Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Učeča se organizacija – ustvarjanje timov v učeči se organizaciji

Petek, 7. december 2018

Hotel Thermana Park Laško, Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško

Tematski dan je namenjen opredelitvi vzvodov za vzpostavitev podpornih okolij za delovanje različnih timov. Vabljeni ravnatelji, pomočniki ravnateljev, vodje timov in strokovni delavci. Cilja tematskega dneva sta krepiti zmožnosti udeležencev za sodelovanje pri izboljševanju procesov učenja in poučevanja  ter za vodenje v podporo uresničevanja ciljev vzgojno-izobraževalnega zavoda. Program usposabljanja v obliki tematskega dneva predstavlja neposredno nadgradnjo predstavitev na posvetu Vodenje v vzgoji in izobraževanju, kjer je bil omogočen vpogled v koncept vzgojno-izobraževalnega zavoda kot skupnosti učenja ter značilnosti učeče se organizacije. Predstavljen bo tudi primer učeče organizacije podjetja iz storitvene dejavnosti. Tematski dan je zasnovan kot delo v debatnih skupinah, študij primerov oblikovanja in delovanja timov primerjalno v različnih podjetjih in vzgojno-izobraževalnih zavodih ter snovanje rešitev za oblikovanje in delovanje timov v svojem vzgojno-izobraževalnem zavodu. V okviru tematskega dne bodo udeleženci prepoznavali pomen formalnih in neformalnih socialnih omrežij znotraj organizacij in izmenjevali izkušnje z organizacijami iz gospodarstva in vzgoje in izobraževanja ter se usmerili v odkrivanje možnosti izboljšav v svoji organizaciji. V tematski dan bo vključena razprava o tem, kakšno okolje je potrebno ustvariti, da bo zaživelo timsko delo v vzgojno-izobraževalni organizaciji.

Oblike in metode dela

  • predavanje/razgovor
  • okrogle mize – debatne skupine
  • delavnice/ študije primerov
  • primerjava rešitev podjetij in snovanja rešitev VIZ

Delavnice bodo vodili  dr. Sonja Sentočnik, Hiša znanja dr. Sentočnik, dr. Vlado Dimovski, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in mag. Branka Likon, Šola za ravnatelje.

Srečanje bo potekalo od 9.00 do 15.30, z odmorom za prigrizek.

Prijava in udeležba

Tematska delavnica je namenjena ravnateljem, pomočnikom ravnateljev, vodjem timov in strokovnim delavcem.

Prijava je možna preko KATIS-a do 3. decembra 2018 oziroma do zapolnitve mest.

Rok za odjavo je najmanj 3 delovne dni pred datumom delavnice preko KATIS-a.

Udeležba je brezplačna. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.