Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Program Mreže

V programu usposabljamo strokovne delavce šol in vrtcev za uvajanje nenehnih izboljšav, kar je eden od pristopov k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti.  Program pomembno prispeva tudi k profesionalnemu razvoju, saj se na delavnicah v šolah in vrtcih usposabljajo skupaj vsi strokovni delavci, preko mrež pa se povezujejo tudi z drugimi zavodi. Pomemben del usposabljanja v Mrežah učečih se šol in vrtcev namreč predstavljajo strokovne razprave med sodelavci, izmenjava znanja in izkušenj ter timsko reševanje skupnih problemov.

Usposabljanje poteka na treh ravneh:

 • na ravni razvojnih timov, ki ga izvajamo na oddelku Šola za ravnatelje, ZRSŠ,
 • na ravni celotnih učiteljskih oziroma vzgojiteljskih zborov, ki ga izvajajo razvojni timi v šolah in vrtcih,
 • z ravnatelji na delavnicah, ki jih izvajamo na oddelku Šola za ravnatelje, ZRSŠ.

Program traja od septembra 2022 do septembra 2023. V tem času bodo izvedene delavnice za razvojne time in ravnatelje, delavnice za strokovne delavce v šolah in vrtcih ter mreženja med šolami in vrtci na konkretnih primerih izboljšav. V času programa Mreže učečih se šol in  bomo izvedli  6 delavnic za razvojne time, kjer bomo identificirali področje izboljšave in jih usposobili za izvajanje delavnic v šolah in vrtcih. Razvojni tim bo v šoli ali vrtcu izvedel 4 delavnice.  Mreža Mreže vodstvenih timov za krepitev distribuiranega vodenja bo potekala malo drugače, to je od oktobra 2022 do avgusta 2024 – podrobneje na spletni strani. Tudi Mreženje za trajnost izbranega razvojnega cilja bomo izvajali kot nadaljevanje Mrež učečih se šol in vrtcev s tremi srečanji in 2 delavnicama na zavodih

V šolskem letu 2022/2023 bodo izvedene naslednje Mreže:

 • Mreže za inkluzivno delovanje vzgojno-izobraževalnega zavoda
 • Celostni pristop k dobremu počutju v vzgojno-izobraževalnem zavodu
 • S komunikacijo do boljših odnosov v vzgojno-izobraževalnem zavodu
 • Mreženje za doseganje trajnosti razvojnih ciljev

Mreže za inkluzivno delovanje vzgojno-izobraževalnega zavoda

Vsi pomeni vse, zatrjuje dokument UNICEFa iz leta 2021 in poudarja, da je poslanstvo javnega vrtca in šole inkluzija, ne le integracija vseh posameznikov. To je tudi eno od treh prioritetnih področij, za katere si prizadevata tako Evropska Unija kot Slovenija. Cilj je na vse možne načine (tudi s pomočjo digitalizacije) omogočiti razvoj in uspeh vsakemu posamezniku, v dobrobit vseh – posameznikov in skupnosti, upoštevajoč usmeritve v trajnostno sobivanje človeštva z naravo. Pet ključnih elementov inkluzivnih vrtcev in šol vključuje varna in spodbudna učna okolja, strokovne delavce, ki so zmožni obvladovati raznolikosti, vodje, predane ustvarjanju ugodnega, podpornega okolja za delovanje in učenje, odločevalce, ki razumejo, da je poslanstvo izobraževanja vključevanje vsakega posameznika v družbo in zavezanost vseh partnerjev k ohranjanju vključujočih vrtcev in šol ter razvijanju medsebojnega spoštovanja in medkulturnega dialoga. (ETUCE, EFEE, ESHA 2019, UNICEF in EK 2020 in 2021) Izzivi vključevanja so pestri in segajo na ravni vidne in nevidne organizacijske kulture. Razvojni tim bo v programu poglobil razumevanje pojmov raznolikost, različnost, enakost, pravičnost in vključenost; naredil evalvacijo stanja v svojem zavodu; opredelil raznolikosti v svojem zavodu in izzive vključevanja vseh deležnikov; poglobil poznavanje lastnosti strokovnih delavcev in vodij z vidika inkluzije ter v akcijskem načrtu skupaj s sodelavci začrtal dejavnosti, s katerimi bodo načrtno krepili vključujočo organizacijsko kulturo na izbranem področju v naslednjem šolskem letu, saj je grajanje inkluzivne organizacijske kulture nenehno potovanje.

