Samoevalvacija v šolah in vrtcih

Samoevalvacija je opredeljena kot (sprotno) spremljanje in (končno) ovrednotenje doseganja zastavljenih prednostnih ciljev izboljšav v določenem obdobju (npr. enem šolskem letu). Kot takšna je ena od temeljnih dejavnosti v delovanju šol in vrtcev.

Z načrtovano in sistematično samoevalvacijo izvajanje dejavnosti za doseganje zastavljenih ciljev šole in vrtci tekom šolskega leta spremljajo (na ravni izvedbe dejavnosti in na ravni doseganja opredeljenih, pričakovanih rezultatov) in jih ob zaključku šolskega leta ovrednotijo (npr. samoevalvacijsko poročilo). Pri tem na podlagi ugotovitev opredelijo tudi priporočila in ukrepe, ki jih upoštevajo pri načrtovanju za naslednje šolsko leto.

Usposabljanje za samoevalvacijo

Program usposabljanja za samoevalvacijo je bil pripravljen v ESS projektih:

V usposabljanje je bilo vključenih že 263 vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov. Evalvacije usposabljanja kažejo, da udeleženci v programu pridobijo potrebno znanje in spretnosti za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo ter da zaposleni v šolah, vrtcih in domovih zaznavajo pozitivne spremembe v delovanju in rezultatih na organizacijski ravni.

Z delavnicami okvirno sledimo usmeritvam PROTOKOLA ZA UVAJANJE IZBOLJŠAV IN SAMOEVALVACIJO, ki jih s skupno pripravo delavnic uvajamo na ravni vrtcev in šol. Dopolnjujemo jih z medsebojnim sodelovanjem, izmenjavo primerov dobre prakse, kritičnim prijateljevanjem idr.

Ciljna skupina V usposabljanje so aktivno vključeni timi za samoevalvacijo (ravnatelj in 2–3 strokovni delavci), ki obravnavane vsebine z delavnicami in vmesnimi aktivnostmi skupaj z učiteljskim oziroma vzgojiteljskim zborom prenašajo v prakso in tako izvajali samoevalvacijo.
Namen in cilji

 

 

 

 

 

 

 

Vrtci in šole skladno z zakonsko obvezo ugotavljajo in zagotavljajo kakovost s samoevalvacijo.

Program:

  • usmerja samoevalvacijo v procese učenja in poučevanja oziroma dosežke učencev;
  • temelji na vse šolskem pristopu in prevzemanju odgovornosti vseh za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo;
  • krepi zmožnosti strokovnih delavcev in vzgojno-izobraževalnih zavodov za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo;
  • poudarja vlogo sodelovalnega vodenja pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti;
  • prispeva k oblikovanju evalvacijske kulture v vzgoji in izobraževanju.

Program se izvaja na dveh ravneh:

  • na ravni timov za samoevalvacijo (v Šoli za ravnatelje);
  • na ravni učiteljskih , vzgojiteljskih zborov (izvajajo timi za samoevalvacijo v šolah, vrtcih).
Vsebine

 

 

Uvodna delavnica
Določanje ciljev izboljšav
Akcijsko načrtovanje izboljšav

Spremljanje izboljšav

Podatki in profesionalno učeče se skupnosti

Poročanje in pomen komuniciranja

Trajnost uvajanja izboljšav in samoevalvacije

 

Število ur: 48 ur, 6 srečanj timov v obdobju 18 mesecev

Število udeležencev:  Usposabljanje timov za samoevalvacijo poteka v skupinah do 35 udeležencev iz 7 do 9 različnih zavodov.

Število udeležencev na usposabljanjih učiteljskih, vzgojiteljskih zborov je odvisno od velikosti posameznega kolektiva.

Čas izvedbe: marec 2018–november 2019

Kontakt: Mateja Brejc