JAVNO NAROČILO ZA OPRAVLJANJE STORITEV TISKANJA  – PRIDRŽANO JAVNO NAROČILO ZA INVALIDSKA PODJETJA IN ZAPOSLITVENE CENTRE PO ZAKONU, KI UREJA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

Predmet javnega razpisa

Predmet naročila: tiskarske storitve (tiskanje publikacij, brošur, revije Vodenje v vzgoji in izobraževanju, dopisov ter drugega gradiva). Na podlagi izvedenega postopka oddaje predmetnega javnega naročila male vrednosti bo naročnik z izbranim ponudnikom, ki bo izpolnjeval vse pogoje in zahteve naročnika in ki bo v skladu z merili in kriteriji iz tega javnega naročila ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo sklenil okvirni sporazum za obdobje treh let. Ponudnik bo tiskanje gradiv naročal sukcesivno, pri tem pa v razpisni dokumentaciji podaja količine, ki v najboljši možni ustrezajo pričakovanim naročilom. V zvezi s tem pa naročnik ne jamči, da bo do opravljanja vseh storitev tiskanja tudi prišlo. Izbranega ponudnika pa bodo v informativnem seznamu storitev podane cene za storitve tiskanja vezale v celoti, za vse storitve tiskanja po tem javnem naročilu.

Več informacij najdete v razpisni dokumentaciji.