Strokovna srečanja ravnateljic in ravnateljev vrtcev

Srečanje v letu 2021 bo 11. in 12. oktobra.

XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Kompetence za vodenje v spremenjenih razmerah

12. in 13. oktober 2020
Srečanje je bilo izvedeno na daljavo, v sodelovanju z Arnesom.

Program srečanja na daljavo

 Gradivo srečanja

 Dostop do e-učilnice in ključ za vpis: vrtci 2020

Napoved plenarnih predavanj

dr. Renata Salecl, Inštitut za kriminologijo, Pravna fakulteta v Ljubljani
Kaj se bomo naučili od pandemije?

dr. Marko Radovan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Kdaj je izobraževanje, ki teče na daljavo, res izobraževanje

Tehnološkemu razvoju, ki smo mu priča v svetu se niti v izobraževanju ne moremo izogniti. Nekateri avtorji menijo, da je glavna vloga sodobnega izobraževanja razvijanje tistih znanj in spretnosti, ki v prihodnosti ne bodo nadomestljivi z algoritmi ali roboti. Joseph Aoun (2017) kot ključne izpostavi: kreativnost, kritično mišljenje, nove pismenosti (npr. digitalno), multikulturnost in podjetnost. Ob tem se moramo seveda vprašati ali so obstoječi načini poučevanja dovolj dobri za doseganje teh spretnosti, ali bi jih bilo potrebno spremeniti in na kakšen način. Danes se veliko strokovnjakov sklicuje na IKT kot na tisti dejavnik, ki mora postati sestavni del sodobnega poučevanja. Poudariti pa je treba, da samo uvajanje tehnologije, brez ustreznega tehničnega in didaktičnega znanja učiteljev in vzgojiteljev, ni dovolj. Uporaba tehnologije v izobraževanju tako nikoli ni neko »čudežno zdravilo«, ki bo rešilo probleme našega šolstva, ampak jih ob neustrezni uporabi lahko celo poveča. Predstavili bomo primere uspešnih in tudi manj uspešnih vpeljav sodobne IKT v pouk ter odgovarjali na vprašanje, kdaj resnično lahko govorimo o izobraževanju na daljavo.

dr. Zdravko Zupančič, Šola retorike
SPORAZUMEVANJE na BLIZU in na DALEČ 
(komunikacija v kraljestvu črne korone)

* človek – najmočnejša figura na spletnih šahovnicah
* Izbira prave poti za sporočilo – najhitrejša pot do cilja
*  radost in voljnost sporazumevanja, opogumljanje in oživljanje onemoglih
* elektronska pošta – odskočna deska ali pogrezanje v živi pesek
*  spletni prijazni bonton in nepotrebni protokol
*  kamera vidi vse in mikrofon vse sliši
*  zavrnitev rokovanja – posebna ljubeznivost
*  vodenje spletnega srečanja ni krmiljenje vesoljske ladje
*  prava mera med vznesenostjo in zamorjenostjo
*  humor, ta čudežni deček s čarobno paličico
*  kratke zgodbice o spletnem sestankovanju
*  strah pred govorcem, zadrege in nelagodja
*  enakovrednost med vsemi – izhodišče za zmago v čustvenih vojnah
*  sproščeno in preprosto  –  najbolj zaželeni dvojčici v teh časih

doc. dr. Milena Košak Babuder, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Možne oblike pomoči otrokom v vrtcu pred usmerjanjem

Tudi vrtec lahko pri otrocih že zelo zgodaj prepozna rizične znake za pojav primanjkljajev, ovir oz. motenj, oz. znake, ki so posledica socialnih in ekonomskih dejavnikov, ki negativno vplivajo na otrokov kognitivni razvoj in posledično na vstop v šolo. Z učinkovitimi sistemskimi rešitvami, kot je tristopenjski model »odziv na obravnavo«, lahko vzgojitelji in strokovni delavci v vrtcu s pravočasnim in zgodnjim ukrepanjem prispevajo k preprečevanju ali vsaj zmanjševanju kasnejših šolskih neuspehov, s tem pa izvajajo tudi pomoč in podpora v sklopu sistemske zgodnje obravnave.

Kratke predstavitve

Irena Robič, ravnateljica Vrtca Kočevje
Krajši program vrtca kot način vključevanja otrok iz ranljivih okolij v program predšolske vzgoje

