SPRETNOSTI MEDOSEBNEGA KOMUNICIRANJA

Kakovost komuniciranja neposredno vpliva na kakovost posameznikovega življenja. Je ena bistvenih socialnih spretnosti, ki vplivajo na oblikovanje in vzdrževanje socialnih stikov ter dobrih medosebnih odnosov. Narava dela v vrtcih in šolah strokovne delavce postavlja v neposredno medosebno interakcijo in komuniciranje tako s sodelavci, otroki, starši, predstavniki lokalnih skupnosti in drugimi deležniki.  Kakovost življenja in dela v šolah in vrtcih  torej v veliki meri definira prav spretnost komuniciranja. Vsako spretnost  je mogoče izboljšati z ozaveščanjem njenega pomena in posledic, z zavedanjem o vlogi individualnega  vedenja, ki je ciljno naravnano, med seboj povezano, ustreza posamezni situaciji in se ga je mogoče naučiti in kontrolirati. V procesu komuniciranja, v medosebni interakciji gre torej za proces, v katerem je  odziv vsakega posameznika odvisen od odzivov drugih udeležencev.

Program usposabljanja za delavce šol in vrtcev ponuja razmislek o pomenu učinkovitega komuniciranja za dobre medosebne odnose, poglobitev znanja o vplivih besedne in nebesedne komunikacije na vsakdanje delo, o tem, kaj je asertivno komunikacijsko vedenje in katera so načela podajanja ter sprejemanja povratne informacije. Ob vseh teoretičnih izhodiščih pa bo pomembno predvsem druženje vseh delavcev šole, da bi razmislili o močnih in šibkih področjih pri komuniciranju v  šoli/vrtcu in zasnovali aktivnosti za spremembe na tem področju.