Usposabljanje strokovnih delavcev za inkluzivno delovanje bo temeljilo na izkustvenem učenju in vajah z elementi coachinga. Gradivo, viri in vaje bodo objavljeni v spletni učilnici. Razvojni timi in ravnatelji vrtcev in šol bodo preko šestih srečanj v mreži in treh ali več delavnic s sodelavci v svojih zavodih vodili proces izboljšave na izbranem področju. Predvidoma bomo štiri srečanja razvojnih timov izpeljali v živo in dve srečanji na daljavo.

 

Celostni pristop k dobremu počutju v šolah in vrtcih (36 ur)

Vodenje šol in vrtcev skozi spremembe in izzive, ki spremljajo aktualna družbena dogajanja, vse bolj zahteva vodje, ki bodo namenili več poudarka celostnemu pristopu k dobremu počutju. V šolah in vrtcih se v teh zahtevnih časih še pogosteje srečujemo z različnimi odzivi zaposlenih na spremembe, zato je pomembno, da postane dobro počutje v najširšem smislu ena izmed prednostnih nalog vodstev VIZ. Številne ugotovitve iz raziskav namreč kažejo, da se je mogoče učiti in naučiti raznolikih vidikov dobrega počutja in odpornosti na stresne situacije. Ti dokazi potrjujejo, da se je obravnavana tematika izkazala za učinkovito strategijo in da je dobro počutje na delovnem mestu vredno truda in prizadevanj.

S to tematiko tako odpiramo širši prostor za razmislek, saj verjamemo, da mora spodbujanje dobrega počutja presegati odgovornost posameznika in šole ter biti obravnavana tudi skozi prizmo celotnega šolskega sistema.

V mreži bo tako skozi celotno šolsko leto poudarek na vodenem procesu in aktivnem pristopu ter uporabi strategij za dobro počutje v šolah in vrtcih.

Cilji:

 • spoznati ključne dimenzije tematike dobrega počutja (wellbeing);
 • spoznati glavne modele teorij dobrega počutja na mednarodni ravni;
 • razumeti in ozavestiti področja stresa in mentalnega zdravja; izgorelosti; upravljanja s časom in konflikti; čuječnosti, digitalnega stresa;
 • praktično izvesti različne strategije in tehnike za sproščanje mišične napetosti in umirjanje uma;
 • akcijsko načrtovanje celostnega pristopa k dobremu počutju na ravni zavoda.

Potek dela

V času programa bomo izvedli 6 delavnic za razvojni tim, kjer bomo identificirali področje izboljšave in jih usposobili za izvajanje delavnic v šolah in vrtcih. Razvojni tim bo v šoli ali vrtcu izvedel 3 delavnice.

Ciljna skupina: ravnatelji, vzgojiteljski in učiteljski zbori OŠ in SŠ

Izvajalka: Lea Avguštin

 

S komunikacijo do boljših odnosov (36 ur)

Dobra komunikacija je temelj  medsebojnih odnosov. V času, v katerem smo, se je komunikacija spremenila, ne na bolje ali na slabše, samo drugačna je.  Zato bomo letošnje mreže usmerili v komunikacijo s poudarkom na spremembah, ki jih doživljamo v današnjem času in posledično vplivali na boljše odnose v kolektivih. Okrepili bomo znanje in spretnosti komuniciranja ter spoznali različne vrste komunikacije, tudi tiste, ki smo jih »živeli« nedavno. Opremljeni s tem znanjem (tudi s posebnostmi komunikacije v virtualnem okolju) bomo lahko še bolj učinkovito delovali na področju komunikacije, ozavestili dejavnike dobre komunikacije in tako posledično pripomogli k boljšemu razumevanju drug drugega. Med drugim se bomo seznanili z najnovejšimi izsledki raziskav  na temo komunikacije ter na njihov vpliv na naše delo v prihodnosti. Asertivna komunikacija in z njo povezano aktivno poslušanje bosta tisti temelj, na katerem bomo gradili, prav tako pa bomo pogledali, v kakšnem razmerju se nas v današnjem času dotikajo spremembe in kako to vpliva na komunikacijo na vseh ravneh. Prepoznali bomo vloge notranjih in zunanjih dejavnikov, posebno pozornost pa bomo posvetili vplivu okolja, tako lokalnega kot globalnega in poznavanja različnih tehnik komunikacije, ki nam jih narekuje spremenjena realnost. V delo bomo vpletli tudi izkušnje šol in vrtcev, ki so v šolskem letu 2020/2021 sodelovali v mreži in se iz primerov dobre prakse učili.

