Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Strokovna srečanja ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva

XXX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva

29. in 30. november 2021, srečanje bo izvedeno na daljavo

Program srečanja

E-učilnica s povezavami za plenarna predavanja in vodene razprave: https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10943, ključ za vpis:os2021

Napovedi predavanj in vodenih razprav

dr. Andy Hargreaves, Boston College in Univerza Ottawa: Vodenje za vključenost učencev: prednostna naloga po pandemiji
Vključenost predstavlja novo mejo dosežkov učencev. Za zavzetost učencev je potrebno več, kot dodaten trud za boj proti dolgčasu in zagotavljanje bolj zabavnega učnega procesa. Predavanje temelji na izvirnih ugotovitvah raziskav,  ponazorilo bo, kako je resnična zavzetost povezana s skrivnostnostjo in magičnostjo, pomenom in namenom ter osredotočenostjo in mojstrstvom. Toda obstaja pet sovražnikov, ki nam v šolah blokirajo pot k vključenosti in vedeti moramo, kako jih premagati. V ta namen bo predavanje osvetlilo jasne poti k zavzetosti učencev. To vam bo omogočilo spremembe, s pomočjo katerih boste lažje dosegli vključenost in zavzetost učencev.

mag. Branka Likon in mag. Katja Arzenšek Konjajeva, Zavod RS za šolstvo: Vodenje za soustvarjanje učeče se skupnosti in odkrita neposrednost (povratne informacije)
Namen delavnice je osvetlitev vloge ravnatelja kot pedagoškega vodje in vključevanje strokovnih delavcev pri uresničevanju ciljev za izboljševanje pedagoškega procesa skozi strokovno razpravo med ravnatelji. Eden od ciljev je oblikovanje izhodišč za soustvarjanje učeče se skupnosti in refleksija o doseženih izboljšavah. Vodenje je bilo vedno zahtevno. To še posebej velja v času različnih sprememb, ki jih doživljamo danes. Ob vedno novih izzivih postaja vloga vodje pri usmerjanju in podpori strokovnih delavcev v učeči se skupnosti še bolj pomembna. Tako je potrebno hitro odzivanje ravnatelja ob upoštevanju okoliščin in pridobljenih informacij. V ospredje se postavi pomen sodelovanja, hkrati pa individualiziran pristop, izpostavi se skupno raziskovanje, hkrati pa presonalizacija. Prav tako se izpostavi usmerjenost v rezultate, ob tem pa vodenje sodelovanja strokovnih delavcev pri uresničevanju skupnih ciljev, ki so usmerjeni v učenje dijakov. Ob naštetem se poudari pomen povratne informacije od drugih in iz dela. Na delavnici bomo osvetlili vlogo ravnatelja v času pogostih sprememb. V uvodu bomo pregledali koncepte pomena soustvarjanja učeče se skupnosti, odkritosti in neposrednosti, hkrati odločnosti in empatije pri načrtovanju in dajanju povratne informacije. Sledil bo razmislek in razprava o izzivih, ki se pojavljajo pri vodenju z zaposlenimi za zagotavljanje kakovostnega pedagoškega procesa.

dr. Tatjana Ažman in Lea Avguštin, Zavod RS za šolstvo: Ravnateljeva vloga pri krepitvi odpornosti in priložnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu
Evropska komisija je že leta 2017 kot prednostno nalogo izpostavila krepitev odpornosti in prožnosti na vseh družbenih ravneh. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je objavila dokument Teachers’ wellbeing (2020), v katerem je zarisala okvir krepitve odpornosti in prožnosti sistemov (politik), vodij in strokovnih delavcev ter učencev. Odpornost in prožnost je prepoznana kot eden od devetih sestavnih elementov življenjske kompetence tudi v dokumentu Life Comp (Evropska komisija 2020).
Na delavnici bomo uvodoma utemeljili ključne pojme in predstavili podatke iz aktualnih raziskav o počutju ravnateljev. Udeležence bomo seznanili s ključnimi dejavniki, ki spodbujajo oziroma ovirajo odpornost in prožnost na delovnem mestu. V razpravi bomo osvetlili in utemeljili odpornost in prožnost v luči družbenih okoliščin, pomena dobrega počutja in dejavnikov, ter ravnateljeve vloge pri krepitvi odpornosti in prožnosti v šoli oz. v vrtcu. V teoretičnem delu bo predstavljen celovit konceptualni okvir, ki se dotika štirih ključnih dimenzij odpornosti in prožnosti: kognitivne, subjektivne, telesne in duševne ter socialne. V nadaljevanju bo sledil razmislek ter razprava o izzivih na individualni in na organizacijski ravni, ki se na tem področju pojavljajo. Udeleženci bodo s pomočjo vprašalnika ocenili svojo stopnjo odpornosti in prožnosti ter izmenjali primere dobrih praks za raziskovanje, ozaveščanje ter krepitev odpornosti in prožnosti strokovnih delavcev. Razpravo bomo spodbujali z vprašanji in delovnim gradivom.

