Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Navodila avtorjem

Z oddajo prispevka v postopek za objavo v reviji Vodenje v vzgoji in izobraževanju avtor zagotavlja, da besedilo še ni bilo objavljeno in da ni v postopku za objavo pri drugi reviji. Vse prispevke pred objavo pregledata dva neodvisna recenzenta, recenzije so slepe.

Revija objavlja članke v slovenščini s povzetki v slovenščini in angleščini. Članke pošljite v elektronski obliki na naslov revija.vodenje@solazaravnatelje.si.

Oblika prispevkov

 • Članki naj obsegajo 4000–6000 besed, poleg tega pa še povzetek v slovenščini v obsegu 100–150 besed in 3–5 ključnih besed.
 • Na prvi strani naj bo naslov prispevka ter avtorjevo ime, inštitucija in elektronski naslov. Povzetek in ključne besede naj bodo na drugi strani, besedilo prispevka pa naj se začne na tretji strani.
 • Za velikost papirja izberite A4, vsi robovi naj merijo 25 mm; velikost besedila naj bo 12 pt, pisava pa Times New Roman. Za poudarke v besedilu uporabljajte poševno pisavo, za naslove pa krepko. Med odstavki ter pod in nad naslovi pustite po eno prazno vrstico.
 • Opomb pod črto ne uporabljajte. Tudi opomb na koncu besedila naj bo čim manj, posebej če so obsežne.

Povzetek mora vsebovati zgoščeno predstavitev namena in vsebine članka. V njem morajo biti jasno predstavljeni kontekst članka, obravnavane teme (pri znanstvenem članku tudi raziskovalni problem in metode) ter najpomembnejše ugotovitve. V povzetku ne ponavljajte naslova članka; prav tako naj ne vsebuje stavkov, ki se ponovijo kasneje v besedilu.
Povzetek sme obsegati največ 150 besed.

Preglednice, risbe in grafe vstavite v besedilo. Opremljeni naj bodo z naslovom, po potrebi tudi z opombami, legendo in ostalimi pojasnili. Preglednice ne smejo biti spremenjene v slike, ker jih v tem primeru ni mogoče urejati. Risbe in grafi morajo biti črno-beli. Članku, ki vsebuje grafe, obvezno priložite datoteke s podatki (v obliki preglednic v Wordu ali Excelu), na podlagi katerih so bili grafi izdelani.

Preglednice, risbe in grafi besedilo dopolnjujejo, ne morejo pa ga nadomestiti. V besedilu morajo zato biti povzeti in razloženi pomembnejši podatki iz preglednic in grafov, risbe pa morajo biti pojasnjene.

Fotografij ne vstavljajte v besedilo. Članku priložite neobdelane fotografije v izvirnih datotekah, v besedilu pa označite, kam jih je treba vstaviti. Objavljamo le črno-bele fotografije.

V članku naj ne bo več kot pet preglednic, grafov, slik, fotografij ali drugih ponazoril.

Bibliografski sklici in seznam uporabljene literature. Pri navajanju bibliografskih sklicev med besedilom zapišite samo priimek avtorja oz. avtorjev, letnico izida dela in številko oz. obseg strani, npr. (Erčulj 2005, 17), (Brejc in Jurič Rajh 2009, 25) ali (Jurič Rajh, Koren in Persson 2010, 18–19). Kadar ima delo več kot tri avtorje, v bibliografskem sklicu zapišite samo priimek prvega, ostale pa nadomestite z »idr.«, npr. (Day idr. 2009, 3–4). V seznamu literature vedno zapišite imena vseh avtorjev.

Vsakemu bibliografskemu sklicu v besedilu naj ustreza navedba dela v seznamu literature, v njem pa naj ne bodo navedena dela, na katera se v besedilu ne sklicujete.

Pri oblikovanju seznama literature se ravnajte po The Chicago Manual of Style (University of Chicago Press 2010), vendar navajajte samo začetnice imen in upoštevajte slovenska pravopisna pravila:

 • Atkinson, M., in K. Kinder. 2000. »Starting to Join: An Evaluation of Multy-Agency Support Tim Activity in Schools.« Prispevek na British Educational Research Association Conference, Cardiff, 7.–9. september.
 • Brejc, M., in A. Jurič Rajh, ur. 2009. »Usposabljanje za samoevalvacijo 1.« Interno gradivo, Šola za ravnatelje, Kranj.
 • Day, C., P. Sammons, D. Hopkins, A. Harris, K. Leithwood, Q. Gu, E. Brown, E. Ahtaridou in A. Kington. 2009. »The Impact of School Leadership on Pupil Outcomes: Final Report.« Research Report DCSF-RR108, Department for Children, Schools and Families, University of Nottingham, Nottingham.
 • Erčulj, J. 2005. V učence usmerjeno poučevanje. Ljubljana: Šola za ravnatelje.
 • Hanses, S., in M. Lundgren. 2002. »School Leadership and In-Service Training: Reflections on Organisation Theory and Pedagogy.« V Leading Schools for Learning: Proceedings of the 10th Annual Conference of the European Network for Improving Research and Development of Educational Management, ur. D. Oldroyd, 27–39. Ljubljana: National Leadership School; Koper: School of Management.
 • Jurič Rajh, A., A. Koren in M. Persson. 2010. »Analiza letnih delovnih načrtov in poročil z vidika kakovosti.« Vodenje v vzgoji in izobraževanju 8 (1): 17–38.
 • Komisija Evropskih skupnosti. 2007. »Šole za 21. stoletje.« Delovni dokument služb Komisije SEC(2007)1009, Komisija Evropskih skupnosti, Bruselj. http://ec.europa.eu/education/school21/consultdoc_sl.pdf
 • Polak, A. 2003a. »Program usposabljanja učiteljev za timsko delo.« Doktorska disertacija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
 • Polak, A. 2003b. »Vpliv programa usposabljanja učiteljev za timsko delo na njihovo zaznavanje delovnega okolja.« Sodobna pedagogika 55 (5): 186–208.
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika. 1994. Ljubljana: DZS.
 • Thorn, A., M. McLeod in M. Goldsmith. 2007. »Peer Coaching Overview.«
  http://www.marshallgoldsmithlibrary.com/docs/articles/Peer-Coaching-Overview.pdf
 • University of Chicago Press. 2010. The Chicago Manual of Style. 16. izd. Chicago: University of Chicago Press.

Več primerov navajanja literature najdete na http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html (izberite zavihek »AUTHOR-DATE«).

Pravni viri. Pri prvi omembi zakona, pravilnika ali drugega pravnega vira v besedilu izpišite poln naslov in kratico, v opombi na dnu strani pa navedite podatke o objavi v uradnem listu, npr.: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).1

1 Uradni list Republike Slovenije, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D.

Pri naslednjih navedbah istega pravnega vira navajajte le naziv zakona in/ali njegovo kratico, brez podatkov o objavi v opombi, npr.: kot določa sedmi člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ali (ZOFVI, 7. člen).