Cilji:

 • spoznati ključne dimenzije komunikacije
 • spoznati glavne tipe komunikacije
 • razumeti in ozavestiti pomen učinkovite komunikacije za dobre odnose
 • praktično izvesti različne strategije in tehnike za učinkovito komunikacijo
 • akcijsko načrtovanje celostnega pristopa na ravni zavoda.

Potek dela

V času programa bomo izvedli 6 delavnic za razvojni tim, kjer bomo identificirali področje izboljšave in jih usposobili za izvajanje delavnic v šolah in vrtcih. Razvojni tim bo v šoli ali vrtcu izvedel 3 – 4  delavnice.

Ciljna skupina: ravnatelji, vzgojiteljski in učiteljski zbori OŠ in SŠ in vrtcev

Število ur: 36

Število udeležencev: Usposabljanje razvojnih timov poteka v skupinah do 20 udeležencev iz 5 do 8 različnih zavodov. Število udeležencev na usposabljanjih učiteljskih, vzgojiteljskih zborov in ravnateljev je odvisno od velikosti posameznega kolektiva.

Izvajalka: mag. Polona Peček

 

Mreženje za trajnost izbranega razvojnega cilja za leto 2022/2023

Ciljna  skupina

Učiteljski in vzgojiteljski zbori, ravnatelji in razvojni timi, ki so v zadnjih petih letih sodelovali v programu Mreže učečih se šol in vrtcev.

Mreženje za trajnost izbranega razvojnega cilja so namenjene vrtcem in šolam, ki so v preteklih petih letih že sodelovali v Mrežah učečih se šol in vrtcev na teme:

 •    Komunikacija s straši,
 •    Klima in kultura,
 •    Dobro počutje v VIZ – Stres in
 •    Komunikacija.

Z novim enoletnim mreženjem bomo krepili aktivnosti na že zastavljenih ciljih iz zgoraj omenjenih področjih.

Dodane vrednosti Mreženja za trajnost izbranega razvojnega cilja so:

 • mreženje med posameznimi zavodi na njihovih lokacijah,
 • osvežitev in poglobitev vsebin izbrane tematike,
 • nudili bomo podporo pri spremljanju in sprotni ter končni evalvaciji,
 • vse omenjene aktivnosti bodo pripomogle k trajnosti izboljšav na posameznih področjih.

Cilji programa so:

 • graditi povezavo med strokovnim in osebnostnim razvojem posameznika ter razvojem in uspešnostjo ter učinkovitostjo  zavoda;
 • spodbujati sodelovalno učenje – sistematična izmenjava izkušenj in dobre prakse med šolami ali vrtci oz. učitelji ali vzgojitelji in jih spodbuditi ter usposobiti, da lahko sami najdejo rešitve za svoje probleme;
 • praktično izvesti mreženje med posameznimi zavodi in izmenjava dobrih praks
 • okrepili bomo proces spremljanja in evalviranja  na izbranem področju,
 • Spodbujali bomo trajnost izboljšav in njihovo integracijo v delo zavodov.

Število ur: 22 ur (3 delavnice za razvojne time in ravnatelje ter 2 delavnici v šolah ali vrtcih)

Število udeležencev: Usposabljanje razvojnih timov poteka v skupinah do 30 udeležencev iz 5 do 8 različnih zavodov. Število udeležencev na usposabljanjih učiteljskih, vzgojiteljskih zborov in ravnateljev je odvisno od velikosti posameznega kolektiva.