dr. Vinko Logaj, dr. Mihaela Zavašnik, mag. Vlasta Poličnik, Zavod RS za šolstvo: Prihodnost profesionalnega razvoja ravnateljev: v iskanju možnosti in priložnosti vključevanja ravnateljev v oblike podpore Šole za ravnatelje
Ravnatelji in direktorji vzgojno-izobraževalnih zavodov se soočajo s številnimi vsakodnevnimi in razvojnimi izzivi, pričakovanji ter zahtevami različnih deležnikov. Znanstvena in strokovna literatura ter vsakdanja praksa potrjujeta, da kakovostno ravnateljevanje zahteva visoko stopnjo znanj in spretnosti ter razvit nabor osebnostnih in medosebnih spretnosti ravnateljev in direktorjev. Hkrati obstaja strokovni konsenz, da vseživljenjsko učenje za vodenje vpliva na izboljšanje znanja in spretnosti vodij, kar posredno prispeva k boljšemu in učinkovitejšemu vodenju strokovnih delavcev ter v logičnem sosledju na poučevanje in učenje v razredu ter dosežke učencev. Pri načrtovanju oblikovanja možnosti in priložnosti profesionalnega razvoja ravnateljev in direktorjev je ključna hkratna podpora vodenju (procesu ravnateljevanja) in vodji (ravnatelju), uravnoteženje individualnih, skupinskih in množičnih oblik podpore, usmerjenost v prednostna področja vodenja, postopnost (z vidika izkušenj) ter prožnost vsebin (glede na aktualne razmere in okoliščine). V luči epidemije Sars-CoV-2, prehoda na drugačno organizacijsko obliko (v okviru ZRSŠ) in novo programsko shemo Evropskih strukturnih skladov, želi Šola za ravnatelje še naprej ohranjati in krepiti svojo dosedanjo vlogo v skladu z najnovejšimi trendi na področju vodenja v izobraževanju ter skupaj z ravnatelji in direktorji vzgojno-izobraževalnih zavodov nadgraditi dejavnosti v celovito podporo vodenju v vzgoji in izobraževanju. Izhodišče razprave bo model podpore vodenju v vzgoji in izobraževanju, kjer bomo udeležencem predstavili programsko shemo in druge oblike načrtovane podpore ter smer razvoja. V nadaljevanju bomo spodbudili razpravo in kritično presojo predloga modela, saj menimo, da vključevanje ravnateljev in direktorjev v načrtovanje in oblikovanje ter sodelovanje z njimi predstavlja osnovo za kakovostnejši razvoj vodenja na individualni, organizacijski in sistemski ravni.

mag. Renata Zupanc Grom, dr. Milena Kerndl, dr. Ada Holcar Brunauer, Zavod RS za šolstvo: Smernice na področju preverjanja in ocenjevanja
Z vidika zagotavljanja kakovostnega pedagoškega vodenja šole je nujna ravnateljeva refleksija o tem, kako lahko različne izvedbene rešitve ocenjevanja vplivajo na kakovost pouka. Ravnatelji bodo v delavnicah najprej izhajali iz svojih izkušenj, nato pa sodelovali v razpravi o preverjanju in ocenjevanju, kjer se vse bolj uveljavljajo drugačne metode preverjanja, ki omogočajo celostno izkazovanje znanja, upoštevanje potreb in individualnih značilnosti vseh učencev ter v ospredje postavljajo globlje razumevanje, obvladovanje spretnosti, uporabo znanja, aktivno vlogo učenca in izboljšanje procesa in rezultatov učenja.

