Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR SODELUJOČIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV V PROGRAMU »VODENJE IN UPRAVLJANJE INOVATIVNIH UČNIH OKOLIJ«

Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij (VIO)
Področje svetovanje – možnost ponovne oddaje vloge

V Šoli za ravnatelje iščemo nove načine dela, ki bi ravnateljem omogočili stalno podporo pri vodenju. Doslej smo razvili številne programe usposabljanja, v projektih ESS pa smo vam nudili tudi podporo na zakonodajnem področju vašega dela. V projektu VIO bi med drugim radi preizkusili svetovanje kot eno od oblik podpore ravnateljem na sistemski ravni.

Izkušnje Šole za ravnatelje kažejo, da je bilo svetovanje na področju poslovodenja v obliki posvetovalnih obiskov sprejeto zelo pozitivno in da v preteklih projektih nismo mogli pokriti vseh potreb. Podobno se je pokazalo na poskusni izvedbi svetovanja regijskim aktivom, ki smo ga izvedli v projektu VŽU IV. Program Razvoj ravnateljevanja je pokazal še eno dimenzijo svetovanja, in sicer vzajemno, kolegialno svetovanje med ravnatelji. Zato smo v VIO kot možnost svetovanja vnesli tudi to obliko.

V projektu VIO bi radi preizkusili učinkovitost treh oblik svetovanja:
• posvetovalnih obiskov (svetovanje s pravnega področja s poudarkom na notranjih aktih);
• svetovanje regijskim aktivom 5-6 ravnateljev , ki so si regijsko blizu (obisk strokovnjaka s področja zakonodaje za reševanje konkretnih individualnih izzivov na sedežu enega izmed VIZ);
• svetovanje s pomočjo ravnateljev ekspertov (ravnatelj, ki je razvil dobro prakso na nekem področju, na primer delo s starši, uvajanje sprememb, medsebojne hospitacije, rešitve s področja delovno-pravnih zadev, doprinosa ur, urejanja notranjih aktov ipd. bo svojo prakso in izkušnje delil z ravnateljem, ki bi želel izboljšati prakso na tem področju).

Da bi omenjene oblike podpore ostale trajne in bi lahko postale del sistema, moramo preizkusiti njihovo učinkovitost, za kar potrebujemo vaše sodelovanje. Vabimo vas, da nam pomagate presoditi učinkovitost predlagani oblik svetovanja.

Vse, kar morate narediti, je, da se prijavite v naš projekt VIO najkasneje do 1. 12. 2016 na prijavnem obrazcu http://solazaravnatelje.si/index.php/predstavitev/objave. Za morebitne dodatne informacije vam bomo na voljo tudi v informacijski pisarni na jesenskih posvetih ravnateljev.

Višina sredstev, ki jih bodo prejeli vključeni VIZ

Vključeni VIZ podo prejeli znesek v višini 510,00 EUR na podlagi zahtevka in poročila o opravljenih dejavnostih.

V okviru javnega razpisa bo izbranih 147 VIZ, in sicer 78 iz KRVS (kohezijska regija vzhodna Slovenija) in 69 iz KRZS (kohezijska regija zahodna Slovenija), z različnih ravni izobraževanja, in sicer 36 s predšolske, 73 z osnovnošolske in 38 s srednješolske ravni.

Javni razpis 

Prijavni obrazec

 

Kako pridobite zahtevena potrdila?

  1. Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih pridobite preko portala eDavki: Vnos novega lastnega dokumenta (Word ali PDF), v katerem zaprosite za potrdilo in v dokumentu navedete še podatke zavoda (naziv, sedež, matična št. in davčna št.) ter kontaktno osebo. Potrdilo prejmete po pošti.
  2. Potrdilo o nekaznovanosti za fizične osebe: vlogo pošljete po pošti na naslov Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, ali po faksu na številko 01 369 5625 ali skenirano po elektronski pošti na naslov ke.mp@gov.si.
  3. Potrdilo o nekaznovanosti za pravne osebe: vlogo pošljete  po pošti na naslov Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, ali po faksu na številko 01 369 5625 ali skenirano po elektronski pošti na naslov ke.mp@gov.si.

Zagotovljeno trajanje mandata ni pogoj za prijavo na razpis, temveč omogoča zgolj prednost pri izbiri, v kolikor bo število prijavljenih kandidatov presegalo razpisana mesta, saj kandidati, ki ta pogoj izpolnjujejo pridobijo nekaj dodatnih točk.

Kako oddate vlogo?

