Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij

Kakovost vodenja VIZ je osrednji dejavnik za izboljševanje dosežkov šol in vrtcev, zato je pomen razvijanja le-tega in iskanje novih, inovativnih pristopov ključnega pomena. Zato smo v Šoli za ravnatelje razvili številne programe, ki spodbujajo vseživljenjsko učenje ravnateljev in s tem njihovo usposobljenost za vodenje. Evalvacije programov, kažejo, da ravnatelji poleg usposabljanja potrebujejo kontinuirano in sistematično podporo pri pedagoškem vodenju (npr. spremljanje in opazovanje pouka, vodenje letnega pogovora z zaposlenimi, reševanje konfliktnih situacij, uvajanje sprememb, načrtovanju ipd.) in pri poslovodenju (npr. delovna razmerja, ureditev notranjih aktov ipd). Zato moramo poleg usposabljanja, ki ga izvajamo s seminarji in delavnicami, zasnovati in izvajati podporo, ki temelji na reševanju praktičnih in konkretnih izzivov vodenja, ter omogočiti več izmenjave izkušenj in povezovanja z različnimi deležniki. To potrjuje tudi Schleicher jeva (OECD 2012) študija Preparing Teachers and Developing School Leaders for 21st Century, ki poudarja naslednje dejavnike, ki jih moramo upoštevati pri snovanju vseživljenjskega učenja ravnateljev:
• vodenje je kontekstualno, pri načrtovanju izboljšav je treba upoštevati organizacijsko in lokalno okolje;

• vodenje je distribuirano;

• vodenje povezuje različne deležnike.

Temeljni namen programa Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij je oblikovati model celovite podpore ravnateljem pri pedagoškem vodenju in poslovodenju ter preko tega razvijati zmožnosti ravnateljev za kritično razmišljanje, problemsko učenje, inovativnost, refleksijo in sodelovalno učenje. S krepitvijo in razvojem pedagoškega vodenja in poslovodenja bomo zagotovili pogoje za oblikovanje inovativnih učnih okoljih in s tem pogoje za razvoj kakovosti v VIZ.

Opracijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Celotna vrednost projekta znaša 1.600.000,00 EUR, od tega znaša prispevek iz Evropskega socialnega sklada 1.280.000,00 EUR.

 

Spletna stran evropske kohezijske politike

 

Model celovite podpore ravnateljem pri pedagoškem vodenju in poslovodenju bomo razvijali na treh področjih:
• svetovanje,
• distribuirano vodenje,
• vodenje kariere ravnateljev.

 

Spletna stran projekta

Ravni se med seboj dopolnjujejo in bodo tvorile model, ki bo ob ustrezni sistemski podpori in ustrezni kontinuirani vsebinski nadgradnji tudi po izteku programa zagotavljal podporo ob reševanju konkretnih izzivov vodenja v VIZ. S tem postavljamo razliko do usposabljanja, ki ga večinoma izvajamo v organiziranih oblikah, kjer ne moremo zagotoviti dovolj individualnega pristopa in upoštevanja specifičnih situacij v posameznih VIZ.

Aktivnosti programa za razvoj celovitega modela podpore ravnateljem pri pedagoškem vodenju in poslovodenju bomo izvajali z metodami in oblikami, ki so skladne z načeli inovativnih učnih okolij, npr.: sodelovalne oblike učenja, krepitev digitalnih zmožnosti z uporabo tehnološko naprednih oblik učenja, razvijanje kritičnega in kreativnega razmišljanja, lastno raziskovanje, mreženje (tudi med različnimi ravnmi vzgojno-izobraževalnega sistema) in izmenjava znanja (Dumont, Istance in Benavides 2010). Navedeno utemeljujemo z dejstvom, da morajo ravnatelji sami imeti priložnost usposabljati se ali biti deležni takih pristopov, da bi kot pedagoški vodje in poslovodni organi lahko ustrezno spodbujali in usmerjali razvoj inovativnih učnih okolij v svojih VIZ.

Iz namena in utemeljitve področij izhajajo cilji programa:
• nadgraditi obstoječe oblike podpore ravnateljem pri pedagoškem vodenju in poslovodenju (e-svetovanje, posvetovalne obiske na sedežih VIZ);
• zasnovati in preizkusiti svetovanje s pomočjo usposobljenih RE kot podporo ravnateljem na področju pedagoškega vodenja in poslovodenja;
• razviti in preizkusiti DV za vodstvene time v okviru podpore ravnateljev za pedagoško vodenje in poslovodenje;
• zasnovati in preizkusiti aktivnosti za sistematično krepitev kompetence VKR;
• krepiti sodelovanje in partnerstvo med ravnatelji in VIZ za izmenjavo izkušenj in dobrih praks na področjih DV in VKR;
• krepiti sodelovanje in povezovanje z okoljem in drugimi institucijami za sodelovanje pri izvajanju aktivnosti programa;
• v izvajanju aktivnosti programa pri delu z udeleženci (delavnice, vmesne aktivnosti) udejanjati metode in oblike učenja, ki so skladne z načeli inovativnih učnih okolij;
• oblikovati in preizkusiti model celovite podpore ravnateljem pri pedagoškem vodenju in poslovodenju;
• oblikovati smernice in priporočila za izvajanje modela celovite podpore ravnateljem pri poslovodenju in pedagoškem vodenju na ravni sistema.