Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Področje distribuiranega vodenja (DV)

PROGRAM BO IZVEDEN V OKVIRU PROGRAMA MREŽE UČEČIH SE ŠOL IN VRTCEV

Naloge in vloge vodij vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju VIZ) postajajo bolj številne, obsežne in zahtevne, zaradi česar je razumljiva potreba po iskanju novih pristopov k vodenju. Študija OECD (Pont, Nusche in Moorman 2007) govori o štirih vzvodih, ki bi nacionalnim politikam lahko omogočili izboljšanje prakse vodenja v izobraževanju, in sicer: ponovno definiranje nalog in odgovornosti vodij, distribucija vodenja, razvoj spretnosti strokovnih delavcev za učinkovito vodenje in narediti vodenje v izobraževanju privlačen poklic. Distribuirano vodenje, ki v mednarodnem prostoru predstavlja enega najbolj učinkovitih pristopov k vodenju vzgojno-izobraževalnih zavodov v 21. stoletju, bomo vključili v celovit model podpore ravnateljem, ki vodi k izboljševanju vodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov in posledično dosežkov učencev. Iz tega izhaja razmislek o novi vlogi srednjega managementa v VIZ ter o spodbudi in podpori, ki jo VIZ za to potrebujejo, predvsem pa o vlogi ravnatelja, ki lahko spremembe spodbudi, zagotovi primerno okolje in sodelavcem ponudi možnosti za vključevanje v vodenje ter omogoči razvijanje njihovih potencialov za vodenje.

Cilji razvoja področja so:
• ugotoviti, koliko ravnatelji v slovenskih VIZ že uporabljajo elemente distribuiranega vodenja, kje so prednosti in kje so ovire za uveljavljanje distribucije vodenja;
• ugotoviti, katere pogoje je potrebno zagotoviti za takšno vodenje in kako vključevati različne deležnike;
• razviti in poskusno izvesti program usposabljanja za vodstvene time, ki jih oblikujejo ravnatelji na posameznih VIZ in lahko vključijo pomočnike ravnateljev, vodje aktiva, vodje projektov, predstavnike staršev, predstavnike ustanovitelja itd.;
• pripraviti smernice in priporočila za distribuirano vodenje kot področje podpore vodenju v VIZ;
• povezati smernice in priporočila s področja DV v model celovite podpore ravnateljevemu pedagoškemu vodenju in poslovodenju.

Cilje bomo dosegli z naslednjimi aktivnostmi:
• proučitev mednarodnih izkušenj z distribuiranim vodenjem in rezultatov, ki so jih v posameznih državah dosegli;
• ugotavljanje stanja na področju distribucije vodenja ter dojemanje le-tega v slovenskih VIZ;
• identifikacija dobrih praks v slovenskih VIZ;
• oblikovanje programa usposabljanja in svetovanja za vodstvene time VIZ;
• vzpostavitev dveh mrež vodstvenih timov (vzhodna in zahodna regija) za usposabljanje in izmenjavo praks, vzajemno podporo in skupno iskanje načinov učinkovitega vodenja za izboljšanje rezultatov VIZ kot organizacij, kakor tudi izboljševanje dosežkov strokovnih delavcev in učencev;
• razvoj in preizkus modela distribuiranega vodenja na sodelujočih VIZ;
• oblikovanje smernic za sistem, ravnatelje, strokovne delavce in druge deležnike za učinkovito udejanjanje distribuiranega vodenja v naših VIZ.