Program Mreže

V programu Mreže usposabljamo strokovne delavce šol in vrtcev za uvajanje nenehnih izboljšav, kar je eden od pristopov k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. Program pomembno prispeva tudi k profesionalnemu razvoju, saj se na delavnicah v šolah in vrtcih usposabljajo skupaj vsi strokovni delavci, preko mrež pa se povezujejo tudi z drugimi zavodi. Pomemben del usposabljanja v Mrežah namreč predstavljajo strokovne razprave med sodelavci, izmenjava znanja in izkušenj ter timsko reševanje skupnih problemov.

Usposabljanje poteka na treh ravneh:
• na ravni razvojnih timov, ki ga izvajamo v Šoli za ravnatelje,
• na ravni celotnih učiteljskih oziroma vzgojiteljski zborov, ki ga izvajajo razvojni timi v šolah in vrtcih,
• z ravnatelji na delavnicah, ki jih izvajamo v Šoli za ravnatelje.

Program traja od začetka septembra 2018 do maja 2019. V tem času bodo izvedene delavnice za razvojne time in ravnatelje, delavnice za strokovne delavce v šolah in vrtcih ter mreženja med šolami in vrtci na konkretnih primerih izboljšav.

V šolskem letu 2018/2019 bomo v okviru programa Mreže izvajali naslednje teme:

  • Organizacijska klima in mi med seboj
  • Znamo komunicirati s starši. ! ?
  • Osebna in profesionalna učinkovitost strokovnih delavcev v vrtcih in šolah
  • Karierni in profesionalni razvoj strokovnih delavcev

________________________________________

ORGANIZACIJSKA KLIMA IN MI MED SEBOJ

Organizacijska klima je pomemben dejavnik v delovanju vsakega vzgojno-izobraževalnega zavoda. Govorimo o delovnem okolju in o tem, kako ga zaposleni zaznavajo in občutijo ter kako se to odraža v vedenju in motiviranosti za delo.  Ko se vprašamo, zakaj se v nekaterih VIZ počutimo bolje kot v drugih, se moramo vprašati predvsem, kaj najbolj vpliva na vzdušje in odnose v posameznih kolektivih?  Vzdušje in odnosi so posledica različnih znanih in neznanih dejavnikov in odsev tistega, kar zaposleni pričakujejo in tistega, kar dejansko dobijo v svojem delovnem okolju. Zaznava delovnega okolja je subjektivna, zato je pomembno upoštevati vsakega posameznika in njegovo vlogo pri ustvarjanju klime v delovnem okolju.

Skozi proces vodenja izboljšave na tem področju bomo v mreži skupaj ugotavljali, kateri dejavniki pomembno vplivajo na organizacijsko klimo in kakšna je vloga posameznika pri vzpostavljanju in vzdrževanju klime, ki spodbuja razvoj, stalno učenje in ustvarja zaposlenim prijazno delovno mesto.

OSEBNA IN PROFESIONALNA UČINKOVITOST STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCIH IN ŠOLAH

Učinkovita povezava in ravnovesje med  osebnim in profesionalnim življenjem strokovnih delavcev je v današnjem času zelo pomembna. Profesionalni uspeh je povezan z uspehom v osebnem življenju, ali drugače povedano – če se znamo organizirati v osebnem življenju, se bomo znali tudi v profesionalnem življenju. Teme, ki jih bomo v mrežah obravnavali nas bodo nagovarjale tako individualno, kakor tudi v odnosu do ljudi, s katerimi profesionalno sodelujemo ter s tem izboljševali   medsebojne odnose ter nadgradili osebno in profesionalno učinkovitost. Lotili se bomo tem kot so npr. organizacija  časa, skrb za zdravje ter obvladovanje stresa in energije. Prav tako se bomo pogovarjali o ravnovesju med različnimi življenjskimi vlogami ter o pomenu asertivne komunikacije.

V mrežah bomo skupaj ugotovili, kako bomo izboljšave vnesli na nivoju posameznika in na nivoju  profesionalnega življenja šole ali vrtca. Mreže so torej namenjene vsem šolam in vrtcem, ki želijo narediti korak naprej na individualnem in organizacijskem nivoju ter tako povečati osebno in profesionalno učinkovitost.

KARIERNI IN PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV

Karierni in profesionalni razvoj strokovnih delavcev je eden najpomembnejših dejavnikov uspešnega razvoja v šolah in vrtcih. Zato ga je treba sistematično načrtovati, organizirati, spremljati in vrednotiti. V Mrežah Karierni in profesionalni razvoj strokovnih delavcev bomo ozavestili najširši pomen kariernega razvoja in prakso profesionalnega razvoja v svojem zavodu. Spoznali bomo procese načrtovanja kariernega in profesionalnega razvoja na osebni in organizacijski ravni ter vrednotili njegove učinke.
Pogledi na karierni razvoj, profesionalizem in profesionalni razvoj strokovnih delavcev ter sistematični pristop na podlagi analiz in metodologije mreženja nas bosta usmerjala pri tem, kako učinkovito delati v prihodnje na izbranem področju izboljšave, kasneje pa na celotnem področju razvoja strokovnih delavcev.

Ključne vsebine usposabljanja: karierni  razvoj, profesionalizem v vzgoji in izobraževanju, profesionalni razvoj kot temelj kakovosti dela v vzgojno – izobraževalnih zavodih, načrtovanje profesionalnega razvoja, spremljanje in vrednotenje vpliva profesionalnega razvoja na delo posameznika in organizacije.

ZNAMO KOMUNICIRATI S STARŠI.!?

Komunikacija s starši je del vsakdana strokovnih delavcev. Omogoča partnersko sodelovanje najpomembnejših oseb, ki so odgovorne za učenje in razvoj otrok, učencev in dijakov. Dobro sodelovanje je pot do njihovega znanja in razvoja spretnosti, motivacije, vrednot ter odnosa do sebe in drugih. Eno od osnovnih spoznanj o komunikaciji je, da »ni mogoče ne komunicirati«. Spretnosti komunikacije mojstrimo od rojstva dalje in vendar jih je mogoče nenehno nadgrajevati. Pogovori med strokovnimi delavci in starši lahko potekajo gladko in se zaključujejo v zadovoljstvo obojih (s piko), kdaj pa kdaj so lahko zavzeti, navdušeni, glasni ali jezni (kar ponazarja klicaj), tu in tam pa eni ali drugi sodelovanje postavijo pod vprašaj, z vprašanji kaj se dogaja, kako naprej.

Z vsebino te mreže bomo osvetlili različne vidike, koristi in izzive komunikacije med strokovnimi delavci in starši. Poglobili se bomo v pestre načine komunikacije, kot so na primer pisna, ustna, po telefonu, preko interneta in podob. Z izkustvenimi pristopi boste ozaveščali lastno besedno in nebesedno komunikacijo. Krepili boste veščine poslušanja in sporočanja, vodenja pogovorov, podajanja povratnega sporočila, reševanja konfliktov in komuniciranja s težavnimi starši. Preskusili boste različne metode, kako s komunikacijo opredeliti meje sodelovanja. Poudarek bo na veščinah komunikacije z elementi coachinga.
Razvojni timi bodo v svojih zavodih vodili proces izboljšave na izbranem področju komunikacije s starši – načrtovanje, izvedbo in spremljavo.