Socrates, Comenius 2.1.: SALT – School Action Learning Teams

Namen projekta je bil spodbuditi uvajanje nenehnih izboljšav kot enega od pristopov h kakovosti šole, in sicer s pomočjo razvojnih timov. Ti so se usposabljali za opredelitev prednostnih področij razvoja šole ter načrtovanje strategij za izboljševanje izbranega področja.

Projekt je trajal 3 leta. Šole (po 9 osnovnih šol iz Slovenije, Švedske in Velike Britanije) so v njem aktivno sodelovale 2 leti (najbolj intenzivno 2. leto), medtem ko je bilo 3. leto namenjeno predvsem razširjanju rezultatov projekta, evalvaciji dela v projektu ter oblikovanju končnih poročil. Poleg povezovanja šol na nacionalni ravni smo spodbujali tudi mednarodno povezovanje med šolami, vključenimi v projekt.

Partnerske institucije: Šola za ravnatelje (Koordinator projekta); Barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun, Švedska; Rektorsutbildningen västra Sverige; Institute of Education Manchester Metropolitan University

Slovenske šole, ki so sodelovale v projektu: Osnovna šola Gorje, Osnovna šola Ivana Tavčarja, Osnovna šola Kamnica, Osnovna šola Medvode, Osnovna šola Rečica ob Savinji, Osnovna šola Simona Jenka Smlednik, Osnovna šola Sveti Jurij, Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, Osnovna šola Vodice