Program Mreže

V programu Mreže usposabljamo strokovne delavce šol in vrtcev za uvajanje nenehnih izboljšav, kar je eden od pristopov k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. Program pomembno prispeva tudi k profesionalnemu razvoju, saj se na delavnicah v šolah in vrtcih usposabljajo skupaj vsi strokovni delavci, preko mrež pa se povezujejo tudi z drugimi zavodi. Pomemben del usposabljanja v Mrežah namreč predstavljajo strokovne razprave med sodelavci, izmenjava znanja in izkušenj ter timsko reševanje skupnih problemov.

Usposabljanje poteka na treh ravneh:
• na ravni razvojnih timov, ki ga izvajamo v Šoli za ravnatelje,
• na ravni celotnih učiteljskih oziroma vzgojiteljski zborov, ki ga izvajajo razvojni timi v šolah in vrtcih,
• z ravnatelji na delavnicah, ki jih izvajamo v Šoli za ravnatelje.

Program traja od začetka septembra 2019 do maja 2020. V tem času bodo izvedene delavnice za razvojne time in ravnatelje, delavnice za strokovne delavce v šolah in vrtcih ter mreženja med šolami in vrtci na konkretnih primerih izboljšav.

V šolskem letu 2019/2020 bomo v okviru programa Mreže izvajali naslednje teme:

 1. Preprečevanje nasilja na delovnem mestu
 2. Znamo komunicirati s starši. ! ?
 3. Obvladovanje stresa na delovnem mestu

OPISI MREŽ:

PREPREČEVANJE NASILJA NA DELOVNEM MESTU

Nasilna komunikacija na delovnem mestu je v prvi vrsti povezana z nekonstruktivnim reševanjem konfliktov, a je hkrati tudi rezultat drugih organizacijskih, družbenih, pravnih in osebnostnih dejavnikov. Če želimo učinkovito preprečevati nasilje v delovnih okoljih, se moramo ukvarjati z vsemi naštetimi vidiki.

Proučevanje nasilja na delovnem mestu je pokazalo, da je za njegovo preprečevanje ključno ukrepanje vodstev in sodelavcev, ko so vpleteni še v konfliktni interakciji in ko do resne zlorabe moči ter nasilja še ni prišlo. V kasnejših fazah procesa nasilja je ukrepanje manj učinkovito, saj so posledice za žrtev že preveč destruktivne, hkrati pa je trajno poškodovana tudi organizacijska klima. Ključno vprašanje zato je, kako se v vzgojno-izobraževalnih zavodih učinkovito soočati z dejavniki tveganja za pojav nasilja na delovnem mestu in kakšne aktivnosti je treba na tem področju razvijati. Hkrati pa je potrebno zagotavljati ustrezne organizacijske pogoje tudi za strokovno neformalno ter formalno obravnavo zaznanega nasilja na delovnem mestu.

V mreži bomo poskušali skozi proces vodenja izboljšave:

 • odkrivati organizacijske dejavnike preprečevanja nasilne komunikacije na delovnem mestu;
 • iskati pristope h konstruktivnemu reševanju konfliktov v delovnem okolju;
 • razvijati strategije učinkovitega preprečevanja nasilne komunikacije med zaposlenimi, s poudarkom na preprečevanju trpinčenja / mobinga;
 • oblikovati strokoven pristop k obravnavi zaznanega trpinčenja na delovnem mestu.

 

ZNAMO KOMUNICIRATI S STARŠI.!?

Komunikacija s starši je del vsakdana strokovnih delavcev. Omogoča učinkovito sodelovanje najpomembnejših oseb, ki so odgovorne za učenje in razvoj otrok, učencev in dijakov. Dobro sodelovanje je pot do njihovega znanja in razvoja spretnosti, motivacije, vrednot ter odnosa do sebe in drugih. Eno od osnovnih spoznanj o komunikaciji je, da »ni mogoče ne komunicirati«. Spretnosti komunikacije mojstrimo od rojstva dalje in vendar jih je mogoče nenehno nadgrajevati. Pogovori med strokovnimi delavci in starši lahko potekajo gladko in se zaključujejo v zadovoljstvo obojih (s piko), kdaj pa kdaj so lahko zavzeti, navdušeni, glasni ali jezni (kar ponazarja klicaj), tu in tam pa eni ali drugi sodelovanje postavijo pod vprašaj, z vprašanji kaj se dogaja, kako naprej.

Z vsebino te mreže bomo osvetlili različne vidike, koristi in izzive komunikacije med strokovnimi delavci in starši. Poglobili se bomo v pestre načine komunikacije, kot so na primer pisna, ustna, po telefonu, preko interneta in podob. Z izkustvenimi pristopi boste ozaveščali lastno besedno in nebesedno komunikacijo. Krepili boste veščine poslušanja in sporočanja, vodenja pogovorov, podajanja povratnega sporočila, reševanja konfliktov in komuniciranja s težavnimi starši. Preskusili boste različne metode, kako s komunikacijo opredeliti meje sodelovanja. Poudarek bo na izkustvenem učenju in krepitvi spretnosti komunikacije z elementi coachinga.

Razvojni timi bodo s pomočjo šestih srečanj v mreži v svojih zavodih vodili proces izboljšave na izbranem področju komunikacije s starši.

 

OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU

Človek v svojem vsakdanu pogosto doživlja precejšen stres, kar negativno vpliva na njegovo počutje, odnose s sodelavci ter učinkovitost in ustvarjalnost pri delu. Če je posameznik s stresom obremenjen daljše časovno obdobje, ga takšen način življenja lahko pripelje do različnih psihosomatskih bolezni. Zato je zelo pomembno, da se naučimo prepoznati znake, ki kažejo na to, da doživljamo stres, da lahko poskrbimo za ustrezen način obvladovanja. Ravnovesje vlog in odpornost na stres je zato pomemben dejavnik v življenju vsakega posameznika, saj vpliva na njegovo zasebno in poklicno življenje.

V zadnjih letih zaradi hitrih sprememb v družbi tudi zahteve na delovnem mestu učiteljev in ravnateljev naraščajo, strategije za spoprijemanje z njimi pa so pretežne prepuščene iniciativi posameznih ravnateljev in vodstev šol in vrtcev. V mreži bo poudarek na vodenem procesu in aktivnem pristopu ter uporabi strategij za obvladovanje stresa, ki vam bodo koristile in jih boste lahko uporabljali v praksi.

V mreži bomo poskušali skozi proces vodenja izboljšave spoznati:

 • kaj je stres, od kod izvira in kako ga prepoznati,
 • vaje in tehnike za sproščanje mišične napetosti in za umirjanje uma,
 • kako bolje upravljati s časom in konflikti,
 • pomen zdravega življenjskega sloga in skrbi zase,
 • pripraviti načrt obvladovanja stresa.