poročilo simpozija Razmislek o razvoju splošne mature

Poročilo simpozija Razmislek o prenovi gimnazijskega programa

Srečanje je financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
null


XXII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva, Prenos znanja in ustvarjalnosti – ustvarjalnost in inovativnost, 23. in 24. november 2015

dr. Slavica Černoša, Trendi vpisa v srednje šole


XXI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva, 24. in 25. november 2014
Gradivo za udeležence

dr. Slavko Gaber, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: Premene v družbi, spremembe v šolah
dr. Slavica Černoša, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Podatki o srednjih šolah in dijaških domovih za šolsko leto 2013/14
mag. Mitja Jermol in Davor Orlič, Inštitut Jožef Štefan: Opening Up Slovenia
mag. Nataša Adlešič Barba, Ministrstvo za zunanje zadeve in Maja Krušič Šega, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Evropsko leto za razvoj 2015, Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost
dr. Erika Rustja in Zoran Verovnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Janez Ogulin, Policijska uprava Novo mesto: Medsektorsko sodelovanje pri preventivnih dejavnostih in obravnavi nasilja
dr. Tanja Rupnik Vec, Zavod RS za šolstvo: Razvojni eListovnik v funkciji spodbujanja razvoja znanja in veščin učencev in strokovnega razvoja učiteljev
mag. Andreja Lenc in mag. Marja Medved, CMEPIUS: Mednarodno sodelovanje kot možnost razvoja šole in učiteljev
dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center: Srednje šole in Državni izpitni center
Okrogla miza z ministrico dr. Stanislavo Setnikar Cankar in predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Odgovori na vprašanja


XX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva, 25. in 26. november 2013

Gradivo za udeležence
Podatki z analizo za srednje šole in dijaške domove

Srečanje je bilo financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada.