Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Založništvo

Založniška dejavnost Šole za ravnatelje pokriva področje vodenja v izobraževanju. Izdajamo znanstvene in strokovne monografije, revijo Vodenje v izobraževanju, gradiva in e-zbornike. Pomemben del založniške dejavnosti so gradiva, namenjena udeležencem v programih Šole za ravnatelje.

Novosti

Mateja Brejc, Tatjana Ažman, Anton Meden, Marija Lubšina Novak, Simona Žnidar, Suzana Deutsch, Martina Valant
Sodelovanje s starši kot kazalnik kakovosti (vodenja) vrtcev in šol
Povezava do članka

Tatjana Ažman, Janja Bogataj, Nevenka Lamut, 2021
Vodenje sodelavcev med epidemijo covida-19
Povezava do članka

 

Tatjana Ažman, Janja Bogataj, Mihaela Zavašnik, 2020
Orodje za presojo vodenja vrtca v času priprtih in odprtih vrat
Povezava do gradiva

V Šoli za ravnatelje podpiramo ravnatelje pri vodenju vrtcev v času epidemije z različnimi spletnimi razpravami, delavnicami in svetovanji. Zaradi posebnih okoliščin, ki jih določa spopadanje z boleznijo covid-19, smo se odločili, da ravnateljicam in ravnateljem v podporo in pomoč pri vodenju v času priprtih vrat in v pripravi na odprtje ponudimo orodje za presojo delovanja vrtca. Zamisel o orodju izhaja iz nekaterih mednarodnih dokumentov, ki so nastali v času pandemije (npr. Education Reimagined, Framework for Reopening Schools, Child Care Re-Opening, Guidance for Re-Opening of Preschools and Kindergartens post-covid19) ter nakazujejo in usmerjajo, da je treba na ravni vzgojno-izobraževalnih zavodov pripraviti pripomoček, smernice oziroma orodje, ki vodstvu vsakega vrtca omogoča, da ob vsakokratnih spremenjenih okoliščinah opravi presojo delovanja.

Orodje vključuje pregleden opis štirih ključnih področij s podpodročji. Vsako podpodročje dopolnjujejo vprašanja za razmislek, ki usmerjajo vodstvo pri presoji in postavljanju prednostnih nalog in dejavnosti za uravnoteženo delovanje na vseh področjih ter spodbujajo pripravo načrtov za zmanjšanje različnih tveganj, ki nastajajo kot posledica spopadanja z epidemijo covida-19. Orodje lahko služi kot »opomnik« in »katalizator« pri nenehnem prilagajanju delovanja vrtca v času epidemije.

Namen orodja
Glavni namen orodja je podpora vodenju vrtca med soočanjem z epidemijo covida-19.

Cilj orodja
Cilja orodja sta omogočiti vodstvu celovito presojo stanja delovanja vrtca med spopadanjem s covid-19 ter pripravljenost na delno odprtje ali odprtje z vidika spremenjenih vlog in nalog vodenja.

Opis orodja
Orodje temelji na presoji štirih ključnih področjih, ki smo jih poimenovali: zdravje in varnostorganizacijska kultura in vzdušjeučenje in razvojupravljanje zavoda. Dokument je oblikovan kot preglednica. Vsako izmed področij vključuje dodaten niz podpodročij, kjer so podrobno opisani elementi različnih ukrepov in odgovornosti, za katere mislimo, da jim je treba posvetiti posebno pozornost. Opisu so dodana vprašanja za razmislek, ki usmerjajo presojo vodstva vrtca v kontekstu njegovega delovanja. V tretjem delu preglednice je prostor za ravnateljeve pripombe, dopolnitve in zamisli.

Uporaba orodja
Orodje prinaša spodbudo za razmislek o sistematičnem in analitičnem pregledu delovanja vrtca v času covida-19 glede na kontekst oz. posebnosti posameznega vrtca. Omogoča celovito presojo delovanja v času zaprtih, delno odprtih in odprtih vrat. Priporočamo, da presojo opravi ravnatelj v sodelovanju s svojim ožjim (vodstvenim, razvojnim) timom. Na podlagi presoje posameznih področij bo vrtec prepoznal svoje močne točke delovanja in morebitne elemente, ki bi jih bilo treba okrepiti. Pretehtal bo lahko tudi ravnotežje naporov in energije, ki jih ravnatelj s sodelavci vlaga v posamezna področja in podpodročja, ter s tem povezane učinke.

Mihaela Zavašnik, Ksenija Mihovar Globokar, Sebastjan Čagran, Katja Arzenšek Konjajeva, 2020
Delovna uspešnost strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju: vprašanja in odgovori
Povezava do gradiva

V Šoli za ravnatelje smo pripravili priročnik najpogostejših vprašanj in odgovorov v zvezi z ocenjevanjem delovne uspešnosti strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Gre za posodobljeno in nadgrajeno različico gradiva iz leta 2017 (Zavašnik Arčnik in Mihovar Globokar 2017). V novejšem priročniku je zbir vprašanj in odgovorov večji in širši, saj se osredotoča na tri trenutno veljavne »vrste« ocen delovne uspešnosti, in sicer:

  1. ocenjevanje letne delovne uspešnosti strokovnih delavcev v skladu z Uredbo o napredovanju v plačne razrede;
  2. ocenjevanje redne delovne uspešnosti strokovnih delavcev v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor ter
  3. ocenjevanje delovne uspešnosti strokovnih delavcev v skladu s Pravilnikom o napredovanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Katja Arzenšek Konjajeva, Tatjana Ažman, 2020
Dober glas daleč seže
Poveza do gradiva

Mihaela Zavašnik, Ciril Dominko in Janja Zupančič, 2020
Na kaj naj bo ravnatelj pozoren pri vodenju izobraževanj na daljavo?
Povezava do gradiva

Justina Erčulj in Mihaela Zavašnik, 2020
SPREMLJANJE dela strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : izzivi in priložnosti
PDF

Čagran, S., J. Erčulj in B. Likon. 2019
Iz prakse za učinkovito ravnateljevanje
Ljubljana: Šola za ravnatelje.
PDF