Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

JAVNI RAZPIS ZA SODELOVANJE V PROGRAMU VZPOSTAVITEV, DOPOLNITEV IN PILOTNI PREIZKUS MODELA UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

V Uradnem listu RS (št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016) je objavljen Javni razpis za sodelovanje v programu vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja.  Javni razpis je sestavni del neposredne potrditve operacije – programa, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada (80 %) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot posredniški organ (20 %).
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločbo (št. 10-1/3/MIZŠ/0) o dodelitvi sredstev v višini 1.000.000,00 EUR. Skupna vrednost Javnega razpisa za proračunsko obdobje 2016/17 in 2017/18  je 171.904,00EUR. Operacijo v konzorcijskem partnerstvu izvajajo Šola za ravnatelje, Zavod Republike Slovenije za Šolstvo, Center za poklicno izobraževanje in Državni izpitni center.
Namen uvedbe programa, v okviru katerega se izvede ta javni razpis, je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij (raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. Omenjen koncept pa bo v okviru programa tudi pilotno preizkušen.  Temeljni cilji programa so tako:

  • vzpostaviti enotnejši sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti,okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik,
  • krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni,
  • razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol,
  • vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti,
  • vzpostaviti sodelovanje med MIZŠ in strokovnimi jedri za kontinuirano (tudi po zaključku programa) učinkovito delovanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

Po tem javnem razpisu se sofinancira del stroškov izvedbe programa in sicer DELO MREŽE RAZVOJNIH IN PILOTNIH VRTCEV IN ŠOL, ki vključuje naslednje aktivnosti:

  • uvajanje procesnih elementov ter oblikovanje skupnih, nacionalnih izhodišč za izvajanje samoevalvacije v vrtcih in šolah,
  • oblikovanje in preizkušanje kazalnikov za spremljanje obveznega področja kakovosti, tj: učenje in poučevanje,
  • oblikovanje in preizkušanje kazalnikov za spremljanje izbirnega področja kakovosti, tj: vodenje,
  • sodelovanje pri vzpostavitvi t.i. strokovnih jeder na javnih zavodih (šR, ZRSŠ, CPI, RIC).

 

V okviru aktivnosti za doseganje v programu zastavljenih ciljev je predvidena vzpostavitev mrež, v kateri bo preko javnega razpisa izbranih 16 RAZVOJNIH VRTCEV IN ŠOL TER 16 PILOTNIH VRTCEV IN ŠOL.  Od tega 15 iz zahodne regije in 17 iz vzhodne regije, in sicer: 4 vrtci, 14 osnovnih šol, 6 gimnazij in 8 poklicnih in strokovnih šol.
Ostala podrobna določila so objavljena v Javnem razpisu.
Javni razpis je zaključen.

PREDSTAVITEV PROGRAMA IN NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA– predstavitev z informativnega dneva (26. 9. 2016)

Pomembno: Pred posredovanjem vprašanj se prosimo najprej podrobno seznanite z vsebino Javnega razpisa, Razpisno dokumentacijo in Prijavnim obrazcem. Poglejte si tudi odgovore na nekatera vprašanja v PPT predstavitvi Informativnega dneva.

Dodatna pojasnila ali informacije posredujte na eva.valant@solazaravnatelje.si, do najkasneje dva dni pred potekom roka za oddajo vlog.