Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Področje vodenja kariere ravnateljev (VKR)

Vodenje kariere ravnateljev je področje podpore ravnateljem za krepitev kompetence načrtovanja in vodenja kariere. Gre torej za podporo vodenju na osebni ravni. Področje VKR utemeljujemo z nacionalnimi in mednarodnimi študijami, ki kažejo na potrebo po sistemskem pristopu in urejanju vodenja kariere (CEDEFOP 2009, Polak Williams 2011, Niklanovič 2012, Ažman in Rupar 2015, Bandelj in ostali 2015). V korist sistematičnemu vodenju kariere govorijo tudi nekatere druge raziskave (npr. Purcell idr. 2003), ki dokazujejo, da je zagotavljanje in uresničevanje dobrega vodenja kariere ena izmed 11 ključnih praks, ki vplivajo na organizacijsko uspešnost ter doseganje uspeha in zadovoljstva v delu.
Vodenje kariere razumemo kot proces, ko posameznik ugotavlja lastna prepričanja, vrednote, interese, sposobnosti in omejitve, potrebe v različnih življenjskih in kariernih obdobjih, si v skladu z njimi postavi realne in merljive cilje ter načrtuje učne in delovne aktivnosti, s katerimi bo v določenem obdobju dosegel želene cilje. Obvladovanje kompetence vodenja kariere pomaga ravnatelju pri ugotavljanju njegovih sposobnosti, sprejemanju pomembnih odločitev na področju izobraževanja, usposabljanja in podpore ter pri uspešnem prehajanju v karieri (npr. od strokovnega delavca do ravnatelja, od enega mandata ravnateljevanja do drugega). Ravnatelje želimo opolnomočiti za samostojno in načrtno vodenje kariere, kar vključuje tudi kontinuiran razmislek o lastnih sposobnostih za pedagoško vodenje in poslovodenje ter o potrebah po različnih oblikah podpore za kakovostno vodenje VIZ. Pilotno izvedbo VKR bomo v okviru podpore pedagoškemu vodenju in poslovodenju gradili na 4 sklopih kompetence vodenja kariere, in sicer: poznavanje sebe, zavedanje možnosti v družbi, spretnosti odločanja in spretnosti za prehajanje. Podprli jo bomo z oblikami učenja, ki veljajo za inovativna učna okolja in ne veljajo le za učence, ampak je iste oblike in načela mogoče preoblikovati tudi za učenje ravnateljev in strokovnih delavcev (glej Dumont, Instance, Benavides 2013 in OECD 2013).
Aktivnosti udeležencev bodo vključevale senčenje, ocenjevanje in vrednotenje kompetence vodenja kariere, izdelavo kariernega načrta, učenje veščin vodenja kariere ter uporabo pridobljenega znanja in spretnosti v praksi pri delu s strokovnimi delavci. Ker na ravnateljevo kariero bistveno vplivajo nekateri sistemski dejavniki oz. lahko tudi sistem razumemo kot obliko podpore, bomo v pilotni izvedbi hkrati proučili sistem kariernega razvoja ravnateljev. Primerjalno bomo analizirali sisteme kariernega razvoja ravnateljev v izbranih državah, pri čemer se bomo dotaknili izobraževanja in usposabljanja ter napredovanja, npr. pogoji, načini, postopki imenovanja, trajanje mandata, ponovno imenovanje, omogočanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, možnosti prehajanja med delovnimi mesti in ustanovami. Na podlagi opravljene analize bomo oblikovali predloge oz. smernice za karierni razvoj slovenskih ravnateljev.

Cilji razvoja področja so:
• presek stanja VKR na mednarodni, nacionalni in ravni izbranih pilotnih VIZ z vidika podpore v javnem sektorju;
• izvedba in evalvacija osmih pilotnih delavnic za udeležence VKR;
• izvedba treh delavnic za strokovne delavce v VIZ;
• izvedba štirih vmesnih aktivnosti udeležencev: senčenje, načrt kariernega razvoja, program vodenja, listovnik;
• oblikovanje smernic za rešitve na ravni sistema na področju VKR;
• izdaja strokovnih gradiv programa: gradiva za delavnice za VKR, evalvacijsko poročilo, strokovna monografija.

Cilje bomo dosegli z naslednjimi aktivnostmi:
• proučitev, analiza in izdelava preseka stanja VKR na mednarodni, nacionalni in ravni izbranih pilotnih VIZ z vidika podpore v javnem sektorju;
• vzpostavitev sodelovanja z deležniki iz gospodarstva in iz drugih javnih zavodov v programu VKR, ki bodo ravnateljem omogočale poglobljen vpogled v vodenje kariere in izmenjavo primerov dobre prakse;
• zasnova, izvedba in evalvacija osmih pilotnih delavnic za udeležence VKR, ki bodo zasnovana kot skupinsko učenje, učenje v parih in individualna podpora posameznikom. Vsak udeleženec bo imel v času izvajanja programa možnost individualne podpore s strani strokovnjakov ŠR s pomočjo coachinga;
• vzpostavitev mrež (parov) ravnateljev, ki bodo sodelovali pri načrtovanju in izvedbi tematskih delavnic v zavodih (priprava mreženja in treh spletnih seminarjev);
• zasnova, izvedba in evalvacija treh delavnic za strokovne delavce v VIZ;
• zasnova, izvedba in evalvacija štirih vmesnih aktivnosti udeležencev na individualni ravni: senčenje, načrt kariernega razvoja, program vodenja, listovnik;
• zasnova metodologije spremljave VKR.