I. Mednarodna znanstvena konferenca Vodenje v vzgoji in izobraževanju

I. Mednarodna znanstvena konferenca Vodenje v vzgoji in izobraževanju:

Mreženje kot podpora vodenju za učenje na  različnih ravneh

7. in 8. april 2020, Hotel Slovenija, Portorož

Šola za ravnatelje aprila 2020 organizira prvo mednarodno znanstveno konferenco Vodenje v vzgoji in izobraževanju, kjer v središče postavljamo mreženje znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov in iščemo odgovore na vprašanje, kako lahko z vodenjem spodbujamo nastajanje in širjenje mrež za izboljševanje učenja. Središče raziskovanja premikamo od raziskovanja različnih oblik sodelovanja med posameznimi udeleženci in raziskovanja skupnosti učenja k raziskovanju mrež, ki nastajajo s povezovanjem med udeleženci znotraj  organizacije. To so lahko mreže posameznih udeležencev ali skupin na različnih nivojih, kot na primer: strokovni sodelavci, učenci v razredu, strokovni organi, ki se povezujejo med seboj, in podobno. Na mreženje znotraj organizacij vpliva tudi mreženje med organizacijami. Prispevki o takšnem mreženju naj bodo usmerjeni na predstavitev njegovih učinkov na procese vzpostavljanja povezav med udeleženci znotraj vzgojno-izobraževalnega zavoda. Tudi mreže za izboljševanje učenja na različnih nivojih znotraj organizacije so lahko medsebojno povezane. Tako mreženje strokovnih sodelavcev lahko vpliva na sodelovanje učencev in njihovo mreženje.

S temo konference spodbujamo predstavitve raziskav, usmerjenih k osnovnim raziskovalnim vprašanjem:  Kako vodenje vpliva na vzpostavljanje mrež? in Kako vodenje prispeva k širjenju mrež?.  Ob tem spodbujamo razpravo o različnih oblikah povezovanja, ki presegajo izmenjavo informacij ali izmenjavo idej in predstavljajo povezovanje za skupno raziskovanje, eksperimentiranje, inovacije in razvoj vodenja za učenje. Prispevki naj jasno predstavljajo povezave med udeleženci mrež, in sicer z opisom vsebine, zaradi katere se povezujejo. To je lahko na primer večja aktivnost pri pouku ali večja motiviranost za učenje in raziskovanje, razvijanje ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja, timskega dela ali pa učinkovito učenje. Poleg povezovanja udeležencev mrež naj prispevki predstavljajo tudi oblike dela, ki so usmerjene v preizkušanje načinov učenja, razpravo in posledično izboljševanje procesa učenja in poučevanja. Vodenje vzgojno-izobraževalnih zavodov je vse bolj usmerjeno v izboljševanje procesa učenja in sooblikovanje kulture organizacije, ki spodbuja sodelovanje. Različne formalne in neformalne mreže, ki se v vzgojno-izobraževalni organizaciji vzpostavljajo in širijo, pa lahko predstavljajo podporo vodenju za učenje na različnih ravneh.

Predstavite lahko:

  • Mreženje otrok, učencev, dijakov, študentov, varovancev in drugih, ki z učenjem iz različnih virov razvijajo prečne veščine ali specifične kompetence. Predstavite lahko npr. tutorstvo, povezovanje učencev različnih ali enakih starosti in podobno.
  • Mreže strokovnih delavcev za izboljšanje procesa učenja in poučevanja kot vzpostavljanje povezav med njimi v različnih oblikah, na primer: medsebojne (kolegialne) hospitacije, medpredmetne ure ali sklope, mentorstva učiteljem začetnikom, učne sprehode, senčenja strokovnih sodelavcev, povezovanje strokovnih delavcev različnih strok (na primer: razrednih učiteljev z logopedi, s socialnimi pedagogi ali posameznimi učitelji strokovnih predmetov). Sem uvrščamo tudi vpliv mednarodnega sodelovanja učiteljev v različnih aktivnostih (mobilnost, strateška partnerstva) na vzpostavljanje povezav med udeleženci znotraj vzgojno-izobraževalne institucije.
  • Mreže, v katerih se vzpostavljajo povezave med različnimi timi, na primer: povezave med aktivi, oddelčnimi učiteljskimi zbori, povezovanje timov z različnimi nalogami (za kakovost, šolskih razvojnih timov, timov za zdrav življenjski slog …) med seboj ali z drugimi aktivi, timi in oddelčnimi učiteljskimi zbori.
  • Različne oblike mreženja, prek katerih se vodstvo šole povezuje s strokovnimi organi šole, svetom šole ali svetom staršev in ki so usmerjene v izboljšave, evalvacijo in zagotavljanje kakovosti procesa učenja in poučevanja. Pri tem lahko predstavite tako vsebino povezovanja kot oblike dela.
  • Vpliv na oblikovanje in širjenje mrež različnih udeležencev znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki ga imata povezovanje in sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki oz. institucijami, ki s svojim delovanjem sooblikujejo prostor vzgoje in izobraževanja (npr. predstavniki MIZŠ, ŠR, ZRSŠ, Pedagoškega inštituta, CSD, fakultet in drugih).
  • Vpliv na oblikovanje in širjenje mrež različnih udeležencev znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki ga ima povezovanje s podjetji ali z drugimi institucijami s področja gospodarstva in širšega družbenega okolja.

Prispevke prijavite preko spletne PRIJAVNICE. Pri pripravi prispevka in njegovi predstavitvi upoštevajte Navodila za prijavo, pripravo in predstavitev prispevkov.

 Vrste prispevkov:

  • znanstveni (predstavitev izsledkov izvirnega raziskovalnega dela ali pregled najnovejših del o določenem predmetnem področju, ki prinaša nove sinteze),
  • strokovni (predstavitev že znanega, s poudarkom na uporabnosti rezultatov izvirnih raziskav in širjenju znanja).

Obliki predstavitev na posvetu:

  • referat (15-minutna predstavitev),
  • interaktivna delavnica (igra vlog, viharjenje možganov, skrivnostni gost, debatni klub, simulacija, film …).

Povzetki vseh izbranih prispevkov bodo objavljeni v gradivu za udeležence posveta.

Prispevke, oddane v skladu z navodili za pripravo člankov za revijo Vodenje v vzgoji in izobraževanju, bomo recenzirali in obravnavali za objavo v reviji.

Pomembni datumi:

Prijava prispevka prek spleta (referat, interaktivna delavnica) za posvet: od 2. decembra 2019 do 13. januarja 2020
Obvestilo avtorjem o izbiri in uvrstitvi prispevka v program posveta*: 28. februar 2020
Objava programa posveta: 9. marec 2020
Prijava za udeležbo na posvetu: od 9.marca do 3. aprila 2020
Mednarodna znanstvena konferenca: 7. in 8. april 2020
Oddaja člankov za revijo Vodenje v vzgoji in izobraževanju: do 31. maja 2020

* Poslani prispevki bodo dvojno slepo recenzirani.

 

Dodatne informacije: branka.likon@solazaravnatelje.si

Posvet sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
null