RAZPISUJEMO USPOSABLJANJE ŠOL, VRTCEV IN DIJAŠKIH DOMOV ZA SAMOEVALVACIJO

od marca 2018 do novembra 2019

Z delavnicami bomo okvirno sledili usmeritvam PROTOKOLA ZA UVAJANJE IZBOLJŠAV IN SAMOEVALVACIJO, ki jih bomo s skupno pripravo delavnic uvajali na ravni vrtcev in šol. Dopolnili jih bomo z medsebojnim sodelovanjem, izmenjavo primerov dobre prakse, kritičnim prijateljevanjem idr. Izhajali bomo tudi iz nacionalnih usmeritev za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo, ki nastajajo v programu Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK.

V usposabljanje bodo aktivno vključeni timi za samoevalvacijo (ravnatelj in 2-3 strokovni delavci), ki bodo obravnavane vsebine z delavnicami in vmesnimi aktivnostmi skupaj z učiteljskim oziroma vzgojiteljskim zborom prenašali v prakso in tako izvajali samoevalvacijo.

Predviden potek delavnic

Uvodna delavnica (samo za ravnatelje) 11. december 2017
Določanje ciljev izboljšav marec 2018
Akcijsko načrtovanje izboljšav april 2018
Spremljanje izboljšav september 2018
Podatki in profesionalno učeča se skupnost december 2018
Poročanje in pomen komuniciranja marec 2019
Trajnost uvajanja izboljšav in samoevalvacije oktober 2019

Več o poteku in vsebini programa usposabljanja ter prijavnico najdete TUKAJ.

Razpisan program usposabljanja je bil pripravljen v okviru ESS projektov Zasnova in uvedba sistema UZK – KVIZ ter Usposabljanja za uvedbo sistema UZK – uKVIZ. V usposabljanje je bilo vključenih že 285 vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov. Evalvacije usposabljanja kažejo, da udeleženci v programu pridobijo potrebno znanje in spretnosti za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo ter da zaposleni v šolah, vrtcih in domovih zaznavajo pozitivne spremembe v delovanju in rezultatih na organizacijski ravni.

Rok za prijavo: četrtek, 23. november 2017.  PRIJAVNICA

Kotizacijo za udeležbo zavoda v programu boste poravnali v treh delih, in sicer 225 € + DDV v šolskem letu 2017/18, 285 € + DDV v 2018/19 in 125 € + DDV v 2019/20.

Dodatna pojasnila dobite po telefonu 031 837 873 ali e-pošti eva.valant@solazaravnatelje.si.

O izbiri bomo prijavljene zavode obvestili najkasneje do konca novembra 2017.

Vabljeni!

dr. Mateja Brejc

vodja programa usposabljanja

dr. Vladimir Korošec

direktor