mag. Mariza Skvarč, dr. Darja Plavček, Petra Košnik, Andreja Vovk, Zavod RS za šolstvo: Smernice na področju preverjanja in ocenjevanja znanja otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami
Z vidika zagotavljanja kakovostnega pedagoškega vodenja šole je nujna ravnateljeva refleksija o prevladujoči praksi na šoli, zavodu ali centru ter o tem, kako lahko različne izvedbene rešitve ocenjevanja vplivajo na kakovost pouka. Ravnatelji bodo v delavnicah najprej izhajali iz svojih izkušenj, nato pa sodelovali v razpravi o preverjanju in ocenjevanju, kjer se vse bolj uveljavljajo drugačni pogledi in metode preverjanja, ki omogočajo celostno izkazovanje znanja in izhajanje iz posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb učencev. V ospredje postavljajo aktivno vlogo učenca, razvijanje njegovih močnih področij, uporabo znanja ter izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja.

mag. Špela Drstvenšek, dr. Dimitrij Beuermann, dr. Inge Breznik, Zavod RS za šolstvo: Od učnih načrtov osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja do strokovnih izzivov prihodnosti
Z udeleženci bomo v okviru procesov učenja in poučevanja razpravljali o aktualnih temah in strokovnih izzivih od prenove učnih načrtov  do rešitev v kurikularnih dokumentih.
Ena izvedba, ki bo v torek, 30. 11. 2021

dr. Simon Slokan, Inšpektorat RS za šolstvo in šport: Inšpekcijsko nadzorstvo kot doprinos h kakovosti – ugotovitve in predlogi
Predstavljene bodo ugotovitve inšpekcijskih nadzorov za leto 2021, pri čemer bodo podani poudarki na ugotovitvah, ob zavedanju potreb po spreminjanju sistemskih zadev in vodstvenih vidikov. Ob tem bodo podani poudarki na možnih rešitvah ter predlogi za izboljšanje posameznih zadev. Med samo predstavitvijo bo tako izpostavljen tudi pomen vodenja in odločanja, kot segment profesionalizma, ki je bistven za uspešno in kvalitetno delo zavodov VIZ.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.


XXIX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Kompetence za vodenje v spremenjenih razmerah

9. in 10. november 2020

Srečanje je bilo izvedeno na daljavo, v sodelovanju z Arnesom.

Dostop do e-učilnice in ključ za vstop: os2020

Program srečanja

Gradivo srečanja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.


XXVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes – kako pa jutri?

4. in 5. november 2019, Grand hotel Bernardin, Portorož

OPIS AKTUALNIH VSEBIN, KI BODO NA SPOREDU V TOREK, 5. 11. 2019

Program srečanja

Povzetki vodene razprave

Borut Čampelj: Dejavnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na področju digitalnega izobraževanja v šolskem letu 2019/2020

Mojca Jelen Madruša in Nataša Mihelič Kolonič: Delo z otroki priseljenci

Barbara Japelj Pavešič, Ana Mlekuž: Sporočila o poučevanju in učenju v slovenskih šolah iz mednarodne raziskave TALIS

Sonja Jeram: Hrup in zdravje v šolah in vrtcih, vsebine in gradiva

Uprizoritveno predavanje Cirkus Škrlec!

Predstava InterKlepec

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXVII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Učenje v središču

5. in 6. november 2018, Grand hotel Bernardin, Portorož

Program srečanja
Napovedi predavanj in simpozijev

Gradiva
Gradivo za udeležence
dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani: Ustvarjanje pogojev za spodbujanje učenja
Jelka Lavrih Sztajnbok, Team Training: Skrita vrednost vrednot za ravnatelje
dr. Pavel Zgaga, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani: Vzgoja za demokratično kulturo
dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center: Predstavitev programa OrKa Ric
Arnes: SIO 2020, Povezovanje znanja prihodnosti
mag. Vlasta Poličnik in mag. Peter Markič: Vodstveni timi? Zakaj pa ne!,
Zavod RS za šolstvo: Kako spodbuditi poglobljeno in aktivno učenje ter odgovornost učencev?, komentarji 
Kulturni program: predstava Tesla
simpozij Stopimo skupaj za Beremo skupaj!