Vključevanje ranljivih skupin v predšolsko vzgojo je že leta izziv ne samo za lokalne skupnosti in okolja, v katerem te družine bivajo, ampak naloga javne institucionalne predšolske vzgoje. Situacija vodi k večkulturalizmu in upoštevanju vseh otrok pri vključevanju v vrtce ter načrtovanju in izvedbi kurikula. V vrtcu Kočevje smo organizacijo krajšega programa , Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe »uporabili« za  vključevanje ranljivih skupin v predšolsko vzgojo otrok, ki živijo v  romskih naseljih. V krajšem programu uresničujemo cilje Kurikula za vrtce, vendar v zmanjšanem obsegu in z močno prilagoditvijo ter ciljno usmerjeno. Otroci iz tovrstnega okolja se srečujejo z mnogimi težavami, prav tako njihovi starši. Jezikovne ovire, slabe bivanjske razmere, neosveščenost staršev, vse to vpliva na njihovo kakovost življenja, na samopodobo, socializacijo, vedenje in motivacijo za učenje ter posledično vodi  k socialno izolacijo. Naslanjamo se na konvencijo o otrokovih pravicah, ustavo RS in belo knjigo. Želimo si, da bi  z vključevanjem teh otrok v vzgojno-izobraževalni sistem  dosegli cilj, da vsi otroci, ki prebivajo v naši državi postanejo odgovorni udeleženci družbenega razvoja Slovenije  ob upoštevanju izražanja lastne kulturne identitete, ki temelji na načelu obojestranskega  spoštovanja. Predstavili bomo model dobre prakse vključevanja otrok iz romskih naseljih  v program vrtca v vzajemnem sodelovanju z lokalno skupnostjo. Izpostavili bomo tudi prednosti in pomanjkljivosti Pravilnika o organiziranju krajšega programa. Na podlagi večletnih  izkušenj in na podlagi različnimi pristopov poskušamo osveščati starše iz romskih naselij,  katerih stališče je, da je vrtec samo varstvo otrok, ki ga pa oni ne potrebujejo . Še več, mame iz tovrstnih naselij zanikajo, da bi imeli otroci zaradi domačega varstva kakršne koli težave. A dejstvo je, da še pred kratkim kar nekaj otrok v prvem razredu ni znalo govoriti slovensko.

Vizija našega programa je, da bi otroci pričeli z obiskovanjem vrtca vsaj dve leti pred vstopom v šolo, saj  gre za posebno specifično populacijo in specifično okolje otrok.

Delavnice

Aktualna izhodišča za uvajanje informacijsko komunikacijske tehnologije v vrtce
Zavod RS za šolstvo

V delavnici bodo na kratko predstavljeni osnovni strateški dokumenti o smiselni rabi IKT v vrtcu ter orodja, s katerimi lahko ravnatelji skupaj s strokovnimi delavci ugotovijo potrebe po nadaljnjem usposabljanju in opremi za uspešno sodobno izvajanje aktualnih pristopov na področju predšolske vzgoje.
V delavnici bo potekala razprava o dobri praksi na področju informacijsko komunikacijske tehnologije v vrtcih. Ravnateljem bodo neposredno predstavljene nekatere aplikacije s tega področja. Prejeli bodo izhodišča za načrtovanje usposabljanja strokovnih delavcev vrtca in nabave opreme.
Seznanili jih bomo z ukrepi za opremljanje vrtcev in šol na področju IKT v naslednjih letih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes – kako pa jutri?

14. in 15. oktober 2019, Grand Hotel Bernardin, Portorož

 

Program srečanja

Povzetki vodene razprave

Alenka Kovač Arh, Vida Starič Holobar, Polona Šoln Vrbinc: Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami

Sonja Jeram: Hrup in zdravje v vrtcih

Erna Žgur: Prvine terapevtske in specialno-pedagoške podpore pri učenju samostojnosti otrok

Špela Reš: Nevarnosti prekomerne uporabe spleta

Alenka Flander: program Erasmus +

Nada Požar Matijašič: Eurydice poročilo

Uprizoritveno predavanje Cirkus Škrlec!

Predstava InterKlepec

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 


XXIV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Učenje v središču

15. in 16. oktober 2018, Grand hotel Bernardin, Portorož

Program srečanja

Napovedi predavanj, simpozijev in kulturnega programa

Karolina Kušević, svetovalka pri Informacijskem pooblaščencu: Dostop do informacij javnega značaja v praksi

Jelka Lavrih Sztajnbok, Team Training: Skrita vrednost vrednot za ravnatelje

Gradivo simpozija Vodstveni timi? Zakaj pa ne?: Šola za ravnateljeVrtec Bled, Vrtec Tržič, poročilo simpozija

Gradivo simpozija Stopimo skupaj za beremo skupaj: dr. Sabina Fras Popović, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Petra Potočnik

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Vodenje za spodbudno in varno učno-vzgojno okolje

16. in 17. oktober 2017, Grand hotel Bernardin, Portorož

Gradivo srečanja

Povzetki simpozijev

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


XXII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Otrok v učnem okolju 21. stoletja

17. in 18. oktober 2016

Program srečanja

GRADIVO

Srečanje je financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
null


XXI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev, Prenos znanja in ustvarjalnosti – ustvarjalnost in inovativnost

19. in 20. oktober 2015, kongresni center Grand hotela Bernardin, Portorož

Gradivo


XX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev

6. in 7. oktober 2014

Gradivo za udeležence


XIX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev

7. in 8. oktober 2013

Gradivo za udeležence

XVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev 

8. in 9. oktober 2012

Gradivo srečanja

Srečanji sta bili financirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada.