Strokovna srečanja ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva

Srečanje v letu 2021 bo 8. in 9. novembra.

XXIX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Kompetence za vodenje v spremenjenih razmerah

9. in 10. november 2020

Srečanje je bilo izvedeno na daljavo, v sodelovanju z Arnesom.

Dostop do e-učilnice in ključ za vstop: os2020

Program srečanja

Gradivo srečanja

Napoved plenarnih predavanj

red. prof. dr. Renata Salecl, Inštitut za kriminologijo, Pravna fakulteta v Ljubljani
Česa se bomo naučili od pandemije?

izr. prof. dr. Marko Radovan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Kdaj je izobraževanje, ki teče na daljavo, res izobraževanje

Tehnološkemu razvoju, ki smo mu priča v svetu se niti v izobraževanju ne moremo izogniti. Nekateri avtorji menijo, da je glavna vloga sodobnega izobraževanja razvijanje tistih znanj in spretnosti, ki v prihodnosti ne bodo nadomestljivi z algoritmi ali roboti. Joseph Aoun (2017) kot ključne izpostavi: kreativnost, kritično mišljenje, nove pismenosti (npr. digitalno), multikulturnost in podjetnost. Ob tem se moramo seveda vprašati ali so obstoječi načini poučevanja dovolj dobri za doseganje teh spretnosti, ali bi jih bilo potrebno spremeniti in na kakšen način. Danes se veliko strokovnjakov sklicuje na IKT kot na tisti dejavnik, ki mora postati sestavni del sodobnega poučevanja. Poudariti pa je treba, da samo uvajanje tehnologije, brez ustreznega tehničnega in didaktičnega znanja učiteljev, ni dovolj. Uporaba tehnologije v izobraževanju tako nikoli ni neko »čudežno zdravilo«, ki bo rešilo probleme našega šolstva, ampak jih ob neustrezni uporabi lahko celo poveča. Predstavili bomo primere uspešnih in tudi manj uspešnih vpeljav sodobne IKT v pouk ter odgovarjali na vprašanje, kdaj resnično lahko govorimo o izobraževanju na daljavo.

dr. Zdravko Zupančič, Šola retorike
SPORAZUMEVANJE na BLIZU in na DALEČ 
(komunikacija v kraljestvu črne korone)

* človek – najmočnejša figura na spletnih šahovnicah
* Izbira prave poti za sporočilo – najhitrejša pot do cilja
*  radost in voljnost sporazumevanja, opogumljanje in oživljanje onemoglih
* elektronska pošta – odskočna deska ali pogrezanje v živi pesek
*  spletni prijazni bonton in nepotrebni protokol
*  kamera vidi vse in mikrofon vse sliši
*  zavrnitev rokovanja – posebna ljubeznivost
*  vodenje spletnega srečanja ni krmiljenje vesoljske ladje
*  prava mera med vznesenostjo in zamorjenostjo
*  humor, ta čudežni deček s čarobno paličico
*  kratke zgodbice o spletnem sestankovanju
*  strah pred govorcem, zadrege in nelagodja
*  enakovrednost med vsemi – izhodišče za zmago v čustvenih vojnah
*  sproščeno in preprosto  –  najbolj zaželeni dvojčici v teh časih

Marko Bonač, Arnes
Storitve Arnesa pri poučevanju na daljavo in izzivi v času pandemije

Delavnice

Priporočila za vsebinsko in organizacijsko izvajanje pouka v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju OŠ, mag. Renata Zupanc Grom, dr. Nina Novak, mag. Mariza Skvarč, mag. Špela Drstvenšek, mag. Andreja Čuk Zavod RS za šolstvo

Namen delavnice je aktualizirati priporočila za vsebinsko in organizacijsko izvajanje pouka v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovnega šolanja. Ravnateljice in ravnatelji bodo skupaj pregledali smernica za izvajanje vzgojno izobraževalnega dela v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju v luči spoznanj razvojne stroke o naravi učenja in didaktičnih izhodišč za učenju mlajših učencev. Ravnatelji bodo pozvani k razpravi o pomenu vpliva osnovne šole na učinkovit prehod otrok v šolo, o pomenu dveh  strokovnih delavcev v prvem razredu in timskem sodelovanju ter o pozitivnih učinkih triletnega spremljanja učencev skozi celotno vzgojno-izobraževalno obdobje.
V delavnici bodo ravnatelji povabljeni k postavljanju izhodišč za prepoznavanje ustreznega pouka v 1. VIO s poudarkom na urejenosti fizičnega in didaktičnega okolja v 1. VIO.
Delo v delavnici bo podkrepljeno s praktičnimi primeri in analizo opazovanih učnih situacij v povezavi s teoretičnimi izhodišči.

 

Aktualno na področju glasbenega šolstva, dr. Dimitrij Beuermann, dr. Inge Breznik, Zavod RS za šolstvo, Marija Gregorc, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Na delavnici bomo z ravnateljicami in ravnatelji glasbenih šol spregovorili o aktualnostih na področju glasbenega šolstva. Poleg predstavitve aktualne tematike na področju glasbenega šolstva bomo z ravnatelji odprli tudi razpravo o izzivih in priložnostih izvajanja izobraževanja na daljavo, o potrebni podpori glasbenim šolam  ter o aktivnostih na področju kurikularnih dokumentov.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju
vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.


XXVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes – kako pa jutri?