Poročila s simpozijev

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Vodenje za spodbudno in varno učno-vzgojno okolje

6. in 7. november 2017, Grand hotel Bernardin, Portorož

Gradiva

Povzetki simpozijev

Kontakt: petra.weissbacher@solazaravnatelje.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Učenec v učnem okolju 21. stoletja

7. in 8. november 2016

PROGRAM SREČANJA

Gradivo ministrice dr. Maje Makovec Brenčič 

Gradivo dr. Alenke Polak: Vloga vodstva šole pri spodbujanju timskega dela in sodelovalne kulture

Srečanje je financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
null


XXIV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, Prenos znanja in ustvarjalnosti – ustvarjalnost in inovativnost, 9. in 10. november 2015

Gradivo
Tanja Vertelj, Izvajanje kohezijske politike 2014-2020 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
dr. Janez Vogrinc, Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli
dr. Jure Škrbec, Različni vidiki zagotavljanja integritete na področju VIZ
Boris Gramc, Različni vidiki zagotavljanja integritete na področju VIZ
dr. Mitja Muršič, Ingrid Klemenčič in Emil Karajić, Kako se z medvrstniški nasiljem spoprijema kompetentna šolska skupnost , VPRAŠALNIK
mag. Andreja Lenc in Urška Slapšak, Internacionalizacija šole
Robert Gajšek, Kako z IKT-jem do večje kvalitete učenja?
Marijana Kolenko, Ustvarjalno inovativni ravnatelj – ustvarjalno inovativni učitelj, rezultat – navdušeni ustvarjalni učenci
Greta Voglar, Ustvarjalni pristop do nadarjenih učencev z vidika šole kot celote


XXIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, 10. in 11. november 2014
Gradivo za udeležence
dr. Ranko Rajović, specialist interne medicine, magister nevroendokrinologije,  sodelavec UNICEF-a za izobraževanje  in član Komiteja svetovne Mense  za nadarjene: Možgani ne poznajo učenja na pamet
dr. Boris Aberšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko: Miselni preskok v izobraževanju
mag. Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tanja Rupnik Vec, Nives Kreuh in Andreja Čuk, Zavod RS za šolstvo , Mihajela Črnko, Inštitut Jožef Štefan: Izzivi odprtih učnih okolij
dr. Erika Rustja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Janez Ogulin, PU Novo mesto, mag. Zoran Verovnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Miroslav Cerar, Ambasador RS za šport, strpnost in fairplay: Medsektorsko sodelovanje pri preventivnih dejavnostih in obravnavi nasilja
Mariza Skvarč in Andreja Bačnik, Zavod RS za šolstvo, Robert Gajšek, OŠ Hruševec Šentjur in Bogomir Marčinković, OŠ Bistrica ob Sotli: Inovativni didaktični pristopi z uporabo IKT
mag. Nataša Adlešič Barba, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ema Perme, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Evropsko leto za razvoj 2015, Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost


XXII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, 11. in 12. november 2013

Gradivo za udeležence
dr. Avril Keating, Inštitut za izobraževanje, Univerza v Londonu: Izobraževanje jutrišnjih državljanov: kakšno vlogo lahko odigrajo šole?
dr. Fani Nolimal, Zavod RS za šolstvo: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti
Tanja Taštanoska, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Predstavitev študije omrežja Eurydice: Državljanska vzgoja v Evropi
dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center: NPZ kot “drugo mnenje” o doseženem kurikulu in (tudi) o šolskem ocenjevanju
dr. Andrejka Slavec Gornik, Državni izpitni center: Nacionalno preverjanje znanja pred uvedbo elektronskega vrednotenja in po njej
mag. Darinka Cankar in Beba Adamič Tomič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Poklic: učitelj

Srečanje je bilo financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada.