Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Inštitut za vodenje v izobraževanju – IVI

Na podlagi 23. člena Statuta ŠR za opravljanje znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti deluje raziskovalna skupina Inštitut za vodenje v izobraževanju – IVI.

V program znanstveno-raziskovalnega dela ŠR se vključujejo tako redno kot pogodbeno zaposleni sodelavci in strokovni delavci šol in vrtcev.

Zaposleni v ŠR opravljajo raziskave na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v slovenskem šolstvu, organizacij in organiziranosti šol, načrtovanja dela v šolah, šolskih politik skozi perspektivo managementa, profesionalizma, motivacije in spremljanja učiteljev ter razvoja zaposlenih v šolah, mentorstva novoimenovanim ravnateljem, vodenja vzgojno-izobraževalnih organizacij ter marketinga v vzgoji in izobraževanju na splošno. Raziskovanja so namenjena izboljšanju izobraževanja za ravnatelje in učinkovitejšemu ravnateljevanju.

Raziskovalno delo poteka v okviru znanstvenih in razvojnih projektov, doktorskih in magistrskih raziskav ter individualnega raziskovalnega dela. Rezultati raziskovalnega dela so objave v domačih in tujih revijah, znanstvene monografije, učbeniki in druga študijska gradiva, nastopi na domačih in tujih konferencah, vabljena predavanja na domačih in tujih institucijah.

Viri financiranja za raziskovalno delo so proračun Republike Slovenije, ARRS, sredstva EU ter lastna sredstva.

Podatki informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS)