Sodelovanje z družinami in vloga ravnatelja

Izvedba vzgoje in izobraževanja na daljavo je spodbudila ne le nov način dela v vrtcih in šolah, ampak tudi iskanje novih, prilagojenih načinov sodelovanja z družinami otrok, učencev in dijakov. Starši, še posebej na nižjih ravneh izobraževanja, so postali eden od ključnih deležnikov. Vloga staršev pri podpori učenja in razvoja otrok in učencev, pa tudi dijakov, se je v času zaprtih in delno odprtih vrtcev ter izobraževanja na daljavo v šolah spremenila, prav tako pa vloge in naloge strokovnih delavcev ter s tem pomemben vidik ravnateljevega vodenja. Potreben je torej razmislek o tem, kako na podlagi izkušenj in praks razumemo vlogo in naloge staršev, kakšne nove oblike sodelovanja z njimi smo vzpostavili, kje so izzivi in kako vzpostaviti kakovostno sodelovanje z družinami v prihodnje.

Pogovor bo potekal 16. marca 2021 0b 14. uri (Zoom), izvedli ga bodo dr. Mateja Brejc in dr. Tatjana Ažman, Šola za ravnatelje, dr. Anton Meden, Zveza aktivov svetov staršev Slovenije, mag. Marija Lubšina Novak, Osnovna šola Brežice in Simona Žnidar, Vrtec Mavrica Vojnik.

S predstavitvami in izmenjavo primerov dobrih praks bodo sodelovanje z družinami umestili v kontekst ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcih in šolah. Odgovarjali bodo na vprašanja: Kako poskrbeti, da se v vrtcu, šoli udejanjajo načela enakopravnosti, pravičnosti, medkulturnosti, spoštovanja idr.? Kakšni so primeri uspešnih strategij sodelovanja z družinami? Kako lahko ravnatelj spodbuja in izvaja različne formalne in neformalne oblike sodelovanja s starši? Kako lahko ravnatelj spremlja, ali sodelovanje vrtca, šole s starši vpliva na učenje otrok in učencev? Na kakšne načine starši prevzemajo (so)odgovornost za vzgojo in učenje otrok in učencev in kako jih vrtec, šola pri tem lahko podpira?

Prijavnica v ŠRIS-u je odprta.