4. in 5. november 2019, Grand hotel Bernardin, Portorož

 

OPIS AKTUALNIH VSEBIN, KI BODO NA SPOREDU V TOREK, 5. 11. 2019

Program srečanja

Povzetki vodene razprave

Borut Čampelj: Dejavnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na področju digitalnega izobraževanja v šolskem letu 2019/2020

Mojca Jelen Madruša in Nataša Mihelič Kolonič: Delo z otroki priseljenci

Barbara Japelj Pavešič, Ana Mlekuž: Sporočila o poučevanju in učenju v slovenskih šolah iz mednarodne raziskave TALIS

Sonja Jeram: Hrup in zdravje v šolah in vrtcih, vsebine in gradiva

Uprizoritveno predavanje Cirkus Škrlec!

Predstava InterKlepec

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

XXVII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Učenje v središču

5. in 6. november 2018, Grand hotel Bernardin, Portorož

Program srečanja
Napovedi predavanj in simpozijev

Gradiva
Gradivo za udeležence
dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani: Ustvarjanje pogojev za spodbujanje učenja
Jelka Lavrih Sztajnbok, Team Training: Skrita vrednost vrednot za ravnatelje
dr. Pavel Zgaga, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani: Vzgoja za demokratično kulturo
dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center: Predstavitev programa OrKa Ric
Arnes: SIO 2020, Povezovanje znanja prihodnosti
mag. Vlasta Poličnik in mag. Peter Markič: Vodstveni timi? Zakaj pa ne!,
Zavod RS za šolstvo: Kako spodbuditi poglobljeno in aktivno učenje ter odgovornost učencev?, komentarji 
Kulturni program: predstava Tesla
simpozij Stopimo skupaj za Beremo skupaj!

Poročila s simpozijev

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Vodenje za spodbudno in varno učno-vzgojno okolje

6. in 7. november 2017, Grand hotel Bernardin, Portorož

Gradiva

Povzetki simpozijev

Kontakt: petra.weissbacher@solazaravnatelje.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Učenec v učnem okolju 21. stoletja

7. in 8. november 2016

PROGRAM SREČANJA

Gradivo ministrice dr. Maje Makovec Brenčič 

Gradivo dr. Alenke Polak: Vloga vodstva šole pri spodbujanju timskega dela in sodelovalne kulture

Srečanje je financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
null


XXIV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, Prenos znanja in ustvarjalnosti – ustvarjalnost in inovativnost, 9. in 10. november 2015

Gradivo
Tanja Vertelj, Izvajanje kohezijske politike 2014-2020 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
dr. Janez Vogrinc, Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli
dr. Jure Škrbec, Različni vidiki zagotavljanja integritete na področju VIZ
Boris Gramc, Različni vidiki zagotavljanja integritete na področju VIZ
dr. Mitja Muršič, Ingrid Klemenčič in Emil Karajić, Kako se z medvrstniški nasiljem spoprijema kompetentna šolska skupnost , VPRAŠALNIK
mag. Andreja Lenc in Urška Slapšak, Internacionalizacija šole
Robert Gajšek, Kako z IKT-jem do večje kvalitete učenja?
Marijana Kolenko, Ustvarjalno inovativni ravnatelj – ustvarjalno inovativni učitelj, rezultat – navdušeni ustvarjalni učenci
Greta Voglar, Ustvarjalni pristop do nadarjenih učencev z vidika šole kot celote


XXIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, 10. in 11. november 2014
Gradivo za udeležence
dr. Ranko Rajović, specialist interne medicine, magister nevroendokrinologije,  sodelavec UNICEF-a za izobraževanje  in član Komiteja svetovne Mense  za nadarjene: Možgani ne poznajo učenja na pamet
dr. Boris Aberšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko: Miselni preskok v izobraževanju
mag. Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tanja Rupnik Vec, Nives Kreuh in Andreja Čuk, Zavod RS za šolstvo , Mihajela Črnko, Inštitut Jožef Štefan: Izzivi odprtih učnih okolij
dr. Erika Rustja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Janez Ogulin, PU Novo mesto, mag. Zoran Verovnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Miroslav Cerar, Ambasador RS za šport, strpnost in fairplay: Medsektorsko sodelovanje pri preventivnih dejavnostih in obravnavi nasilja
Mariza Skvarč in Andreja Bačnik, Zavod RS za šolstvo, Robert Gajšek, OŠ Hruševec Šentjur in Bogomir Marčinković, OŠ Bistrica ob Sotli: Inovativni didaktični pristopi z uporabo IKT
mag. Nataša Adlešič Barba, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ema Perme, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Evropsko leto za razvoj 2015, Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost


XXII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, 11. in 12. november 2013

Gradivo za udeležence
dr. Avril Keating, Inštitut za izobraževanje, Univerza v Londonu: Izobraževanje jutrišnjih državljanov: kakšno vlogo lahko odigrajo šole?
dr. Fani Nolimal, Zavod RS za šolstvo: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti
Tanja Taštanoska, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Predstavitev študije omrežja Eurydice: Državljanska vzgoja v Evropi
dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center: NPZ kot “drugo mnenje” o doseženem kurikulu in (tudi) o šolskem ocenjevanju
dr. Andrejka Slavec Gornik, Državni izpitni center: Nacionalno preverjanje znanja pred uvedbo elektronskega vrednotenja in po njej
mag. Darinka Cankar in Beba Adamič Tomič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Poklic: učitelj

Srečanje je bilo financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada.