Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Katalog informacij javnega značaja

Datum prve objave kataloga: 9. 2. 2007
Datum zadnje spremembe: april 2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.solazaravnatelje.si
Druge oblike kataloga: niso oblikovane

Osnovni podatki

Naziv šole: Šola za ravnatelje
Odgovorna uradna oseba: dr. Vladimir Korošec, direktor
Matična številka: 5918243000
ID za DDV: 73297216
TTR: SI56 0110 0603 0715 946

Kontaktni naslovi

Naslov:

Šola za ravnatelje
Dunajska cesta 104
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: 01/5600 436

Faks: 01/5600 436

E-pošta: info@solazaravnatelje.si

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Temeljna dejavnost Šole za ravnatelje (v nadaljevanju: ŠR) je izobraževanje ravnateljev. Cilj izobraževalnega programa in vsebin ravnateljskega izpita je usposobiti udeležence za vodenje in upravljanje šol in vrtcev, kot je to opredeljeno v šolski zakonodaji, ter razviti znanja in spretnosti, ki prispevajo k osebni in organizacijski učinkovitosti.

Ob tem pa ŠR izvaja še dejavnost izobraževanja odraslih in drugega izobraževanja, izdajanja knjig, revij in periodike ter raziskovanja in eksperimentalnega razvoja na področju izobraževanja ter sodeluje v mednarodnih projektih na področju vodenja v izobraževanju.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Področje usposabljanja v okviru programov proračunskih sredstev

Področna sekretarka dr. Justina Erčulj, e-pošta: justina.erculj@solazaravnatelje.si

 • Področje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, strokovnih srečanj in založništva

Področna sekretarka dr. Mateja Brejc, e-pošta: mateja.brejc@solazaravnatelje.si

 • Področje zakonodaje in finančnega poslovanja

Področni sekretar mag. Sebastjan Čagran, e-pošta: sebastjan.cagran@solazaravnatelje.si

 • Področje podpore dejavnostim

Področna sekretarka dr. Mihaela Zavašnik Arčnik, e-pošta: mihaela.zavasnik@solazaravnatelje.si

 • Inštitut za vodenje v izobraževanju

Vodja inštituta dr. Vladimir Korošec, e-pošta: vladimir.korosec@solazaravnatelje.si

Organigram zavoda:

Je v izdelavi.

Kontaktni podatki uradne osebe ali oseb, pristojnih za posredovanje informacij:

Sebastjan Čagran, področni sekretar za zakonodajo

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja šole

 1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 58/09, 20/12, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D),
 2. Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 121/91, 8/96, 18/98, 36/00 ZPDZC in 127/06 ZJZP),
 3. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 18/91, 53/92, 13/93-ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94-ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, /97, 25/97, 37/97, 40/97, 79/97, 87/97-ZPSDP, 87/97, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99-ZMPUPR, 39/99, 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01, 43/01, 43/01, 43/01, 43/01, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02, 19/02, 19/02, 73/03, 115/05, 57/08, 40/12),
 4. Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 ZDIU12 ),
 5. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06 uradno prečiščeno besedilo, 105/06 ZUS, 126/07, 65/08, 8/10)
 6. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo in 13/10, 59/10, 85/10, 94/10-ZIU, 107/10, 35/11, 110/12-ZDIU12, 40/12-ZUJF, 104/12-ZIPRS1314 in 46/13),
 7. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo),
 8. Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS št. 104/12, 46/13, 56/13 ZŠtip-1 in 61/13),
 9. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS št. 50/07, 61/08, 99/09 ZIPRS 1011 in 3/13),
 10. Sklep Vlade RS, sprejet na 158. seji, dne 7. 9. 1995,
 11. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 ZJF-C),
 12. Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
 13. Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 64/04, 83/05, 27/07, 123/08 in 42/09),
 14. Akt o ustanovitvi Šole za ravnatelje,
 15. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
 16. Pravilnik o organiziranju in sistemizaciji delovnih mest Šole za ravnatelje.

Dostop do predpisov: http://www.pisrs.si/

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Seznam upravnih, zakonodajnih in drugih postopkov:

 • Postopek za vpis v program šole za ravnatelje za pridobitev ravnateljskega izpita

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

 • Evidenca o zaposlenih delavcih (Evidenca zaposlenih )
 • Evidenca o osebnih prejemkih – ni prosto dostopna
 • Evidenca uporabnikov knjižnice – ni prosto dostopna
 • Evidenca prijavljenih udeležencev v program šole za ravnatelje- ni prosto dostopna
 • Evidenca prijavljenih udeležencev v druge programe ŠR- ni prosto dostopna
 • Evidenca šol, vključenih v programe ŠR – ni prosto dostopna
 • Evidenca zapisnikov o izpitih v programu šole za ravnatelje – ni prosto dostopna
 • Evidenca o opravljenih obveznostih udeležencev v programih ŠR- ni prosto dostopna
 • Evidenca izdanih potrdil o udeležbi v programih ŠR – ni prosto dostopna
 • Evidenca izdanih potrdil o izvajanju programov ŠR – ni prosto dostopna
 • Evidenca naročnikov, avtorjev in recenzentov revije Vodenje v izobraževanju – ni prosto dostopna

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Vzajemna bibliografska-kataloška baza podatkov COBISS

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja in opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.solazaravnatelje.si.
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu ŠR.