Vloga mora biti dostavljena na naslov narocňika: Šola za ravnatelje, Dunajska 104, 1000 Ljubljana po pošti ali osebno. Šteje se, da je vloga prispela pravocǎsno, cě je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporocěno pošiljko. Vloge se lahko oddajo v zaprti ovojnici tudi osebno v vložišcǔ narocňika vsak delovni dan med 9. in 15. uro. 15 Vloga z vsemi prilogami mora biti poslana v zaprti ovojnici, oznacěni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – vloga na Javni razpis – Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij«.

Ključne vsebine javnega razpisa:

Področje svetovanja

bo potekalo v več oblikah:

  • Nadgrajeni posvetovalni obiski na sedežih VIZ (svetovanje za poslovodenje) bodo usmerjeni v področje notranjih aktov zavoda. Z izvajanjem obiskov bomo na podlagi ravnateljeve pisne opredelitve problema dobili vpogled v konkretne situacije, v katerih le-ti potrebujejo svetovanje. Ob obisku bomo v pogovoru z ravnatelji ugotavljali tudi, kaj potrebujejo za uresničevanje priporočil za odpravo pomanjkljivosti.
  • Svetovanje ravnateljem na regijskih aktivih (svetovanje za poslovodenje) bomo izvedli kot kombinacijo svetovanja strokovnjakov ŠR in izmenjavo dobrih praks med udeleženci svetovanja. Pri vzpostavitvi skupin (regijskih aktivov) ne bomo izhajali iz obstoječih, ampak bomo dopustili povezovanje 5-6 ravnateljev, ki so si regijsko blizu.
  • Svetovanje na sedežih VIZ s pomočjo ravnateljev ekspertov (v nadaljevanju RE) za       pedagoško vodenje in poslovodenje uvajamo kot povsem nov pristop. Svetovanje bo potekalo v več korakih in z vključevanjem RE v postopke svetovanja in pomoči pri realizaciji priporočil. V prvem koraku bo na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja Šola za ravnatelje skupaj s RE pripravila priporočila za nadaljnje aktivnosti, v drugem koraku pa bo potekalo svetovanje in sodelovanje z RE s ciljem realizacije sprejetih priporočil. RE bodo predstavljali izkušeni ravnatelji s posebnimi kompetencami, ki jih bomo izbrali na podlagi javnega razpisa.

Izvajalci bodo v okviru tega javnega razpisa izvajali naslednje aktivnosti in dosegli naslednje pričakovane rezultate:

Aktivnost Rezultat in dokazila
Priprava dokumentacije za izvedbo svetovanja in natančen opis problema

 

Dokument z natančnim opisom problema in fotokopijami ustrezne dokumentacije

Izvedena strokovna razprava z zaposlenimi za natančno opredelitev problema

Sodelovanje pri obisku strokovnjakov ŠR in/ali RE Poročilo o izvedbi svetovanja
Izvedba izboljšave po obisku strokovnjakov ŠR in/ali RE – realizacija priporočil Poročilo o realizaciji priporočil po dogovorjenih smernicah
Delavnica z zaposlenimi Poročilo o izboljšavah na podlagi svetovanja
Širjenje rezultatov: udeležba ravnatelja na strokovnem posvetu Udeležba na konferenci s prispevkom in/ali objava strokovnega članka – primeri dobre prakse
Sodelovanje pri evalvaciji aktivnosti programa Izpolnjeni dokumenti, potrebni za evalvacijo svetovanja, kot vložek k skupnemu evalvacijskemu poročilu programa.

 Končni rezultat: pilotna izvedba na področju svetovanja. Rezultati vseh aktivnosti VIZ na področju svetovanja, potrebnih za pilotno izvedbo bodo: 1 dokument z opisom problema s prilogami, 1 izvedena strokovna razprava, 3 poročila, 1 udeležba na strokovnem posvetu in izpolnjeni dokumenti, potrebni za evalvacijo programa s poudarkom na svetovanju.

Področje distribuiranega vodenja

Na področju DV bomo razvili in preizkusili program, v katerega bodo vključeni ravnatelji s svojimi vodstvenimi timi, t. j. deležniki, ki lahko skupaj z ravnateljem sodelujejo pri DV (pomočniki ravnateljev, vodje aktiva, vodje projektov, predstavniki staršev, predstavniki ustanovitelja itd.). Oblikovali jih bodo ravnatelji in direktorji sami. Vzpostavili bomo dve mreži vodstvenih timov sodelujočih VIZ (ena v KRVS in ena v KRZS) za izmenjavo praks na področju DV in oblikovanje smernic za razvijanje in preizkušanje distribucije vodenja. Delavnice za vodstvene time bodo potekale v obeh kohezijskih regijah. Na vsakem VIZ se bosta v programu izvedli dve vmesni aktivnosti. Distribucijo vodenja bodo morali na vsakem VIZ v enem letu tudi udejanjiti.

V okviru DV bodo vključeni VIZ izvajali naslednje aktivnosti in dosegli naslednje pričakovane rezultate:

Aktivnost Rezultat in dokazila
Udeležba ravnateljev na 5 delavnicah in vodstvenega tima (največ 4 člani poleg ravnatelja) na 4 delavnicah Usposobljenost ravnatelja in vodstvenega tima za udejanjanje DV.
Izvedba 2 vmesnih aktivnosti na VIZ, ki ju izvaja vodstveni tim Izvedeni 2 vmesni aktivnosti s pisno povratno informacijo o vmesnih aktivnostih
Širjenje rezultatov: udeležba ravnatelja ali člana vodstvenega tima na strokovnem posvetu Udeležba na strokovnem posvetu s prispevkom in/ali objava strokovnega članka
Enoletno udejanjanje DV Poročilo o udejanjanju DV
Sodelovanje pri evalvaciji aktivnosti programa Izpolnjeni dokumenti, potrebni za evalvacijo DV, kot vložek k skupnemu evalvacijskemu poročilu programa.

Končni rezultat: pilotna izvedba na področju DV. Rezultati vseh aktivnosti VIZ na področju DV, potrebnih za pilotno izvedbo bodo: udeležba ravnatelja na 5 delavnicah in vodstvenega tima na 4 delavnicah (potrdilo o udeležbi), izvedeni 2 vmesni aktivnosti, pisna povratna informacija o izvedenih 2 vmesnih aktivnostih, enoletno udejanjanje DV na VIZ, 1 poročilo o udejanjanju DV, 1 udeležba na strokovnem posvetu in izpolnjeni dokumenti, potrebni za evalvacijo programa s poudarkom na DV.

Področje vodenja kariere ravnateljev

V programom aktivnosti za VKR bodo vključeni ravnatelji in direktorji VIZ. Z izvajanem programa jih želimo opolnomočiti za samostojno in načrtno vodenje njihove kariere, kar vključuje tudi kontinuiran razmislek o lastnih sposobnostih za pedagoško vodenje in poslovodenje ter potrebah po različnih oblikah podpore za kakovostno vodenje VIZ. Izvedbo programa aktivnosti za VKR bomo gradili na 4 sklopih kompetence vodenja kariere, in sicer: poznavanje sebe, zavedanje možnosti v družbi, spretnosti odločanja in spretnosti za prehajanje. V okviru načrtovanih aktivnosti bomo izvedli 8 delavnic, sestavni del programa je tudi 7 vmesnih aktivnosti.

V okviru VKR bodo vključeni VIZ izvajali naslednje aktivnosti in dosegli naslednje pričakovane rezultate:

Aktivnost Rezultat in dokazila
Udeležba ravnatelja na 8 delavnicah Usposobljenost ravnatelja za vodenje svoje kariere in priprava listovnika
Izvedba 7 vmesnih aktivnosti (3 s strokovnimi delavci in 4 individualno) Izvedene vmesne aktivnosti z zapisom   refleksije na izvedene vmesne aktivnosti in izdelava kariernega načrta
Udeležba strokovnih delavcev VIZ na 3 delavnicah Izvedene delavnice s pisno povratno informacijo na izvedene delavnice
Širjenje rezultatov: udeležba ravnatelja na strokovnem posvetu Udeležba na konferenci s prispevkom in/ali objava strokovnega članka – primeri dobre prakse
Sodelovanje pri evalvaciji aktivnosti programa Izpolnjeni dokumenti, potrebni za evalvacijo VKR, kot vložek k skupnemu evalvacijskemu poročilu programa.

Končni rezultat: pilotna izvedba na področju VKR. Rezultati vseh aktivnosti VIZ na področju VKR, potrebni za pilotno izvedbo bodo: udeležba ravnatelja na 8 delavnicah (potrdilo o udeležbi), opravljenih 7 vmesnih aktivnosti (3 s strokovnimi delavci in 4 individualne), pisna refleksija o izvedenih 4 individualnih vmesnih aktivnostih, pisna povratna informacija strokovnih delavcev o 3 vmesnih aktivnostih na VIZ, 1 karierni načrt, 1 udeležba na strokovnem posvetu in izpolnjeni dokumenti, potrebni za evalvacijo programa s poudarkom na VKR.